Skip to main content

Full text of "Naladiyar - Malayalam PDF"

See other formats


^ G(X/^(Q>a\3 , (3Dra«J)(TJT0JlQ0|) (BB)fll)JD(D12l<a©6ro)3mnJ3o m)3o(TUc6.3(3lc6.6)6)oJ(D)Jc6>nJ3o 

dolGnJDffiilfdl<06)3<6>CQ)3o L<iJjijra1<ii1<66)3c6Qa)3o 6)j2i^icm anfif3 u (,comQ60i3(f8, 

(8T30J(D)36)S 23ejJQJ3o njJ<6(D)(D)(Q)3o 63§3o GiiJD(8aT)3GnJD<aDQ(0)(O)Qmj, 

m3(0)m m)3e©.(DJl<anilf3j ejoJgoojDcol^j' njralra<eflil<eQ3<a<D)3o 
g3l©6ro)D(Ti)3<a(f6<66)' rruossmjaDtoJl nJ<a(Dm)30<a3S3<6Q3<a(Q)3o Q.aJ(n)3<a 
nQ)(m GijMODjau nn3G6m<fiJ6)ng eieaij (TUD<efliD(0)'<aDraaD6TT)' G^craoDJcru 

6336rT36)6)ej(TD 01)18310(06 QQei[6nJOl. 

L(DmQ(03ej<ag36)S(D)3o (^f3JJJD(0Ql<a LnJ(TUn3m6DB6J36)SQD)3o 

mj<6(DJl<ag36)S(Q)3o (TTJnn<ara6mG(oro)DQS Ga3(8R5ro)l6m<as)l(D)lral<e6)3m) 
6J33 6336rr806)ej(TO 6)6)ej(,6njo1(DJl(Dr) (i3T3nJ3(8nj60T363D(D) ni1cra1<flj"s[CDmQ60T3((8 
(TU<aD(r8fliJ(D)'(0)' a1<aojD(8(m q.ojo1(Q) <J ojjI nfl)nQ u nii(D)eJ3<agD(DJl 
ei(?j2D<e6)1(DJlral<6Q3m)3. 6p_nj <amjj3§olGeiD (nJlnrJ aniwsm 
nfl)g3<£i(0T0)l(Dr) niD(DJl<eQDni3nT)(0)D6m'. 

G(,cooQ)fRj' 63D6rr8QQein8 ojjlgslotoii QQei(6njol(Q)1(oii eir§jaD(D) 
(comQ60B((8 ojj&coilajraaDto) (m<))nj(raj60B((8<eQ3Gnj6rT3l mjossmjaDcoJl 
6jnjG(Q)DCDl<eQDnJ3m)(0)D6m'. ntjjcmDtor] niD6m1g3jnjrani3o 2032^(01 

<aDraj6DB(f8<eQD(D)1 60(11 f3303nJG(D)D(Do 6)j2l^l(md (0)1(8.2J<D)D(D)3o 

(gram^niramloDjaej. 

6D9 ((D(TJi]Gcr36ijra(oroJlm' a3(0)(oii<eQ3§D(D) 6D9 nJ^emjtCDCTiatoroilCTtTC) 
OiJ(DJl(D)Dnj1m3o (.nJ<aD(ra<a(8<6Q3o mml GraQjQrfJS3(OTO)3m)3. 

GLcraoDjau 63D6rr8QQej(T8 ajulsalpcDĕ QQei(,60JolQ(D)<eQ3o1^3o G(cra<D)(TU 
nQ3G6rT3n2JQm<6Q3ol4J3o <a3S3(0)(oii nj1mra6DT3((8 (oraoloDJDm^o 
(<ij(Dj(8(DTO)m60T36il(or) oj©>Dgl(D)D<aDm3o G/jratoKTU 6>ai6nl6)6)mo 
mjm(8cral<6Q3<a. 

http://sreyas.in 
8s#&t^ * otooigj, Aralnilaym Siri«i No. 5. NALADIYAR An Antholocy on Human Life by 400 Tmni Skgei THIRLWALLAM BHASKARAN NAIR RA5HTRAPATI BHAVAM 
New Delhi-4. July 46 

Dear Sri, Bhaskaran Nair, 

Thank you for your leiter and ihe va!uabie book. I am 
very glad to sny thai your wc-rk of spreading rhe 
Itnowkdge of jjre;n Tarml CEassics tn Keiala is quite 
useful to the couniry 

With beit wishes. 

Yours hincerciy, 
(Sd.) 
S. RADHAKRISHNAN 

Sri, Thiruvai!&m Bhaskaran Nair, 
Purakkantarn, Ambalathara. 

Tri^andrum-" 1 ). Malayalara rendering °f 

NALADIYAR 

(A Popular Tamil CJassic} by 

Thiruvaltam BhasKaran Nair 

PirstPrint 1967 

Published by 

ARULNILAYAM PUBLISHER5 

AMPALATHURA. Trivandr U m~9. 

Prjnted at 

Pr&sad Printins Works 

Attakulangara, Trivandrum. 

PriceRe 1-50 

Copy RiRht P. Syamala Devi. OlOTittaG. ■iiTnjeKncni atni mleje-ruoacTD griJlnJjsajcTOB laalsloai jj_ f1 T> waiB fl' 73il <BiicjL>janjwilA wjnujiiueogaib mjo» 
nri^aiolA ^;iinfineit@av» asBJHiJagitJrmlirio a.t1cu(nraim» **.oJeffl 
^jrrulauWiol^J, ajejrBJaglADodaee aaictjJugaaoaacgjgo ru1©i 
a ia*l ifloDcvi3 cu3 31131 « nrv ij • ?j •/. ■ ts^ 1 o j « a. .j £-. i 'I .a'i j>si -u ja « " . 

aa0a$£)niouia6na'\ ruliataa-jnya «An il.ijn cnai1,jij < ' aoinsij 
«me^mmJio^EDdMrmwlaiaCjuo^iBoa* irosS^ansasoo oq9 
fTU°rgiflsac&rmffl1's.li&1irib mnBluio cu^r>Td»flfi)gj|g1it>1dBfl™ r hjs 
«j*tp«1jjKDi1iSb onaoodKrtBCo ni^sus ^jJo^Baa» (o1id.1w1i» 
a^i&stla^ASBTOilsosnimB^gAJ.l™ mjetti-ajailej, q<s ihj^ud» 
oiajdkDslADadoariJi^ £.smc^ D o)o>asi§, i£0cnjGAdfa>i>cii9<a 
^5i1; aom^mnt a->onn6 aaejuoj» culA-jajaa» onjiacriljrib acuo^a 
StruaoDtai&SiB) .■Lj.a^glsiij^itwjwcTo sinalc/ojocrs mnim%£)a£ft 
cfl«eig. aetjTiiowilsioiio ialccjiiddjCsd^ njaics^OBiliS* sraa.jnO 
«mlBCtio s« njlrjJajga ^ycufsrsct)fl»DD ^yacajjs<&'lacxil[0flss§ 
n4)rm ^siDTuatnacaiDss, 

tf1arucnnitnri-j4o ) i-ig* a$, uvosrra.-u1g£! 

30 — 7 — 1966. J c/iciig£fc, ^Q3^8:rJa;rJ■ , . mom aia 1<9). •a gBHi^ «yg!^ nn ttyo it^ii</>^^tj.mj1aJLj1cijo ^^ i&litSiSa 
«glsjm, sronBlsinAn mlata *jiin*or»1tao etJiD^jsgBOs^ls^ 11 , 
annm^jsMo3^sinsj3J'''i^^ m^asujaajAiDiaiiJdasisia» ciosmjnHn 
«n^^HJBisJH^jnD rt^HtMwoScpdiasg ^ASO&lajlJarrD oo 

eSJjjO m<*Al B3a31DntniD4 «1 .a! Cg a.itn S S3a_to Biyl (_l1 S) EU ^ rfl*>o, 

S)Stfi5fuai^ti)(U(T)l-T)>« ^P3o^it3'.T)rini ^fl>Woo 3d_«ib1 .gntnlo; 
n.n\T>saefei3:» i_je_rnj1ao_ntn aoD^uoj.n-uiiaaagcao finffi^_M 
OJ^asu^mmBCa fronDlflio -laananoro <a:jt->^«iBg3iJ>a1 i_jrtt1_i_ 
aaietaj^oiml <_joq_>:_j5c_1(t>_)-_* arji^iaaitaatruoja}- srart-rdil 
4jai<»<rri <ij])SiPo sriiajj-Lacn^ <r\)a£>£[?|) u , (tnOJAnil 
ynjl: rslmcugja eoflj\yani cnaa»A, sa_gj,_Oa , ar>^_Js^'»a(^ , 
*U)flfTf ni$b£)<i4j^}nn.esi!5ra>3t« menbo «mrjDjro (ruoflrj(i)tT> 
*gs& ^gfflBi1«l> aannJBSaoii agJWigrroonlioi^oejiJ-ibtmlr-T-* 

(Lioaiangrt, AejlsnwnaststA gssrelai _>_1m «tjyml^ya 

j_j ifn rroo^^otlt&sldj enjau, «oBiiirro^n^oiosijaOo ^jad 
wl^Aaentm». -t&gict-baeng 11 , mja^eia.oej^Jgmrilsjorio es 
c-ilnjb rsals^aialln* sajau, aosmait&jaecg {y_si_]_Ji,aim1&i1 
nsrml _in*s -i<j,Tri!Tr>j80(T)'ld3fl!)a. assnmmi-isjssKii cwia-rinlsjjana» 
nnlainrijio^l^j; w1iws™3crjmjotriJ(YU)<tHS3s <* d ej. rnni Irra _jm_a_«l 
el_9s_T)- oia^BlcDyjODBagjaeaJ Brgi ansinuilsinin BacijraijTh'' 
A@Da> oJEjijjjnnnsaBgD _»,{_) 1 t fl»6)aJ§!&) l> 

AnAtjTO) n&gOT)» _j-earacu cs&jhj-^-ibc- _^rmi__osjg_i 
5^®inn 1 e.i'«f' J <_-um_J« ia>^nosuB&> iufl)1«cr>g1iob immosrra* ii 

ogjnmimijo E_)<wcm 'rr-nejsl* rnjTn ^jSOJHTiiy^" **&*' i+DtTn 
iru^asm .iijnjijajnjo a_urirr>35rTT>* ^t<a oii_i8fi«FPiai1jya". 

tt>fliijjsn'n:a-iOx«iHSfj __r_i.<i_'i__i1c»rfn ikw^ -i1ct_d9a 
oalsnncig.j. trunjiTie (ti-OBjslAiiodilaii Agjl.Tjlssns". 

"«taejo oT.i£j4 _jrJ>.wa -il,, 

cijnejo ^AH^a sixtiapiiS«(l'ft"l'* ^®"" <_4tf»sisi_a(yl*fc 
BSiaurrs ojn^cmijg e itoIbi _Mj.og1am.it-. ;t»3Gj", (tj-sibI-M 
siaco/9 (.(^§Lr5Ti^^9^w , '. 

___flQQi 0AN1T) m).v£3iTula3fl?5iT-™ y>rr__e l0__l^9 i )g , '- 
<C- m1___l^ls)_»__inr>i asjsjro-TilnO^» ml__!:-J1--l_*l3' , . Araco 

OLlCOl 'Jlii.llo ^iTJj" :,J>S MjA ry TBSHB £ 1 (__ OO»! fl I _i_mi.T_.flY. 

8000 osiTaiTi^tn^jrttjliaa* £__naorr)l*1-fl)i- m__fiSJ*ail^. 
BioajA (*j5smj;j(o3((nii3:Tila>ricg( o.i.ye rttlraejisw-il r-n&tnij-ijrn 

ciile..!ani3(&cja>l BCTucuni* rsrorra^l^jnjnna, nmjnr-i tr»DS 
«*Sljft ___Ha-_.o aojrniHirojolsiDHi r3iWl.gJ*nJa<ftarT_. aonil-jj 
iuflmjjl.aioai3S)(6 oj1s__jl<_)lr_t_iD.T!. Bj;__atTn_i,ss)***i *aM_-ftl a 
«nnjsinavJ3A3nii .morrsruel^jliy . «o-"1a_aiB_ «racijrA 

«aoitsoija^^djl'** eaojcal^ n^ _i1 arst>Jt-r_!___i8 

.ujA*.jl&«aBg1m[i ____lS" *J«^iJo1a>o(&is ^>3&tjj1a, §.__! 
iy<ojM3-ij u , n_i-3^r>3Bgst^ »;rr>r>alc»an4 <_gj : j _)lc_« «aejnasig 
•Tftno1iiilga|iJ"iOn nri3:i$(if)j'ej___«i a_ -aala iTiiwls)» e^*. 
_<_teio1. trtmtTBiBntio sid-.ai.noaiBaai 1 ' "trjaaj&l <ir>3r_)a p ™ 
i%g)mr>a_jnil db a!_ .ua^oOSSig ___joAiJnj*ai__suj[jo ij^>ct_ozo 
_)6il_i__ir3j3:n3_ssiBa*.iljy , .an._-.__i... _j____.ij.Oi_i .^rm aasim 
rruTiiOTijl an>liJ5j*c!Vis1 _^-^j_1 <i_g}_ , <3ila:yjBg)"'' i__j &J t_i1»auj 

i-H-ga^^Sl 33 _ __)Clf>.r.n Al-.^. 

iy3LTj._Sffii"l* _00— &(■ ._jej,-t-i1rr)ti "s):u<fflBaiBi~!S)S).oc_f*" 

igjSKTDO _l i_ld« _t .ifH TTS . i__UrT-)_iCi*J(TnjrT.fflr-l1fla rJJ !___) B _)•!_ a* * III 

oiom1(iafll>nt ciia * l_a1&_n5 J n^^cto L/oitBaiiijajwilaiiibo aejji 
ajwTiAHiitl^litBnT} o)iwtib,uiaaiac/Dj«nJ!riJia_i^rYifiB a "ff.-_jr»nri_'l 
§* ri^joTo svii20*i5i1 ^BRiaonliainmtiilcirioirib ni6i),|fmBn_.1-i{ii<_ 
--1*1 t. s>.i_iTBH3iui«>«nKt]»A ^j-jinunij^iriji-aaaijlrtarTis -^jrrra 
__-i»an_s>. _3ut..T.gj- i-j.rij'* aI: -ul B50-<* .nJ^araOo «>,__i1 
«BssigjglsiliSsisrnB "cnaeisltaoitt" ■jjrruoouaio a.oj>5[Si__i§__ D 
*1; «j1 70f"fli_tfi5«BW(d3i1e1UB)»3nnu isn&ner^''. 

jo&jmi itiiT)*, m^jltriCKi^tlmla)»*, <ue laa ___>*.* ^nn 
p.i_a* ■^jrrulgu aij,.is_i^-'i-----»o» ®d ^rricBi-tlsiEj *cn/?e3»co 
£3j(ir)(Osm^ue&»d9ftDtnaijiDlijjA.aBtTornsSfl5 . ^«ilnra ■nnaiit 
cigj^ialn* ass uso r_ji3__ij,ii.i[injo EiotBsinia-Hi A(v»onj1»nto 
njjDSU^SJonjD £.en$*. «Tajl^eaioiojool jEulnsil^j", smiij^ 
loIjoj Oils-d-il-Mem _)■_! ^/jiijonwilsinio aanr.ma» a^rm.ol.^j 1 ' 
Rev, Dr: G. U, Pope, Ajyr™j3»1 ^&ilij»;)*, wemaj 
«■ijt r_i1m_ia_)*e_-jl_a__ ^omlniii __iiil6irj;j ^otiolr.salirib mwwla 
ojuc31s«h3 u . 

.nongjri a-jasAisig n_j|gn>--]W^g@ (Ttajy^culADiesBBgl 
(uodBsil J^me T.i1;AoJiflJBa1it4i^s1 u>___>_-, «aiaLE<t, a>yaj« __.ruecn) 
Sitniwmlaio.i.-j.a-niwliTS^isl ^snjoru^&atbtainini'* hs ^.iru.. 

«H&.lBb H__irt|jJ_5gs*_a) u , 

4_.Ai_i£il__ ajiLns.BijauEnli* -J-» nj^ss-i^onrniiBii .s)ri_r> m&^i 
y-^&EW! g»..a»iol--«-fc:_V-&sls>--J^'rB«)srfln"ia -_-ioa_._o. _£_i. 
fy>.T___ffl-i1stei cnaej r__io1i--st£ «o-a;-_V-i-.oi|5- nuajli_ioj3@ acnl 
Qjr_iDg<. rrj3_j_i1---a1it* nrumrru-ia'**! 4-_fi«9fi1mlcii-ini'la)pl5* 
fienj™. sib <w_iut-a>3OjlQ^inin-aJ06r_!B 43)1. m_KD_s_.s _u»1 
a_.q__A^sis L _jjg | tn^_i_ioi-_*3erira*, em^annrssme. iv 

a aj^jlsgw)^ «mjigjTA julolcaii-ri^^ajaaD* 1 

■umia cMjnf- i jln5o nJO-S u <__m1_.3 4-—JJH& 

CiuLnt» i^oeni dT0jOf\iTB*3s ^n*ii v1? iifl)ffTJ <j}&j._av>6mieD 
"amhjo rwlgljy j_0-if>1ȣj B*"iafifli1tT>fA 

tusiiii sjtiio^ljy rnj^iuTjogjlejoa aa&js^oi 

Sl^nannjnsmlnna^ii «hsjjh saoinlnra jU3s1_c_>:j&1 

si^jjnnjldsUil^i us«nj'arijitiK>ojitii(yo. n 

rnj)f_s j&iao^o sioa>oc»osiTOflf>o>o<Bjio njldjoorowri» 
«iijaai^rtil dains. _.uml£>;nifls>n_« crcTjni sruljniesaBCo a4*<wi 
{mrii_fe nu.ujl^so^ -nrtjnumBoW *™ bn.ilituaiijn agr^joitira) 
$/$1. maairi nrjlotitinljjit^JSiwaTiPiiTirrB &y oje^oiuilstnAo 
SSi&aj<»;)i»1 ^tido e a oiul^rm^mcrmial 101,38«. 

uiB itBibipislaTJianimri) u^i3iri?3 , i])1«1<£Hi , mTn3eirra ,> Ais 
aiibe»stiffl^uss ^BajtiolaajiaiBail** ai^^D.ia mnnl|c£ri(iiJZo<»Ta n , 
ttiina flsn3_3a£i**iij*ifflOflJ_._1 amo*H9<&L — 
"mjAismjjO @ĕj(£v° ^«OToj ciimcnal 

hji1coi_i esdidoaD 
cnliolnc nnotra <iDejnij'« snjt>*1a»j, cu*lfl_a 
«nirtKin »mi^iw5i'1ajaaJ' ,> ; 

BlJIO.ASb *3J_liT>1nH>nt;0 jU3ttHOJC10i4i- 

errij}@Se rogrrrclsi-seio, 
jaili&ooAHJtomruio njgsEJna cu&l— t_ 

OTCllallnrll etjSdo^loaK^-lHSo.** 

"«T&njltitaioe r\j1<fmav1fm1 c i!ivodS«'lsoofli 
^joail.Tjltyo njlstuialrTB ml^tmsiTHjyo» 

i_oejof- culati naiAitB ajlcuona tmlgiO— 

crJ3_JeiTJJao-3i a ifflflJC-i-tDC-1ISlltfJiflJ,ItB9 -0«3. T> 197 aaoliL^Ajlenn» Aenolja", alinnaiirja., 

&a«1as ^"nji $a.1fljlrm1s1 a-»§sntfigja_ 
ao*ae>^.sjra ««smciA ij s>£jxnt^1<tilAB* 

ftaaiioann-i<fta^<v>l!xj» «ei^ eoaojeigjj' <tdSflt~ 
.ijT^jsisBHoTuronii, i&silio 5><*.3ift. 6>-u3flp1eraig>liiB(m 
cnidb_jo3:rp* nsgiilaiaja^sl ojlmrra aAsmar-" 897 

a& atj1«¥5>9 aQ3»S0Hi oo^ltBitJKil^onisn. n*yifl>3ia 
—do-YiaioaJBpigs &•%" n.ilss&T j6s-Dj1ino_-li^]ini6>(m yy^aoo^ 
h _j,lJwi3nB4 asinnja .-ml sj-nnisTtAnmlrTS aa^ua ^ ^gTjaioal 
i*s lqj i^iTnw'!™ .njiolaortsi A.eiTtn ^j") ^pnu ijo em dol^a» 
(pleiiooiTia-aarrB' 1 . «ujtiOjjitmoil aaAeliaj^stsraTtt nnp&tml 
o>a@J> ygl: ^nstos.^ASijinlariaWA^bDiei^jnriiig^ tisloj 103*011' 
(anounsitnliA a)1rJifTr>g» ,aaa»t_i-£>s nfyi>^m1inl<&>„<ft>.ri&ieia»g>B* 
■mjoaU^ina^s-isJi"^. atoJjlinnsithii.inol^gij -j^notscn^nl 
A3?ii S)n_3^qsl<g»1«j1) ODlrmnArjen^" r*ufl£j<ps>_rj(w <a>nj1wn 

rryoaiBi»1flj1) ihvj,o tt.aJtJjTTJonjrol^jlSgjri 5)15 ^ETirje 

■mliojyHwacsito nlo)l4»njjl(BiocrscT) (uowBiSKna^o dboru JjJJOJOji, 
iBrthlnra Aj^iaa^aa^o ^jeaEDo 3)_ji^TinAErr4rr_ «jiarratnjTKBs* 
(TUmiiwlidao. 

QTl«OflBffl(), 
sngrjOlO^JRBArjtOa <i_i1gg 

(Sd) 

™l«*ai™si^ a > M. A. M, Lltt 

4 — 9 — 1967. j lAoio ajjj4m1ffoj*av1nol. ^njaa^ja^o InDaAdll^e HJl :T3i01 ,!!Cffl» TSIB JT* AOg 1e 3CTUS) 1*0 ACUlOl 

<&ta1«ft onoG4*eiaa*3ii3Khio ^ja^sna»^ ino» msip 1oJ«TOsr^*' 
9ftioa!a.aii«ri«iTOgaai) 1330 njaisnb j>Ose>iflsici6r$£»§fli>o*n6 
iwI-bjswog». iTj&ei&lrojsrtilasu anorr^ci TO&isljig» a&i09Aa 
«tuiAfiiB@^^in D . nnl-ia^osdlota 1330 « l 5*s1*g1*Si tm 
a-uDR;» eits <ao&i|sg)e a<m «^inl, i&ui, ae<JDd9si:K7Wn en^wa 
stiaaittj rtbna-m:]^ rruotuln^t^^&isinssiimlna njAi^sKtngi (B^woca 
«jb§j«>3 o jgujaoo. yiaoal^aasa .■aiagya, csrjisrBiTit^itMmlcs^n 
osouilksld j, ni » a > d ift'Tfl!o -jtB^ si s n (5 Aim n ; eoert* u . jb^ nrv n «va» 
HlnilitnHEiileiin c/jerrjaaoniJsjBsig [ri1©.-u1«fmgi aia oj^Aim 
oVa iruon lot o ;n r iai crin >ieo. tt9 j^ -u o m 3ffl>1 sktoo cjD*m *<3o aii scn&g 
aei«uo^3f&t ™j'1&1».-iiJg1io'i!ft«i(tT) «eoComsicm rr>i^a_itmsBiu 
(Djigj9^j0fiei^oi3 r 0i1ni1'-*s>:jit.'i( wnon^s^. n.K07.:n$ig>:icT]'Wao> 
mlndjggni^ nj^rtiiinuioisliJliuidJBTilitio gjia1djn«rii ABioilmitEl 

^jniBe3^0f1(iEBfio. sro o>1:t>o*& snostJBBonstgg a*3g1s)fito smoipl 
ADgriB ajoicaiBLDio gk^Tin. 5H75 aBTTi^rtaejjaTB 11 ni1s»i0«ODo 
Hi scuoieinlniilnr.uiirtiliuoiartln cr>6l<a/S)S eij^l^^sliuBBisiorn 
mautleKmwlionnl H2™° «^jiiloiBwsojo^l^l.sanTig*. 

fn1njiioT>T3^3g^ l 1ogj ia '' a,-vtia.ijsnii»3aai'l nlnilnB cojoioo 
(iBjjjStiBtigijnnl^^ «rsDlain^^lcujsya aasBiijeia* 
■IdjltnowAccjsiaiB) «u("YncjU3rrul4»<eji»06nB u ^TitBi&iioOs siojc&j 
nT)Qt a - K® iB3«ttcQeioiS)rTTi cnaaislcttJioloej a^ss-Bsdtj». cyk-t 
aajsnow ait8y>1eji"" , n<*f]1s>*S8iasii3 *ij'i <stTj>jnicrUi^^£om<&rrri 
«ooa<J!JocfVi(TjajB&n99 T>l8Ai/!>(najBSj.ocoj1 jj,sni1ie«ioflm1^ 
woAat* fi)njcfi|irB ii 

gurtrtl «odJTPOio^Acalirib ojosrnrailejsjimliob ^ajlstris, anrts* 

25 OAs^joajmj* iamAOjl £££)_* imal^leic^slanaa 

aaJCgjHnoatTR)* oJ(yl6^^l.l^nJyf<^^^o*1nl(rtl^■ iraunA .Lhaamaonl 
siDsol. «£ r^f ws1*b ggnrulorjltYr} ojanjA&jlsysis *jo3Qd 
3qj.£o tm}fiirrn n.ig,*» stAJaatloj. 

A3M jjiiT^nn^ja sao3Q38^ftDTjo a g AagpsKJ-j.iJiijil afl> mlej 
rtn a«a 4B<nOLKioa»fiinio (tjIoojbj artdaismditttaa' n odbj 
ibj3>1 ^nrtne !yflrt>'l9iijl,*iiol^«Jo*B (*s1firaij>. aiunjomnajl 
chob «6nnrti!flio(ri3Hj1 njjTH) mss&j* snbairwoisciT} u}mgr>A 
'^l: ojg^aasiia" «iai n.yr>* eru^^imcajoeigms cru^joso 
(TOaa>iB}l<e4Crr> &s n^wpj^gjgdAnti. ^sstoo pwwjmasAio 
^)jU.»9WTi'j8i,ais™afi flt&w fn>1dM<B'a¥9 gj^ (tjjrunnjmlsrroo 
(iJTulaul.ainsmoiotlciDirn™ ajrtHTOojjadi» aojc^*^ suuoj, 
■t& «.(manrjsannsKTon <&raai*n> iifD <Mfnogj*}jji(TjDiBgi1a(TiO|Diiia 

ojA3UTi1,flUo, 

BrtDJAiiT «1. (JD&iijjaaa-tjlanTin mjiyiruliJJ, 'tta 
aiAHK,' iiruosjajojayos sa<onjal«» (i]l^W<am;><0{)mia«il(db ema 
gnero" s<g ly^^ijasHMOi «s.ijniaioljjldaimg", tgrftiaes J3pj1*p 
DjeLKTiAioilK^^slnBis^siDa £9aJ39i snniaA^Adoj^n, anrnjieb 
r^rml «ofoA°£LHii(3infl»6>g^5l aAAagl «asrnlbTBHi. a>1ribi8« 
nrbanjs Big (lLjarrujlininigijwnao afii<v>£Bisa<rt3iW353£i al»ib 

4TT)jmOIU> SIBOaiTb ipJJiYB» rT^j otj l*fi*J»-fm 

ibTo^iyueAn*. £ggSiflao 22- ■TyoiJOiTyjoaism» 

23. ooru 

24. ^6si»'-a 3j"i 

26- «SSKlOtDma 

37 fitJ^!EuDnrvnu^ n 1. ■ntUA lio-^l 21. siumjyiatjA 

3, •»nru.c1«ioanj3t)Ul 

B- «BCJTgCiUa 

6> 4P^3ILCe 

T- nrj8.-itj.ijav» 

8. cTUtinrriorjleia 23 Braaweijgja 

9- uiaecHtacnlgj, 2&v aaplgjo 

10. &D8JCJJ* 30. auaso 

1 1 . s maerano *arjj aaej sos 0° 3 1 . aJa ajI iSadioi 1n1 (*) 

12. rruim^rtwnnjLnDi 32 msscmiaiiMiJ» 

18. §rfa q> d3flabje3i'u 33 «.Ismjlcwimirpja 
1-1- culs^ 31. iwaBJsnntB 

1B- Aejlcpw 35 BiatjUiE-TPjD 

16- ay^^pcA 3fi. cnljunpj* 

17. 4m->^jJ>s>Bga-h1nii1ojnci 3T. hibioi* mliCplAOa 

oilmloaad* csr^ma3db3omjD» 

13- nwimietnt. 38. eactul 

19. «(jjOa*Jo 39. aJitJlli^yi^. 
20- «oiaailamaJAl^a» .10. culranOs. ( obaijd 9 tn itiiA a__ d o _.. & nra y « ) 1. maoiiclo^l. 

___rmo_* g ___civ LJ r____a__;.__1a__-!)^ _>l_i as_ 
^otiSH^ijt »sn:n aio„ 

__i1 £j 3 5«» _k4»n_-1 g _* , 
AntTmlgttsno^omtnniiCijldib <flt.lsmn__jjfsya;)_ 

oaaul^ __!«}., «)_J0Sjyasj 
Aa_tfftE_.i 1 Ga_i >sbq cn1___)._j_|1_'L<_M2l:__1«s_ 

— nsons fi (fno r_ 1 g m 1 ____ _& . 

_6_ftHWi1i* .i__J.ll* Anfl5§«_3-_ _d_ 
@,c&_.3 __i ASTnd9«3_A)3$S 

_j__Is_j1~ rru ■ _ n rniJisli: _ __ 

n_j° a _ _ _)fli_ ^1«_* § !_ a _ 1 ; 
*a___1_~-_ r_ii»__1*ft_b1_i_-P§ , F^)_ 

en* _ <*»" r_ifl". s. i_ £4;. , « a. _ ai 
*___1aao _js1cn1nm1^s@ n_1i__i» 

__._,1g1_1 <Trcii^n-- 

e___fli_1$e y.«_-_jia_)rt1, t_ !___._ 

32 aJ u __fl 3 _>fl) ?_> __1 * _)_ 
_fj¥.fffl§- ffifm_1ai _n_saii-^)_>-)aoi .t*j 

■frU{Tp3(Ji1-*3e §_-"-- 10 

«BrtDjaajls rnleja.ijimldw^Tils;..,- 

2, aaiSiBagtGYlAO» oisrald^S)!-. jjj^^su^itojjoej <^ 
agj tif o j&Woa^an isnsmn si jj>osn_ 'i <&'! <9*fit) . ore ■_> *a >_~b a n j9 j^ a 
_irr©»__-<j5r>.5 <t ei .__;->->'!. i- v nwa^ij-ii* iT^aJnje «6jd8>a-i_s<9> 

<Wdg- «-^ <ft»3acg -iijnir _nci_ii}__. *aas.^5rij^friJn. i3t_.elQ»1i~J> 
e^sota^TUdgaaoyiKagls^ __nu;iii on,jg<*-i<^1 amblat g_r>niffiil«($j 
■mi^y-cud&ja igiajisoiAsoiS^jiiiitaWaTo. _^«.rt>oisi.3sn* u 
"wnmlwn* nriiiiiAdiiisjajBg^jagrtsLPCoi^njrm oji eniareoo aj^ 
_ma imaisjs^j rfujjjs*v5i_DS»*rnmti j_w_im_i<a<i':<-is>jy'n_' J 
_Biiw1._^1_1i&_fiT>__ i> . ■ «aslaodJsiCe-Ĕ^aiKs £iust.oijL»j'ldBtirm 
fl._ioggj*o>,) 

3. u.ijatJu1aaiiQE3_<1 ann^oasisioi^im ^(.Wl-taD» (*gjr_j 

l_J_'_!*rjJ,fl iilJJSTUej ","140 |£^LW:it-'l!_lffTj5GJj .W__<Tfi!Wl-1a_>jSTJ_)0 

^cmwlrira »-.Tfj!>^l._'ts*w'iM.-aja»mi>r>)ajTu_uj'>LT_i 1 i ^jliolaar™ , 
«TUJcron. cw1»Vn gg_>jifc&9'l -ni^nolao^ri Lttirir$tno6_B6j_j 
_T>^_t5)Oo »o._j[__iici1^ ;p_.3 rjlityrm leott^nilstmin sloins rr^jii 
U-l<snii);_j §>_>■___" ^asWAj.ieia «artalsnjl-)*^!!) rr_.rr_><> flT_,igT_ 
'.4-16J9 *_-l6mTjy1*@p3' 1 ~_> <i__i1smspOii'. L?..or)_r'!L'' im_h1<a«r_j_- 
aaairlcnlr^irm anm_ii_.« i?n;>'.^ ■/_(*_>'' iyjj- r.],v__;fi a ^[j-_j»—r)i 
ij.T_ji_*wl»LTi^riiwTrrjBl§ D t^-ujjIWIgm* Jrsjiom.iajliarrjn wa^ui 
</D#ji_lg.»._j_ BanJj-ajltn jwiBT.jiajo r)j^arrt laj'*^»^. 

^rj^^ u <•»___ a:__nT>*rjyi tutaoru 
i-1 ( li s rmat^n .; r i =,« tj 

aaaei i1-r>3 a.iafciT»D 11 

<irtt>- __.'>' a^*oii;aj8-i_i- 
*»qj«flgensimfii «i_u<Sfc **j9je»[_jl«i_i1_fc 

isi^miA^ mi rrusje^o. 4 

HsiBcmoi^jaia (ijgtrbgtiiliurar 1 !-- 

cual § 1s _ siraa -idimsy o 
fltrm sjwm si® n n * _^ 5<flwlTO ittlss cri— 

Oilt>oflS (i4* q 'flHp'i l r ii.'y'ls>S!>ej5; 

Hjmnna&i tuooTSo ;__(&:-ra><uil6iT>£* 

■' i -J '. dJ- :"■ ,;J . ■>.'.<■■ I-..; 

_♦ qtmn&AnfaiCF&1iiuaiiSAg «)__i-^-2nld-H-__cfli_s™ fl sgij 
E,L__;>rj_lc_vsis &_3_Qao. _-a_pio ra ojeaiisi TsibiK ■_. . & n-^n., es i 
ctyd>av@g- ARiwldoa^ ajUcmariaBsi AshiBjie&g ffl_u^iwld>a_fi- 
laoirm j_<__uacj_1(BSfln3. sn^^o&jlsiiT-n sonjculacsiajnnl ao 
nmDolrytal^aGJWiiiilmo^ A__.-aje->@ £_-6>nn siaj™ _>1*_>aiiT_i 
n»asi«mmsiAa5ftjrifi>lQiTa9aiiajy» siiic^mu. 

G. _1>«.1*UJ_> »0l.qjBl|l31-P_J_^b CDA>1lOeElA3Bni310sTd>4CfD 

ruloimc-jo aonoaj^npojm" f.L h ^ns(rucr>joa1d9«)Tr>cun4 s_o »3*0 
fl*ai«*esna1f>jKBo. CDO-_ Arynjs^Tilian-rti^lnD 1 * & _,i__«1aj_e4a 
«aimletniio aoae cnjsutJKSKB rtOcn'l«!SiaA.'As*cm«>isjas*. iBrtKonlcjiaiA 
w^TjldH a>ct>nsnjiCB3tuo rt^tp InicsiaentP £_sj,1 _-__-3t_ai1 oilcnl 

flCff3C/)1gJi3i1i0sisTi}5)flliTi5T J*3t>Tt^i»3iTB, __jy rnOKT' (>.i d& .-UdBkJIJJ 

eSiHtia^cjjtisiiins w.«ftt D a_ jajlwjsiacrro. ry.To.C-JldMcrB. _ao 
iTi^__i<y _b3n.. __j * Irjjgjtii. .._i .y__in_>ssrn_-iJui5fT:om rru-BSJilol 

fBBSliJg1*1d«f™. 12 

oigoy ajil rrn wl _™ , «1 s»rm5« ru « » 

id)_$n_-.-i_> Bj*1co1mb, 
a x i j wl gl tn oil i*rn d»s> s n rm ai !» a » 

* <__)«> _j 5 rmla^ja bs^ 
:_.3flfiffl_-nt »fcKT>6>a_j _»rf>j.c> _jip_ 

<_a. a < 6.0wdasua»frnap ) 1,(T)_Da 

ml&l-to-E-jloijlni Tyfi-1JHi1 tj- lt__ 

_$aaj_?- _arjj_s1f_ilcjtj r lfn1ei-5lmfii_ii_ 

<£t___a« Aai><dajc9«i1aj_ 
_y__io; aipiTUBSSEgBlst-isml <_ja»l*)*_. 

_Hil1iT_-iTi_ *3_Urt-S_]__.rii; 

ml*1^5«m1<B3a 1 «fc _»m1_n___, (gj__i _>.o 
__o_i_ 6_j_fl>l_rtjirjjT5fjJ0~. 

cnaa*1si^j*l*Sj ■iml^s.iaici-ilcTi, ■_tnr_1_ 

^jlsaioniriisKm-ajagja. 7 

6. ai_enrisixj _)mjo .n5Tio\ie^L0_iQj_sMg_fc_ilirft ^» 

dnrrnAA35<_jaSi_. gG&j-mjcoilob b__.„_j^<tkpi g? -t^_m1 (_._>_> 
_jsl agi.nsJ _i '1<5>e_o=isi_3_i _i _.j_3_b_*l^. igiBi»1m&itJb <im£f_v 
^jjlmrnmlaaens 1 " _®to fljio_T™1_-l<Sfirr-. <<_jao3.xjA3«3it__i 
_lapO-»1»o* _fljcm *n_jcii!j_fc^anjiBJ «rsna^ielajl^wiY». 
rTuj_o___.a__i3&{fir}£i; '^tusig^ji*»;^* ijjma 4a_u9_jculAail 
_«rr_ -OinrrJn ng-tja-mn _v_ fiiKtn1;_jr>av(T*. 

7. mjdjjTi rrujnne, ^_k>o_(D_jmjciJ--~i*. m_alfrB <1 fl€ 
_»3o^_<t»-__n> _n©a_-_ _j1__)rrr>a «Ilci^swocw . sg^.) __._■_>* 
aioldSdejo mgj--Hn _^«^j- -"-mja^-SHsigAol-wrrni __osioj« 
b1i_j^_-i(tD. soi ciilo)- g_>_.-cu1_iti} OJ*B^sj_a__j1_j_iTis. 
ignjilm-ejoe™* a.oqm_e,o_ '^wrrrirna astb mlacn* aiDwm^*. 13 

uma «ojgjpnrasaoitta, rronjnrjJii^U.aD-' '?iJ0«ml_.Gi1do _.ml 
anm ^-ud>a« coaiDoej— aft1^A T av_3cim 9 '. «5 _1ru._ni_-r)i 
aljyjowjnjcii mmlnjaiooo—iyajn ■tm1_^oa_i-!ci>Ofg)l4g *naitn 
»jyeamBe,. 

*ij!0— irtinsajD anj1iy1*j«!w _kiiaiq— 

oj_j*jaus1.£i wvurrrs(o;>a 
<^oftr>r_aA 6>juaisnjau1o<fccisnj siiisiglcojg 

<_>u! 3_tj°i£j_is_™«g !, 
*:>ru1flb Ar3^qi&1i^b i3icm1—»-nlrrtB s>"H£lr)jo_ 

lol^rm aj1aA J1 SBpaftja 
Aiariie saOq rrslB^aatiBratli* aa3V^ejifc1A 

mi_3ro<i aj*1_siaTO_]<j. 8 

flsr_l«cns>,«1_oais>-nSjm1_i<T)1- 

JDlOjlSOSilJl, ffuirifcifls>1ote>1fi)a3r_ 
*nm1aruls5,*i8i1a1inno1iiS> <$)aJ— . i__ 

trtalBueAKKBg is>tfnl_*. 
aja_jl-aJQe><9_:iii8 ejsr^cna (_*, fi_j-t_n£H- 

©Aglg^lslaa-j-nia <Xjct>Q 
o*-_-e— __i\2"iis)mflr_ _s)rm _. _u_1_ 

3aJ3_sa <_f_)30- ; jimi, 9 

B. aj^nJOgn «n*ag<»«» «&<g)1e_1__ &ea*cn^a>(9<asa0<> 
e»05«™a5j£i ilrmailsiTiirt s)?ugi_i?ft1_cn_=, sn_ __-1a acgj_l 
*-'_ £_Ji_1:jjl<-1eB«T_. *na__r__ alimis^ <tj .ei&r«lrfn1i_ifTmi-_ 
w>«)rrtv"iij_ 4&st «angjl^ga^l— to^smrm cruq>i _>«_>_> (_¥& &i__a_r_o 
__1aJliy.w1<*«iriT_. 

0. tocT)flm1finAfl a, —lor-otOo _sQ5<_, fl--_1.__msi«iH_> 
.rilj-imljjjgj*-., mjflft#1_t»1<fl(CH?iii1dSa. T rr---y__«..-£ rru___ 
3>l(d»_, _»_ft__-<fita _i-J>-^_*<_> £TOj33lajt3<rtJt u . g. :____<. u 

[inj&1^jnjjylu1i*4<&^)i*g^ Si_jgK_b ^jit» jhutop. 

rm^oSnJcln n_iO'jmujaiTn! 
:„1j_3fl\> nitw^TrTitKianin hhjUlT)- 

« QJ ^ D ,^^ tSSlO „ "V ott» , 

«ennsiTi^skoti ncirnl^j, tUM.e-ainis 

««oaDBHiiaii* cr)l-Ji«„>rja;_i;jertto ^ilcblaojj-l! 

oflKT>l :ymnbg4aj1cul. 10 

aiBCTiliJ^jAOa ajajcalsaiBiS^LTil™* tiTjj.Jiiyiggl— «Igl-* 

ai3i(.i)l*i(Tn «B:j_ja;i_ia[lo HBri-&{_ll!^jiili1d9s)3&i09 4_a $§inB£_l1isb 

(Tueaol^j^icg^rnii a.-iisrii 5_<3 ^«.-jo^ljy a^iciiA.nj*-™. 

-nunAmlalBOio fc$o$fi1 ctia^n^iiswilnirm iiii*ltj1.?.j_¥S>_ 
§Ar_1a>1__* njjjpgf5*asiTi1aflnTi. 2. ■aianmn'lajco;-]).iia)ij. 

niaab«3>i«fij«9eBfn>Aer^ .s:jj_3_ 

wsiUrtii sj i|ri i j-are^ioijji 
iDbl^sruo» rrvjsutflcijiji atarj nj_jiao 

(_1(9flB!rT(f C^iI-Cj.IAWIJiIlTiO*-^ 
43-, a@)3U>, _B_e1 Qi3lSl ^{iJA3_ 

eu BHJt 1ft_jau'Wn <D0— . 
rftaaai3e'!^(iiA a_*S* cij£-i_hi ri!-"l___ 

i_3j 1 * dnu s>n ii sral ool ^ aa . 11 n 

«^(jDosmlhit oi5lac_ , __._ffi_m_, soskD^ 

«^■___.flAo5m__.,nr_i<p1_ 
«rann3 t (i03; K«Ba1,(t.rifiiimBl5rrB, a.c__)1a_j1n_b 

fr______.____i mmmnnotlcoititAi^ 

r« 0ej3 I a.JlD _4.n1_iju.1ci*i_ mibioe. 

gsssnarrw Ag^li&s. <__*._. »1_ 
■^|:t«__j;>_y,_____ T __b-U5)-_i;.;TtT)-i.*---1*-b 

wfflftj»<_j_r_S> fi«ia^a», 12 

11. mjenrmenalail^a «d _i_.zr.1 -jnttiMTt. 11 . srag njti.il 
__»_.rt_ ^$aienn*3o_iii _iB.jj«.,aa___j.__t_ia__r_B . «raimlcmni-ti suao-ii 
.r. <_-.;> _i ji3_ o>gtffn Mg, ii;ij_, ;_,1t: -JaiT.Tijls i-ig^jw.lirBiAaoisije-- 
-%it>-s'i^j&__>a_SScTmfijT4 coi_j_^5___-_Tmliw cnjeiis «anrssr.jl.-w 
aansacre, «»9U^_t_ajnjouie, «*raie c-^g.oja.-. lajjcTT) ma_s 
aj<n imm 1nj_«i6t(im Q_n---a--i^n-iinii_ii9 u . n_. unsaJji.raTj.a^-ja^i.i* 
o* _c jitBjOBnm 1 c_j «a_j*fl n <__n wl nr. j icb m [. a.1 .yauil s. n_. (£-p._-_ 1 _*) ___, _i 
ffu_jaie je^dajoaj^^oi.snai, __<rr.lrr_D ___,_T'1o,j«_,&_§ r__3_b*.j 
cfm !__!_■ Bpi3-)^3foi[ni*nj'j-Ug a,"vi^m.^*a«!i tf.___j<s)___i_s.1jy. tt;y 

_->3i6o S_ S'X>CT>o_._b.ilSl_ 6.^^ rf_,rrO0ceS.OKi_ ,11 Ic1)(UEJ.1i9S13CT_ij 

&03Mj_)(__jrTai1_iMi._jj-T_'*35_i1 «s _u^?c__.n1nj1i!j.e t.e.A«._a_.j 
fflw. i_jf_f.lsffs fl»_i;. i-._.__i3__i(___«.8n_n*B __.!_! <_.i1a___.B_1 rfl»r.1 
koth ^r_J40ibl_^i_r)iB._EisciTi. 

12- Wiol «_____.■_** cnjfl.toi1<flefl"lr)_.'*_ij£s1 _on.qLo 

______ cttl^jajcJO-iiicm _ii_inu_.___>i__bO___ir_ini&ja I fjs. »loj1<wroin.1..iro 

■arain_jQS.__«--Trm.ine h nrv_m'n « jjj C_'la_>B_in_-gD*, 

<___, .g . . *_p8n.1^o1^j*_ ens ,tt_3"W_. 

^jl iCBP.u'r_%cTirV., •"■Uts* 
rf___T-_.l<tib _.___! ggia i ii.nsba. -.ais, _$f_i.n_. 

nj gJ-5> i-iS^I , a 3.qid_ & ;. . a n* u , is 

**0*m<ia-ifl*iS,SGj«a4^«iBl,am »a_ 

ols.&m colnl^lio» 
i- >«n._>jo acpai-UD-ieonrrynjal- 

cmaaen} a_ial$ci-oo-. 13 

ajcm-)c anjig>__*«jBt>- a_i-«>__i «hw_^0li1-A 

4A31Udb aC>__oa-Jai-_. 
atwrmoAttjCAjnlrugsJBBismsTOl <-_>cty_ 

«V)gcn rulo-y-ns* cnoDn 
_j3ij_ cn5njifol<fl9!ffflno> rru&__ 

JBH)o (Eb3(B SSIS3.S- flJ>MTl_ 

fiioi5_,D-5i5ii3ACta cnls^cnl^^ cr.eof> 

nnct*@glejioiiggflin. 14 

(smaooTKooonrysu» -«e;jnl_M nj*. ^smaaso Jlro1<fl«cmjig 

44-3&B1 _cnjro1m6 stjcnj c^Brti-a—cl^lei™. «o*locito croj 
aJOJo i_i__ia"> _><> «nAW»m _j_icr>« <JT_tjru>ays}S n*_j»s __a 
_«ncr_« i_ioc»-» "ji^-O^sjglsnwititag* _u_J<ir>rviQ-n@ 4 . _j_i 
cn_a«rra _j1fnn _j1fW)c__sns ^isunmn «colajl-Bcrn®'', 
ig>_;ml_i1idbc_1rr_* _^slaci) _3o_1_i0i(ftii_i1_iTn «__nl6><_> 
„crmras aicirurijl^jwacaloiml--. «esn-<---j mgo_«ic_i3!f1 
«rm»1-25 D acnortj. aa^o"- _■ -»l®m 1 1»<> . aiiftc__ii>f_3lcn) Aa 
Asej^jn se*^n>ie4_ __iejm_ jpaa -j-cnnl ing40-i-jl4«vnru-_e 
_IB Uigj9_3^_i1fl) ( __&nT__ f _oocix- _»lflw1 _fm-OJ_ >1rib aai fl_ 
a--ra^nJ^c_ll19flOj ,, _>_it)_^>_i,-3-ciudo mjcjjj-^aawliw-liDo- n« 
«ai_aQ->___i08i'ffli-i<!fM-ri** *_cni»-W>_fOO ct^guh' rt^crte cu1_j 
_»_.^xy1*^^)Sa^Tl^B! <, ■ 

14 $frn»...._j3_i!»-!_fflo_i" — ooljgg _j3 _ iwml-S «9__b 
<H«>3 «>&A__ls1^m-crr>__cj,i-i_&c_ iwijji tn_-(u_t_Halril> c__1 
_V«is m3f_)3T)f4'5i-f-5^s1ao_rn> cnS-Mcm. 17 

j_<_f1iTBa3a»1 liimmiJtBHa aeonanni^jja aaolsoeje ai^oo 
9__t>1_lantr> «»6aj1*JH^™e!SHfeao(jtl§1io1(S«fm(m'lqn5nft &&<& 
j_c_ Mm cnj ~ȣJ ma ojh tn . 

oajnimjaiiaauniJ ©gsrm OB-lasg g-j-uml- 

iy1§l5a^-Ja ajjltiT)1a_ft_ 
i8)riiima(»3SiQaj1siSfna cta>3<£al cOJtualiA 

131 3 na» BKX>l-^jj1s.aian4, 
«mwwS'3)ioRS,aianD3 BKTtldBSSiaoai — i;>- 

mlmi^A aiai^l^tta jBaUMtTilsiiijjOinji _a_, 

ej>acunr>i -O^aculann. 15 

a&a«_us1#iisWI<a«£0At1[_*i a__ 

««lsrnlrtSi AdHi'1 s&iittecu ao^I^ 3 *_ 

sg>a cnlglaj/saj. mjaje 
■^onil^D 5iijbj1_»3shji (Tnnloi, »_>_ 

^ST_9Jh{(»1 QJgQO(lJ 

-eral^a n^aiAoai irusti-j, an>lAl^b 

ADdltii Cll1»nir&,1ri9« <t<ft>C>}. 16 

1 5 - *nm nnB) fo*ms>a rpjori1._j1 nm 1 ^f aitSi ea * - a— iokb <&» 
«tWiTc*ajifl 053wa-u1 , o i 3 I #aTj)3ii orlJairiilni^aTDiwacoilgol^tioo 
ea aoisarijlsnin m ;jj*3l 0<^9l_rjflianj1ej6 o_j*t— sarulaniocg* 
SJaeln-ilitBanjleja r^gjurolriileJiBia^e naJaiAr-. taa*» _i}«)3<ul 
ima^pglabiDlrr- (UWnSi^jwaiB» ^lyj*^» «im1=MctDavl<ThoH> 
<v)«9aadcnltt& mj,lcq|iis sftocnsf>4» ■rjnu1 r -1iA) a.i«Bn«ifflnio maa 
cionjB aggtasjooplTKiBrm n,iffln*icn'!is£> infv"fli , *>s> ttoeC/Ue g>fi$i 
^BAnmsctsm* mjl^Aitririesrr:! imjAn'i3l(&sfm^ u j_«> Q<»1aw1-b 
flsl -jlrnnljajs^ ttj&i*y<^iTn1d9ee aj^oo-mnao *"i*smnjory 1B 

tuaioaiaajSJranmo mjl^ul^sirra, 

16. «siaslacn mieilAa^^wcm a<m AnliioB) Is* im>§1*Jt^ 
Af«nm1<db isriigjn*' TUDdtJg-tamlnoa^iicnd AakoetAJOUCimtOiaDa 
m^slnr*- sulrtin^ab jBejasuijsiinoa thacrol n^oaci^ «Mihtt^c jaei 
«Itmcinb <&^gg aslsannisDa a^I rargglsmio <si£*jjS5> stuS 
A-syo ejiiau^T». «itiilas -mstciiso cft1eiasi1^j!)tS!)sttj»aJf»rtl 
*t2>sl*ir»*gi ssrjjocjui-aliyac^giJ&sro" .aroaj1ani t *1 < fla<s 4LS3S 11 

* daismitjm lctn a u .aajl #B*mja> a a-iaaei ' * 

jBisimsroj.o ®ej^e> iinnm», ojarjmel 

*3ilT>jyi*o saitBiSa^o 
mlmldbnrenoci* ;jj.ei-njo si-.ijaid^j, ojl^aa, 

uruocici, «oJgenwslajaa»"; 
fflT*j"Mts!i s&aelonlwaooo jcua^BitjKw a— 

eregaa iii£nrh1<asaeicj 
juljocin nnrnrtB^jo OJ^sram CU91<6V- 

sjro>1,aJln^i ms<eaan4 ojie&o, 17 

Sicmls 1 ' «lojliiiiaaigjiBO^ o)49§o 

njilrrrarm .^j^gjasi^taai/e 
mcmo-_»° TtildmgA^sJsosr-lABim cnjaco*_ 

-na » cpi ^«i^.iletaaua 

alcmljyl mlei ti6-T*iijg*i BnsiiiB oj_ 

**r*8oacrifj3*ateilg*1 ejlctjj.iJ^h lanjilsnn 

i*jfslidHi1aa-iJaootg^ lonnciir* 18 

CLiociu culHcn rtjae-jOiB^poj-nim.aiA «aojl«*i (T ^£A (flrt 

ajjei^iaciDl^oca oja»ji-ij,o sigo&o £i iaa>3cntaajsanBl(&l#icim 19 

onsa^aS,. «asoJDa&i 3&i3*fln *1jci a a*DSi9rre.''<& «nmilcn 
*Jffl§a aQSi<D3^s» sjaj.3ijffleilfliniin Ainfije <e>LCah r ieii73Soi» 
A^Aimg^^. isjcnl. malitplaijj^niiljuttii oj.afl];a36>ima>1db 
*s<&m1*oo £.9nJ0Cffl3ejp rul^rm^" Wj&o-oleiscclioliMB. *wffi 

t&artri<$ttt hijj> oeaj» (mwtjooasoinn . HRajjnpiairailniBj^l^h 
anjiBAOa gig&loye »fion.» ojdAia rruQeie raignnlirie, nu1#exrma 
f A<rr)|BanLj3SBj ajLinnjoarmtp rtjnjimjsasim' rul^^lailtrn 

18. oilAOTK» Hi^aAisLniaisraiDs^sl oei^<&ri\fSuaiBCo. 
cnKolgiaaKmsinLiljij^oOj-tiiorm OT^iLyDmotttliiajaiSiarnuBDo 
mjmniaDiDisioJigjDHw rmjgp araaiort.fli.tt.<rii-3i'* «TStwaciil^i 
QA96g4<]}g smjOTrrre. jas» «ei3--e>s (SioanntesiinisiTis muo 
aoaij)T[9Bfiiflial^S> rjhjiaisiYiJaADsliSiijalioo 313 ^hd 03« arai3tfn& 
ttta. 

imacnl OdTnDS §JAJ(lg-jai3aw, u}i»lit»o 

annaam sjjiiiB'1 g»an , ffl cn$m1 a^ei<s.l^Si 
ai3in!isfflis)^joi^T.iaai anolaulsii&ij 

AD{UJ?[J) ASna1«S0S3 

aom& aruaoy*, AmlajD^ajy, oj1| a^ 

<&flafijn t ft(ou anjjejaaj. 19 

«l^<^(p4 OOTJSHOiBEll1ll>SlDftV <ulslflj- 

sl^cm ^ottirrra-tii^ 
cTOaa¥4JCfVimn aoomlnoldM amilmarib 
mlaye, afljc*a_jBi!!iliiiii ao 

0^33»- c»f__>Ot s>iU-Min.ij , j A; Qa>z9X>3, 

mHKHani _i_oiU~s_1_ 
jyoejn cnii>* id - _[*1^j n-1^_ snj* 

^^smiomlsiniaajseja-. 30 

1_. «nenbn st^av^3_io[_a3lffl_f^no1 fi<_cr>1_i_i_prvlo 
ot__3o B^jomlioTjwnrn ffu_1fli1 _ a <' rn^_g1_]__cja*ig -ilr» 
o_if)CifiTD_lnra _»-_tu1 _.^j1ds<m_l5inio «cnw-jl^Aicni 
__,^_gj_if»avTO. i_fflsfif)» -nsssimsinio njjmmrr—D—il&jo 

— 3)_! ^j.D—iiSHilsyo rrus__i1_m3St_(mnBlnnt]iA "-arriaoWHol,... 
,,,., ...orujĔJ.*- 1 * n^mo [—insramlsl — s_. 

20. _.Qc_n- (iajaoJ;jfneng n . mLn*Dcij _j 1 ru 1 __1»1 
__or_ _ji*yij'lsi-no orii_-.e_. _>_i__1, -tilja .Oshti ».[_[- 
anji-iTiTnD^^oitn. __ (_j_-ft- nnnnnsrailmi qgi_ anosma mj»n 
o_ld9«flrn®o o— lO—iAKaltnrraiaoJiiiow^lcrjaiA wlciiljylnoT^oooi 
frvot_1_arfn fta-rsjj_h__jflmi1errj mjcnDi-inn c-__ao-r^acini 3. ro m_c1 e-a a c_ioru>1 jcu rjjcri _.__■ «(tejalaj oilco, __ 

sjso-maj n(B_» -■&_.- 
i_j -* 

__j6(i6siiS. ,, nn < 9a- n-Dol^rm _r_in(»« 
_jo_jotb sif_TT)a dbaioac*" 

A_j-£jl o^jsjylcalitSTnT^o siflK)*1_il cn_ 

gj__Kr>_fli -■<-'* _*_j- 
EnUEngjarTOg _1^rr_ «ojrng i_io_ro_ 

Qf*1jyafli_ioijj__!~i(i. 31 21 

**q* ^ft 0aj a^Bm- _=,aa _n-v_1e»_>_ 

8flt>jsni)fl _j1_shb_15_id_ 
fT\j5Jjn4 i>i1gv)lHja1j^il_[H«m a1_>qi_ 

_n_ d__ _ wsl _>, tml _ a __ t 
ffile_iir_)lLTnla> , t <r>o«g*> -nri- -.«g;,. 

<TY>a<_Ylua* nmilaei 
ASC&ssSBU_Ji_cna_»1 f_1s isiisaia-. 

H»Ti:)_inm.rtT.1gj3 _-s_. 22 

21, -ior-fiBO>A 4_1_i _rrr>(_1_(T>_jnr>l__io_t-a„n fa_ 

_e_-AD i-i^l^lSS-^i,' _)(ol_t*i_Bfln_>1r_ntirt j*ld »(rna_j.e|o 
«i^i__ gjjs _i«ni i-josrtn-tlg^jy (E_flm_w1dh _rocT.<t-V___ii1dMfTr> 

_j_ _!i-1d9fl.s)(oi -.lioldssaaim-pS^i.KDjy _*sj8skt> liido-baki 

Qjf>f>l_J-ei.fiK1-l SIBODI-TlJ^iaiJB-Wig-llOl (BtJltB* _-1-hJ_<- _>>->__ 

(gf>l_jn>_i_fla1niD_b «rjj _jg _jl _ib_»_. crulsLsldJsnjsni» ai-Js-jAns, 
22,. w_i~-.rr><ftO__ ggj° _sii_.._L-i<_. njis)rrbf> <j-rt>1_Bflim 

«__3A0S-ll_>._j1§ _)1SB___^_J_m.5ft5 <> , oflJ(T_0_b «Tgs _T>U)1«8 

_)_>_.;n_o_j_e a _i .^j-"a'--m)f_ia1§y, _T--tfl1.T>;i -. _5<o i_eB_i---rig 
__i__t.V)4S^ff_.jaCi9 i~3 _* _c__(j__._j_i -•._)__# C"(T>1ft6>__) 
[_) _ol ^) -i it>3 _»1 t~ 1 <om b £ cin_ _j a a _ , _i1 «9 nrw . 

-feE-lj3flT}SL__n\>-0 ^-S__1 niODJ»* 

(TVftt o cn _a _ acrmB _ io_ 
Tt)ej.,iJl»iy-ios nj-3^an_)j___i_)|H_n un6 

_j1rtt>1s g - > 6»l_r1*3> 
4<H_I_ __-!#}» c_i*cncr(»- 1*9*1 ejscn-- 

agji»a_>1n_- migai-a-^j 

B__.___l<»SiSOW m>(TlfJi(S4_i?>jaiffi1«fl>_ 

aj) s*_i . «_ __4o1 ;y 1 $ cnl . 23 22 

■i ,y T*ffii'i m_ . _.j3ioa;>_>7;wgit _j_a>* ( 
_j") _»> -ji-Jnl^-j-. 

tj.TLjTTionsi^rm as&ijnolcge _.g(__T.»->., 

-lojliob o4^acnj3faz^ 
cnDeBLyscudJiolrtiB __'«bi 131 _1 au>o_ 

gsKdimntnl a>3_n_r_il_._ 
cnlogg]3_«1 ci.srm1^nm *$i1__j_ 

_s__r— rrm __>:>_ ct)__£htjF 34 

23. Ac_^n«K>^)_flST3_iOo o^JaaSi t«rm ruaa^aaa 

_W)3_o, 1!:j9j5Te3c flSJ5n_jq)"l)( i_£iYT3<ff--*l_1-Kl3<r 

rtj»arAo siiosmLijsreT^*'^'--^» u«iajifi4[TTtgi°. a-Odo a.(H)i 
«3ola.l<n1iMo. erannlm:-!!* tdcriTK?)* **>«!_§• (nj__J-_4-_i$« 
_f___^«r„o *3C_cng^-ft.^h^i)_i ££<__ _g)c™ ncunSD. 

2_> «q-)___i1«_i (a@1:_]1_adcr_Lci^a «n __. eb»«1 __a 
_<__-?« .pra-tn1of_ r_Dg^«1_il^anr_3f n _bg_*1(fc nj^jjamja^ 
OB3ia_o uw _j_ _.pOa iir^A-^-U— __ ^-'...lO-.iGn^. jb__;o b_i 
nrulsnio- miu___g„ us^s, a.tv}it»«t_l5snm __t<sa1_tcAAa 
en9u._j3<afm_5«jji_3iT_ o_u__g1_N_.m a,Tj_^je__ oj_k_U lcomo 
fl.Q_j _«>__> ix|«_«m tnciajiTgg _i,3_no,Kib -_,_>1^a_^_. e__j_t 
m^ f »aJD__-_@ s_iffiiis1it>ld__:n._£ «_]^3 hj___ -^sobcm ao^ 

»per» B . 

_wo anrc _>_._- 1 a_p_1 ^j :_i ny.9te.i qj_ 

iijiwoilitSb <ft iD.rtrr_ 1 i . -i i 
fl__(.1a.^y'_j oa^@EffiHj.06ns __jg_ >o_ 

osnjmil 4^sunmo_oi, nrrt 
_bfl_1s* s_l>9a5__>1_u1_3 _> %f A« 

^rua_>nm oo»_Jite>£yo_t_' 

*_J. IQi> MJ»' _0%-_ri!j ni!)9 £„>!.[.,• 

0-.0_»i_i _jf __..lV)gc. J6 23 

aetjAlKTOsinLilgj^lsmasa HBcnjleJCE snm__. 

nliin* _j1«rm »n>@l4&''Ufro s^ljai» 

«IKYUJl ajl tf ajlsl si __i _ 
_VT->-<Tn_ _Y u cML-lpJrti1_. &a_L--leJ.S)_l_ 

»ntn§y.a-*mls[rnoflriSffliO(irt). 2B 

25. (Y_in\y*aegos aaomlglesa-r _td£]- --,jL>ej- _j_* 
c_i<s^_ofli «rUisaiEi n&1_s1iy1& 1 .t_si^&T , J_- Anmlrr» *f*m* 
BaboiBilc™ _ii7_JttooKP!j§i sriicruual^aiBionsiaana''. ^w1»ltiog 
fii»-1«1figo rq)__ilcuj3jt «_irrujs)fiTO> scu-an-C- oi^ <_Jolr_ia_j1 
ajliOTOKKimmajsgi.,. je^ snJHTUia arc1_kn_j crvn - >£_.gy. 

_6, a.ojsin-O <roofifnl8i;_wioi3«fg _-.©d ..cUJOiijiln. ej^ 
o_j___,«ri_i1__ sa_irr"Ujj3'.Tj* girsjal-m. aamalmoiA 

n4iOJl»9_lig s1c___crtn l_i1_i_.tt_.d aa^aaena on_A .aeii. 
6i_i,a^..-,1n5l,-:ya-rm_-5;fTn !_v-..*j- 

(_i1fa ruo_iiaem!sr'1a_ioo ___'Ija_ 
Ocb/jSojo (_j4_j 4_._im1r_-' '!(-_■ 

rHSO^g n_ll<-]. >!i>_J«lrtR{jSa1^J __■?__>* 

_■ 8 n n _bs -> _- . - frri3gp_-o^ 
Biw^dJ-eysl cvaAS)_J_.1w_a. coj.Jd-a-. 

*>«l -IjrBinnj.*» ©r_j_acBr a 

oh-Imd ipeimam^al^riLima cm^wj— 

__*:._. nij n _jr_|fc< _1 _i1njiV, ^ , 

nJ_D^_fflJL'FrJ^f-!-« OJ^JOlJ *S_ -P -f¥l Ol_fc 

af_)-fQb __irpia am^C-i-rr-. 

ASSn! -.-Sa_._o1.--1 -9-1 »Cll QJJg T.C-I- 

_^1. ._jrfTijDB ___nj«.V __ 

•v$?rn- nilrtriirlasa mij,!9_j_)_iil_nT}_ 

dAassm Dsrnl ra _.nfr)_b 1 e_ _ 

<flSnml4m;fcS> q<£b1dt) cum a_ID& njsl __ja. 

_e_r)._1 ©nj-jego. 28 

(TMeaoiojo- «_._] ^^DARituja* »ipie«iFa».*^5i~w1*D'l---rTr> 
«_>1ma_h sf.nj*-1i_b nmBt^n^o rroma-innriiiiioa» nsuuiwrr^a 
E_<D^<m T&ogj^*. «ra ■si.na _b iinsnto onlioi^iaJiMilnra 
aaieral {no~i©i_iiDaDliftrno .f>-i-ij:vl_)D(si -)»n-f> ■j>o_u_»m£ 
rfu_ngajawm njiuni _7D_)ijg _jaflnDafin_>os £sl_i>1r&l<8wSi_J 
«emri «enia&DGmlAlaiSe.Gni^in-em' 1 . 

28- [(nt._jf>sr™>ri-)ASn>» nnsnbn o_i__inpQr)^ flruj@i_i 
ficroflw»_tm. i4)«__jd*_ <&_nso_iD_n*l!0)nm-_b hji. utjml«ae1 
^jumjOBDi muisidjaiijoj» a_1_3_ _*aD_«'l cnmA-tly. 
«aai Eaiaai^ <_.0'-'<j_. ; __d <8__HTi'l<a>!gj-__s-H9S_7^sl s.en_D 
_-._d._ibi. a-jaatm^ a_ja_ai m_t__tj ailogotlajmi^asri.". 
ua^u*1a»em ot>1rrjil«rmfu t mira 

__ja0g*an-, _.1s<jrrr>oni-, a*l_ 
°-_)» i 4-|3* 1 !f nrtDtnl r-ilrry-Daawia^cu-b» 

__uS3l^J Bi_jDi-_n_ r_il___ 
aecin^ddj,-* ___j«m1__« it_}«mod-oos1i»1idb m1_t_ 

__2js_j1_w a _ja__DA_»Did- 
*_o__1<-og ___.i-h eu__o_iaood-fl _.S_J- 

@_jd^j_o* <->1njflfcn1i9si on "I, 29 

0_JoeldJSil!->1 h5p1®*^ .-ulnm., njaji-iao 
fiT-(t_ObUB§n <_icnt> julnrs 

BaJi&lABJTJllS AJ|- ISl|T_lft1»JI-EH _i_ftaD_ 

rrrjl^b ^r_1a§^)-Ui> 25 

grtmdWhtSs (uocml^mi Alfi"i!*ja 

a&i«biSBj tn<t1oj>5Mna iyiI 
5.rj,tjonoiiastj'I.Tfii AjBdS za1 *:.'- 

m-eniBimiisl^lBsaso. 30 

29. ,*,___. asscra ^irjlB-roilnr-AOSsnr-p. ootblrr?^ ji*1«9a 
«cnjaCD <&___« BiBnittu^aaildW^ml^tnj'* _-)<x>ft-in_j« girtisAor». 
H^j.a.aioD iK_a-'-i'r(ijjjfe» , l_Ja™ -k__-cr}1cy -itnl flTai_JODje__slr_u» 
ffo, siAJa^jjiHli^yt 1 ______ _iojqji | aOs3fa)-0&J <&____ m1<un_fei)1 

<&_>_- xjs__c[V£g?„- -_(____• (jjrugjanri a.i-jjajlamst. . jQ__w_m_i_rTi 

«tegLn^t gg!> W><o1*o gij^a.i-jjO- «6>.-r-n-.>-Me.--j?sj.*ii1d_te-3- i4j.nra 
leusliSiaiTB. 

30- sln.wimijajlnii (->&nrio «r^aleicoo.jnol eiBSiluaii 

n_ir«iiDw1*1<S*™- -_1-ii»nhn _jflanDJinii<A_j'03i^ffi__Q'a*ajqW* 
m.€-_U3»a.^-_mrii>1<-C.3«» a &9t-j1eigi®3||. gA«fMt%| B i-J-ittril 

$ttt> < _>1jg1iJu3i>i£J<i4BH- _o«l4[»asiTj tl)1" t_gjcfl.o__JOSiDi}_},. 4. {M<bm^niamo H_JSirn:_-3fiVj i-)a_jo_in_.cT>1_-l_H!!i aasSO- 

«lvno_3 §'_i.l--Ĕlei3&1 rtr fxni__» rol -_fci** ■ 

__a^j_! rooJGEH Ctfl»J «-.rtDjasAaWiS ^-jsm^* 

ctiAMeiJ^- ojsl ecolg^aeu r_jlo<93o 81 

kt-i^jjji_H6. cT^o-t^smb _--r>a__ ; OLnrnoi-il-. 
a*_i«T_j3y JK.ti-iiislBArjm}, j»oitn> tbijit», 
ii)tfj£jr>1$tTi fT.Jea_.ii. r_,i,iLn^_.0._j»l; 

jfl>jj-jss>,t» o__i^_-.1m1->-»i9>lt^ tT.om«.aj___- 32 26 

mmi^A^ niu^ib as.__ i-o__.6__t_iaejOo 
ret_5(V_i_ m^g^oalitB sim;}£nj n&rA -.^ajig-;; 
B^UBBjtlml»niio ai*1«_>-^1c-¥sro(i\i ojI. jaii 
__j_aj<_fflil_b _js_b1 4^A3eioii mc&ijl^ndn t~ri 1 L y, o 33 

31. rdt-jrpj rronnaanstlamay» ^^?fy' l fej 3t % * 3 *%_ 
oWiyD ___.r_a£_Tn. rrjv>j™3*e-i S-yrijA :£jg_*tg_r_to «-g^- 
omruA aro^nM.Ti. 'Sjo _._)1___rrr3. 

32- _iV_i1__i-.-ii- r5iaroracr\jj©uoBEn isrco1m*>t*a*n» l \ 
cuajoHnloje zo_o (9iaL.'0oi.iJ:[Hi£Ll o£_(_a _ _u1 m _ j o*1 tifli 1 
nV>o_A _a<- -i-_s)_w oj1n"0i_-l_a «1:__l,ffl)iTTn _>1roa_l) _t___ii_ 
fin-iH_r_t a_j_!f_i,-_]1_->!a_L?-'i,_- 

83. sa^ smMlsie) g_l _i__B__i£j3fl (jsj-joiirrsti-ildk 
B-Ua» «33__n_fcii_Ji>!Ji-Q_)_ -u _1ktd.i r__ej-_Bga -■-iliTjaiijb 
(^rrBoASBjnru^smwBilnraaiiiGrial __") K(_._ts)1 _- ^jaT>j,A#nai 
enaOu 6)jaj^ J 'LjBTOisorai r_t_ J __^1a, ) r-B.n-rai_.r_*. 

_->-! 1^*^-44 _)_(_) .-j.rn; (ualiy»fliDrtjfcrpa 
ellIo ©<_>__ ;j<vr> __ _ z._ __ssi-ro> acrt_n_, 
mjsiwsaj) j-jaoos. o.ljyoj* o_i1tti) *_1g_.1.t. 

Bdkagjjj-Tis ^rijoiiuilsjiDagjjSEin ttahI^oiji), 3 4 

si j_j _>..'. .- d__'.ri_jtHl6.m_i+;>gl ^gmtwnojj-ttTnlOiira 
$._-il_--.a-i''-£j tiil.T. ajen(jA«i1jyl!jonrjjaU(j; 
S24tt)vd» __i._'itJ i B__ n_ wal &j nlaat-ia) & 'j%jo_ 
ojl-tamri*_!tf„s_- u^nTiiDltuejsiaiJtiTti» 35 

ji^»ij|j$Hiil5™'l_rlpjfitii<*, nj1m_, m__£!-- 

_}1gJ-S,^ffl-i- el0O4_3, $*nl (. fm1_-_m_fS)"-, 

mmio_s1a _i_2_r] rr_zn__t_i!'i yt.j.irtnmldSiD-. 

imlanm _.r_rj^r_-ili6>*g-i_-l _ : 6i_i_igj$ 0.1 j'v 36 27 

34. _-nr»n-_! !,«:_--■ <i(3JfmoJ._ e.lA'^0^0. «In^Ojj OJ,»rj 

«fra D . jaBi1rra<a>o.D«mo ai1flCrtt;aiajeftitai^aii amiiaa^sinbci £-u.o 

«■w ii*!t')avAt&-1^j. (mrt>'l'n3iDai «r^ttaiTuniH&iaeJbdSsiJitMWsil 
mowl ffi..uauj1sifft iBiaiBs ^i)^o~sms.^^3.i_mi-in»Ti»asTB ai . 
ei-iai^n cnl^jaDljyOJA r.j1<Tn1i>j a jg.-UJUjWaJ asmdBnlt^Ĕj^ 

35* _b*» __i_J-U-1sj.6>s i^inii^sa^tjti^a cn..JiTU_-®-J-Tv.- 
^'-'^&is^^^ 1 u ^ 5 * 11 ■Tia' 1 * anf)m^<9fivai a«ei3n , n1^1sgi5''. «B3.1 
cncncih geu jt^3aj1a_»»^fj^1c»1iBl__«rrn nroadiiBrthlsJnchn cij.bj 
araDleKBm ,y^ii>^1i I *--ri_._n_i_i_mTi_i <jaomj-.B<-iiTn. 

ae^r>_ &j el 04131 1s.nn£.m y2sm_B_._)sa&j_ii. 
gjSaOa (U g £KD njiwlsj m mo (U K>! _yW . 61 m . 

amooDe sinjslcram ._ijWrTU".-^a6sw-~.1s->.n-if--J s 

48-_C_« tUBltiH^l^weliTTjCJJJAnlo^O CJJ0ifie. 37 

miaejlsimo OJ'l<Eg a njriiwaeojiaccina cnSi - "- 
oaipjoosu' 1 ruscn? ^ismij&jA.I-^i-in ioen_j ajnria 

£.IDifliSfiS<ft.^l1&K™ «_j!_i_.3J)<. l\neii]_-_-1lBb 

cijaoa^Tra ailaDjlaiTicojctacttS m.slc-jlc^ . 3Q 

iTiani&rtT) oTJiOiOa <&._:}iJ.m1i__.mnga>_-iOCA-i 

ailgiacnjonip ___._. <ft.l^crr>_ii ,&_n.iii--cn_._., 

cnO a gg cttiis al p a aja« c_i cttl ml <9_< s> a « rm_ 

(mjfj.o mlmjy sgGT!j,4u1 _ar.£ja-_--3i_-<. 39 

(lDlcYibOBiioaJ rLiejcyismla.Oi <j*j_)tji1pj<> rosrrt 

. ruliui ojnusu nj_jflirft.rjebailii>liijast__>1iai) 
__oct). ra.-usleiOT, ttJMU ^W^gWWnll 

Ct^CTJej (U<-i3S)i-a C_J7i_Ji1it)1rTO illtWmi. Il_ I3S.-0. 40 28 

38. *<J>l<fl*cfT>gi aioltSuscngy. giailiBamTaa)^. nem 

^a.ijliwrmrjj* gitul .siaA.il ojii am1dS-ioi»o o^iogjrmT^. 

orrjlinTHSiiiTTJ fTvusJDonjflf\>ffl«fliB> aj^#o<9*i3aa) ■.ya'ij;;r»i.r,s>-.i.j 
giawipmt] jne" B *r\n;iaiTi.1i&ag;jra1<»l"ia1 521*552 ° . 

3*J. roc^jaaso «jsnnoel .£_|i_ii5iiaj«JBgsJS rrgnag'), 
nro,_^|1 oD^nl-ujnio era^cjujiDnjo <Wfri* mls^ai-Tjjriilacri oraol 
atcrnwlcnoAiTo. «.g-psmn «anO-ttoileKitrt ghagt/Dj* aaoDsiioim 
rro«fjs___i'l.aJ cijejgjjgA <i^)(Tnfl>gj- nJi-itBlm-i-b [.lljolttt-Uab-o 
mlw^amrgnjnnjl-BiaAemcmnlariJHi ■{ynissrmlanJBHTiSArLieiii'', 

38- S2 1 * oaroliOp flflj«ir)1.9.nj» a>1-i_£'iy!_.;> , 5_i*iilcr.o*Sb 
BaTnlru _yj.f__i_. r_jrjrm..idb fll-E]S)*>__r^§ 1, r\iir_rVl«<iCrsi5m rrunoa 
lanra-jna-g <_$cJcjrvii> Bartgj^*- i__$i8isJHfi>rx) rrc.icti^atDoio 
(i^rTH BAgo«* 'cu^jama -_-jgj,---i<Sli_u()f >i$)<Vr> auasei a.n___ 
anslaoti n^igjcajo «jjsjn^-isBi -u*1rroflaiB^"Jt'jfl (us^iinnaK 
*?_-_. si_.s.__ cn1c)ao.incli9.i3*cifm sjiaaa». 

39. ai?»ari} &f<tcio>:)a.n «i^a}jr«i iftf>3riBm«A3sm1(o1 
dHrrra. i_$<m_r-b ara eltumjcss.lejc-ir. ©«^"Wjsjimlrr... 
rnjjrroJ^s-uSPrslT&o mgmia alcurrowtSilsicAo «i*>~n&ci__|^sji_>i1fir_i<_ 
rrujrro j^uHimiaso ajiai-.1s£i aitB njiim^arro^naileiuJtKni^lMiaiiJTi 
<aoaio mlss^rmajlacnajonl siaT»-- -not_i1-9-jsj!-ftl4Dl_»trn>. 

40. tfoit>1<&3 fnrjt)1j^j1s)|yiBil'i* sloirwo fflrann1r& «rugi 
Aoeinuia ajiaTBSi^a sja a -alajldJsirjAi JtsimasesJyjtaHC^jagjjsiioi 
a.>j3HiiDio^ rkDlrriajartaajBsisa HiSTjajHiiulaj» A^lnsmijjslsjoieis 
asoaagjlTBrmi. t-ja^do o^iijlrt». ____istti1<B>a);jfHii-i'lm;>ii5-> e_s>«>3 
mnlnso <s_*l:_y<m1|jy. ^wldbctjlrritio oomltKJDaino cjDiulrapnniti 
i^siaJjjlijjcast^snja.^joalAaiB^ai^rj n^j.ino asmjTVi'ej_i-9_>_)«> r 29 

5. mvb?.uo 

djgralirib -j__1$ _„__!.*„_„ __i1_0i_ 

|tqob_i_i_) .^* ih^.*a['n_ 
©,._iaEn_fiToeajiwl(rB *a.iimffl_3_ __ 

ssnmj^rrYioej _„4.,jgD l )fit(_ 
*__agol __nro)__.1i& 3__i1_<__tfr_ a__d_ !* 

_eaip'r_3ST.L__ oj_ . o «fef_ 
n4)i™a_l&i9_i1frt s:_- _ j, __g> _ 

nmjgjwj _*_ a___n_>-__ 41 

__-§__rm__l__Bg;MJ: o*i8_ut_ra* 

QS3__1 r__ri*i oay@'l_i_ 
oaHjagl^tmiieno ao,^ c_i_v_i— 

Eimlnk _J_Oo1$_i _J3_ Tjo 

ojjool *_js1 _au»5-_j flr___j* 
___<__.'__i1_*.e- 045g1_i3H- |,> 

aJOO.O^WjrrYl-itB flf)1 SfV-l->__) Sl—PS-B „5irL__ 

nvC- oe_b augi 9_.ift_.ei <_a«n&. 42 

41. iwpntio njgiirtjl— -aii __fm1_iLir_ ffl9_-f__1__-o 

__1„.i_.1__bo _fi>eO-8 fllft n4fflQ'ij8b i_J Ool>_lf .(_. cm _)1 __) _*0 

«mitt- anm _i_ __)___« im^l-^^-g^ciO-^Si e» Ha-igmlra _____ 

ffoisn_1_jiaiflt)mofJfflj'<~ ef_ )>§«). e.iAsn^e^tH- orjl-ao ^»-»-' 
_i_)f-_i__c _gji®__iirm __i;^j1eJ3_wor);flTiiffiasi_ < '. «_©#) 
»_j^__?___i_i!j-i_i_-__|-ij_r__r aDiaiTil.aJ n\)^1_wfr_ ____ oja 
d_r_ ___jgsis __i_'ii_i3i_)1si_5r> tul^iM^aaDo-inol __gl* 
a___e4« -LilnrcJildwrml^j, 30 

£_J, _-_-1._!_11_i1 __ _n_J3J__ .__!_)g^_,__irSi<_>_J<Tn n^OT^» 

ejj(0«JBpen§ D . mnssKBgjSo -.-tnaeila* -rtj-^s. _$_jiJ3$a 4« 
aluajos n n rm ,6. 1s__e.*_<_t_;o _,._". _9T_-wlcr._.id_ «_fl>__jl -_<__- 

,_|j.___ll© ___!.;& ?$£ ^_i-0__'i i(JyTR .UOCTHTJlWdJSnlS. Q9 I^B-Cljl 

(B-lidh^sl H-gj-oJO^- «-'£_* sinjjal <__!■* <um»siA>35m1<Dtdarvri 
Jinlmsrib 05i)lro oml ii _o j'pip miloatnoMaiiiaT* 11 , gKisscnay^ 
us* 1 kj _.<_!_. ___«__. <T_«t___j1en_B___ rgro_ >- aAl.aJAaerDSRlisnei 
*n-m5>n_<_i___T_r D _ (atb :______, 1 aigi 7)_n.1r»' l ejg£-_io<j-:*p-]<> 

im_.1i__ isi»>f«a8Tjf>o3tn^iiQl^fi3,"A b.sk. c-.as *»_wt>1 «ra.&gjgp-jjj 
ioi<yl_Dl<9_o. <Tu___Dr__n_ ©01 1 ___<&]* t(_ar*_£_s__:f _fla iU-_ol<»l 
<o1 j_»____c_Vd «^ojojid. npradbD r_ra $ <_&_> s ercjrat as <T0.r_L.l aolgjlg 

A__rr.a.r__j'_.!r.__j <j-io1*n-_i aonoa^tasmmasm' 1 .) <a>_ta.«Hn1(ii> _.._.. 
_j^___.<ty._)__-_ti_V aeaDaima. amadJsil _._■<__ agjrn.Al&d.TiltW 

ftjj)aa_ja¥» _J(^1r^nn_rol__4rvi„_n1(no.ifc J 

3 tto <X*Xm __. O, flT) «n 10. _ 
!Yfilji__i_*1r__ n __<_!_ _a'_iJr_ aojcigjgi nil-j voj3_ 

<o , .6____.o.q_| fla<in<EB)l.tJ3i_Q> u 

_3)<la_l3.Ptr J_g_-(Bi_.1j_j _HTV-Bo 

__0!3ft)lls1ej» _J.ffl.LT.G_yo 
ACUa^y nas __&^'©«i__.___aefij'lri_ 

asejldn j___nol^___or 43 

cnliti* 5K_>_i_ __.o @*fn9 _>.i_jftl_c_- 
__-(-ol.i§5__&- _j(n. 

»ooQ_>otyo~h ctj (__(T)o i_.i_l_rani _)t_n»(SKi-- 

e1_b A-iT^ fi--_gbiTl> -RDS-r- si 

<_5 gy&nij^iHBHrilcra ^tj^iBlrtinoWjSiS— 

siwejBwnrm anlajort oj.al^j iat)(u1_ 

»JS>fflW jyaloJlajlsa, 44 

44. stSijmtiiKrtiGim&lstuiO) pu_><owl&fitf> sf_1*OTUnsB3S 

Qy}&iafflflBlfl& aoculdb AddHta js.j9.ft3_ 

§1 ma jgi "I ra eu jy 0^°« tfW o1_ 
njoaglitib ju1<!ro'lrf*n'!sm ariolgj, 

qsjffliiJt0ifl4» manjjy stauglajlsm*'»- 

smaaajliM Bntnaraog,- 
BCfTj3»9HHi&j30Ji» oaawlainĔij _1gA_ 

<m1s)BJfifi <oifkJj»)gj(*4o i B 

»*roiOflJi1db dhSdJo SiiiU^dJ, flig1aj& 
OjOotTtKHegc _»Ka^ 

^eSTin^jlni nnl(0Jifo srantyjjj-ls S__ 

rrnatto^ jajninsjs^o 
oislsosnis jDndTslTSAns mlaiii»* 

maii atai ejotscuio 

&se &slo» a^ciiPTilsnnai jsitu. 

aiMiiAi-slctjBWili* «t-u^oP 46 

46. yruldtBOS BtDfttDonjBiai-.*iJ(iifl n l«4 galjjj 4iua«&ffn 
fu4 eift cnjSTt^BHJtlBcren E&adrniliaiin -Dmiljaamnlgj. crujnaojjo 32 
_$c_l1o_ rnlrtta» _.sr_.:>_u1, it^iiWa rr>LT>'i_«frft ^ttrmoAniiB 

_6. »l.-_T-irv_jo a^l a "P*'« cj-j&lioiwnilecitio 4iA3@g 

as»! ^--ja^sra-Sijlj-li-sisjrLj ora _il«r„o .-t.^n.Tsr, asnoe 
«tn^i cuernjijTiyionjjaljj qjj!\ J jltft_>:>^Kirm mlc&piDnitjisiam 
jD_fm_j_j _j1i99i™. 

^aa-io^n tt t _^r>1$ fl iusI oc_igl_ 

agj^oso rnruaj-jrcGao ■ 
«5,0^3^0 __j aa»fnsB5«t1iTJb ru r lg'_jl_ 

dMo <_.a_» <_totBrov1pj_ _*" 
»ueg]3!fYil(rs «/loaocm otfia_j «srul^ 

OiSnsen^a inaiii a3_n_3o 
DJjTjyaitiiH) yj-im,, smj^* nruq>l<ebg;>«& 

cugDlj^ls» cgcUD---. 17 

<a>o5&*o5pn1cii s)_j-.ii_gj1rrr)0-i?r_. DAJc^gg 

Aownai - . irslritJ a_isiej_>* 
aocAj oa^slJbCa 4cri- < <_fi1m1n_. ujioatltdb 

ciA3nri3s];ii _OTO__i<a 
oSarnurainnmitB cr)iaba>1 -nlgj^ _»1(t3_ 
Biaj.rKiLCiil^a culo-usi, 

<!3nDS)3lCD tdSi^A^ njl g dJ9 nj 35 -J,_ 

er_1»fynm _jmr>l5<n»g? ^g 

__nfflim3A mnn _>i_jii._-c>§1_J__jls> _j_^ rua_ 
njhi^in>1^8, j_j^<ft3g1itjKi, «rus_ia»i)v 33 

ms>_Va iu^ _iol£J_ <__§1ty_- a»._ 

*1fya_m, 6j_i_fyjsidis}CSVs 
__<3t_ aegm.^a— jnrrYl,_<3i3»><>9£} <_ys__1n. 

<&_S* ALElesattnTaisia? 49 

^ijasmnt Ecmlsnennaoii^a itt_i _j1_ 
_ .3sn*4(m_<_« «sir fi>,_ir__a _gr__ , 

OOolT)__ gii_l_1_igfl)__S S 

tuD—itgjanijt _j1*1flij engi mlm _>d_ 

aairji^jjj, idisrBliob igasl- 
jyaanfr»3^t)1{_}, mo_(tg_> tul^ aao_ 

gmHnlnt ml-a.rwerBSg. 50 

49, b,_j->§(t_ mcrttl-JtiDSnoiajj^ B£-j!_s>f_iO-1_3ls_H->- 
_b.§1r_b asng (_irn1_Jcflf<i@youB3Cim <n_isn_0fl. _bd°, r>,'3_» D 
(jiw_iou>oli_Vs16 nr_n3m_eglrA ajealak n_i_,_;-8_&) _-_sn_ 
_<t_-0_ «_r_i_ ff.-_._ej* __»_ij s-H___ jjlAio^iwsartt* «loict- 
■ultalsnns «emoiBilaSb __5d__ i__rm^ < *, 

(>0- _.® jj __-5i_i^i"i>'!_ito aipi-j-^o ;i.._3)>.i>mi_ 
_i-©*-fim < '. _>o_njg_j«i_-o _j!f1f_i-csoif_ gjf_ifl_io Egj. bcb 
__^lti3_i1 _>_bss1(* 2___j1^ci>lffi_B _1i_nb $_oi1_i[n& 
_j1cm1§ bjj __,.- __i1ema)__Kn-. sab .—jlsmoi-il^dbmlmse 
aJ_[T_o H.o1_u_r_ti «_i_i£-i1 ^^p]_,^_ATi-. ifl)n crtO-lajl 
sjn_* e_j_- aEmo_.tt_5n__l_!aflii-. gj-isnnri _'j|m'l_a_iTs1mis_ 
^•5rirj_(_r_i-_im- i. in«ji_-"nrTT> flemt>_ti)1'_' > _j-».in_'J5_-ri$gj> ! aaioa 
a>gj-*)~ ai_f>o-riTa_i1pj. Brow1(T>-«ft e_ _JS6)-i-i <si&nr_ jal 
cSsrm _i1«3*. _,f>i1n_™ jmc^-ih-i^-tt-o ir_n»j __i1r_b oaaDc^m 
«l«^rm1_-fTTVj_ir> *_.*'1>iS) o_-oir»o-i*39{_mn _ J 3h_3;\i1__(i 1 t__ 
■_-jsaniijrf>9^ -t^osmriT. i logyns. 34 
6. GBi-CJ)-. 

alojo _.ar ffl _1-_3) _a_i alnang,— 
armoeroj (nnjj^lncrto qffl& t _ 
djoajo culstsjo^l-ye, isnolmj __j1_-- 

_i_s5_a;_ _w_nH_r)n diu^; 
sisiBi&iB r_i1fiVr1__m ^^CLW r_j _-rB« 

aiiiajTiyl^B anjaidb n»a«j3_ 
qi_io n-icno£_l£.^y1_fi!2) a_j<_}i 

ru1_tg- n_1n_4mn JttOi 51 

frj>rm1-! gsijBO» mrjotajlgms, an^_j1<& 

i»nft aSaD^ja cuosl cij1_ 
s>sm fma_ja£j _3lenn_1^nrp j_js_j_. 

darjglt- n u rrpggsgsa 
i^acm nB_(Tnijj«nf)nV)airri6 ni_o_rD(p 

jnciliSie m<u ap^m^-io— 
ednnmao 4Sja3iv^, _,i<]-3sn>, ooam, <t<iB(_1_ 

333» HS I «r_'i@3f~>1w'l*- 6- 

51. _J8mi.a CUaula/tsglt Oir_lQryffr_oail1«1-flO. aJ0<_l1 

<__!_- D fm_j^ylfrib iD«jy^sanji3(TB_it_1^. iw_j™_fli^Ofdt> 
_]_« ewTcsj-ba^a o_j^nne. 

£_. -rwnruadoeijapilrra «iijstr^ogcm £,*j,a,rt>lr-w„fc. 
__sffi. _o-> cnsri^rtjroosmael f_jr_{___-- i-f_ir™l^oaflsiai^9» 
aH^AC_if__n3fo_oiii!B nj_blu_i1i__-n!> __igie £nJHB»o r aiiya, eingy csjnjwj, _cnjf>cn f ta<tA« 
mirrugig SBocmlma a1_ 

-HBljytijy- cnlej SJtjjTriu asy. ai_1aa_ 

b—iĕus aaoo_ta_jmi> o-oaojnjsmjoio 
aai socrs ajsag araa g _ 

«gjojysni ^d9flciJS)rir)w6>1i_.9!iE& <u<-a:j_ 

__□ ssiaaa) .a_>?iaa_ <T_j;tJ._. 53 

H fififmfi)cm^j^(i_cm 9s„isiz_<{'1„n»cB g 

ctu&oj^o nii_* cnaag," _><s_ 
ocmsstYnrti-a «anlanlsSi smhsiI^j Agaya 

Aseisow t£cuptrr> ($}__>; 

jprfVi1_«flB b_i||_]_j_h g„ a_ 

sirjormoiub cu<ts_ rnjwai iSie,- 
tmlgrm *m*ai1fii« an j^sIjjj, wsnlara- 

63. a_t A^oeru rru<Tn^orrci1{_es aacunru-Cst» o-io 
«yrta, (Bnrtj^sjeSouo i&5eGrijru£_irir):ii_o_1_ I _$._5gs , l_)i1 

isctjDJBJjs «Bpoonpacmliyo _!&_!! s&lgyaswst, Aasrri <ovm1nfti ao®_ 
fl@_TJc03to1g1n>1daflm]g A^aBru^Bmlido E2i_jc™i_iH{m aojcgtm 
_■aLJg!Jlsa^l ,, . 

54, anu uok>1_ Q-)_jsimiaalAjgosl_1i9«o!(TiJ!)Co ^0® 
__offlsrr>cvit._oajo ^.sususisi _ip1;ii3fflsi!>^rb cruaau^Ji^ Araiwl 
ciijssb ^ojmlcyAtthTsa" aj-a a9nn , j9l<*g1ai1_1 < 9aamJ3 , jD «_© 
._6)£Socm1ej.B im_m1^3ifflfflrii[_3c»1„l_iq,fl>_<_. £A_3_i_si_;g@ v 
nQ ihiij aa odI iNmt, 86 

«ruae] inntnTrdb sjAja^o ailajom _,aaai 

&_3«MH, [UMSldJjjgl. 

j^4gjaej4 nj&t iTiao» _>£gtot_ .ub! ml 

OAama 0^0.1 rtSJSiOTTkMjo, 

_aS>RiH>1eje caaajcpo 
j&oa&i «isftciji!B^i3^ itEcThl-nara. cusIboii 

irwranamsjeaajs^ «a&leg cjstioa 
mj(B>)iaoBrRnRq»flSi9n mlsj- 

fltcrKTO>o»aej *uda^, __o<aiss aojojo 
gjojo afilowtt»j 1 «>1e_», 

(ri)mi)« a>1e9s1^ ojocd nv3a_j. 1 B-i1cn-rab 

A39&I Oll^lOibl^ itJi_ 

i^ftnfi _-_Tj<flsj1sioioa;«f, 66 

66. «Oflio™(oaiBg1irfh&s1 ailsn^mlg^cm _ajs><mn> hp§1 
_ aoo asi nr>§ < l;» (y . «aroil cn o «& on*ln»^rr\j sucwi 1no u § toj jy _ oioait 

(TXJotT_(>iooipi1itArT)1frrSo rrjiuai ijaioju1ifl_i&iw«ntTi sjjiJtSja ■u_onas3£i 
gajAisilcraj^JsaisajoojjBiaanj 1 '. ■t-rhlcnaaib *_icnlsi— ov >,,,,,. $ra 
(*__■' •j_rt~ njf>er(jTtti1(&1e59rnB. 

66. fiQ «_«->oafto ^u^-diMn-swrosalidb Braimlsi^n aif1 
g_asni_o^— l&J,- Ej-gyaSBBi Ji1*icn £gfi«i;)6>efT}r«B tuloojmjl^i 
_gg->Oi»s)1 nic^oiTKlioirTt)^!^ _flJi1. 

(maocn _Ai>m* <8»a:„i_ ^uysaa gainrui— 
_oj oauj :>ol _ o^aroil <§ a 

tnotirn} ^jTHnO gssu--^ -olcuo-i 

ajtOOO? (TVaDl^joafjoflfe 87 

_3ttl9_<->1ii1_:__|_ri-t) f_i_.__.i:>.- 

Jitae.i!]giiij aagWilejr r, 7 

Aj-BcrrioJt-n. i>j<_1ci~-(rYjli|j -j^lijj-iimjjyao 

wrmacB Oiuarias, lag&aEi r-j^liyci-^ _an_b 

ng)rrnL3a_i!jrri*-b _~1_j-___as(Bz_£i_ 

^JdTnojji^ d_n_fc <_Wkfn_i1__ig> n_n? magyoA, 58 

67. «IiuIas -^o-aiBaegLjac irjii_.iaj>Vira rjis^osar&l 
cnle.L<rri(_i_i)_-fT4". __3 gjsiiOTBSijs m_j;_*_ B,_j_(i^ros»A_§p 
(mjB _p<_j£ajagi(u&nin _j_jaisfn-i3™ B . g_9 (_i___-sti-s_khmji 
ciint _i-©*_i (* r__iafij1f-- tul ao (t»1 _o _ c__j7ru nams gs, . 

_joei!».i£g1(Bi__B__ anplai<m a-ldMd.sis.-m.c 
njsraij1^j1s__ii_i rn.cn siecth _ia._ai ci}1_joyo_>° 

d_l 5151133. IWd S),i.lJ!fls];_j1m_-l_jf_ l-lajn^lll-h 

(TUCKaJOID m^ClJTS OJ-H&il AiOIMJ-a-Agg €3 

^ssiin cnlisc™» ac/o.d i _n,la_5* 05 £J- 
fr\)-Wi i ™-)lor>__* CT !£jtpali!_:fra cni_a_ »giTn_ 

d-iso palaj mjsii'.i_ a_i1ui_n_ _in<vm 

■*5' isinJ^j1cj&t_!_ifi- Bmnci flrv__H;.A GO 

n!J. .l..Hfl5JJ^lrtJ.'»TOv_ f_j1„h-(-_-S__,£a lTI -JnlSMOiHTH&O 

-DlnldHdna (liljjtsmsHBOo «n>^1ecti __i__1,_j1d__ms acn 

(tuIisctp.o __i_j<yi* __j1™6h» a§1__i1i&am_. .ojlcroi sssucc-ilnrti 
A3(-<n)(_a->1ii>1<i_4(n_. _rsas1aj3«Sb (_>;>jQ;v-5_i_(S|a"n(ii<T_ _sa> 
cnilss-n ail<j&JSf_J __.[_, 3 (9*1 (I]^j_i_b_s™1io1^so. H- agli-b 
^^Qaj_i£_i^ar,nJ(iA ^ a frt_icv>_cff10tm1ii_imo. 88 

60- d_asml._flry _!*__»& mtm -_1d3-rtiVl-g__ g_u 
__bd_ n^A«>ii_L^rn!i. sfi^«u1iBDqb mliPjjmnaaiOB) aiigi* &___J^ 

ai_..-_i1>__»1._-1<$_j_. 7. STaeAaainio, isjiDtcn aaaB ai_1ayl=i.maJ~ a m1_ 

-■yls-g ajlajlgj,. _]_■*; 
msfi>o(» sttna __ _.1_yl9:>(-_)ci. idihs 

a5o ni9ifl5i_§ a__s_^ 
-ftnj5.__J:_S<. -5_ifSo ou1*xoTsieJ0tBcri3&» 

aioemo-i _aj_w1fl)f_ 
(JolDimmTflflfT> cb.j1.y__i) __,..-_■, «uunso, 

A^eaj^ «cnjo^itBlejD, mleJ __mnn1s_i.. _& 
<»T_tj<i *.i1_y _j_1 ^o onlan colAgj.aol.^nrb 
Sauoa-i^sirmajaTl^ja (ii_-j-___i s1<_in_ 
mt-geigj-osioi n_fltiD__iaT) _j_i^_i1a^jr 62 

n.j_4fl cf_u<fiJo _b_s.i.8_n!_. __i_j1_2jsi.!i..'.ns* 
_3CW3_io) mlcmiLD <B>-j_i1q_[_J*i-i- et&s^&Sa 

•0fi*asfi)1s)_crTno1<s^ m_innj._ _r,__,i_>-i=k2!__! 

a.UL_B3ccg j_j|g _.ajotii"no <d_)__l_c^ __i1g_j3. 63 

fil- __>a_u1<(9. ^joeilanlitliBarm tvo&)ao _-n___-a1__j_ o_io1 
a*litsS)(Ynona- nnt>0o. _is __1na j^rnasmo issa&^sic&o ooloae e_3iQa 
(@j^ wl (ul^ _1aca _a>g)4 fn)j3_j_i1_._Ljs)art>aY)o1_ijciTr>c_.cti n 
$ra _t043«m«i_i--)o «_t3_j^_ ._!_._« I^j. 39 

62. 0A3n_i* m)_kioi» Hlaioraa i_i3t'i» SK^.-ugjg^uwiOKna 
cnlea^snj*, fflon»1a)a<_» ri®© „_c_bo cT__.j1,aJo i_Km1_sao 
am^aDnjn- nssnis n,gnn:_4_ -^jI _j>a.i i^cin sjlnisKjr) mjotoaaiT 
d9«0(t!) an_cni1 ananjlsim fij1;_V'inig)''__a__,r__6)rm 9jua« 

63. m<o^m oOD.iilamujraiiOsiLiiino» iTOornj_ioliy!_j(T_ 

«t$ «anlaruD^^s-lflEnam\ rrvotTu_(_l__«o. 

ianatmnJift *< o.nln.irjnoJ, a>a._i n4__j u _i5)'i 

o^j3orrnDitp"lt\J)SGi «olTHgignJ,- Tj1:iVJit)1ifla«5 

■u1(fti ejaso, (Liiomio^ wrnn^mliyl- 

signri-o eidocu -jiG-i-t-l^i (noo1«M0aJffl3i3iA. 64 

£T)(B<^ fl'ifci snjajojani -laiB-.MEjlsiS-rrrjj- 
bjh,&sio «(Tu1<aa z_i1sinr> 4£ti_.E)dyai- -i-aJ.aia.^ 

a2ffl&j& '!__)-, _J<_n_ oi^l^ioiairn ea:n, 

fflacuo a.ise-jg^-irm _i'_d_-i:i4_ g^t». 6B 

fi£, flr&t/B .ftfO)(T- __6_a1<fla[_bii<_- J>B5jnraiirnflS-_.. «ramtl 
crtaiA c/t>dMaTift <_-&_.1«Barrt.ro-1sKir_<_-;>sn- (ru.4a__.as-- aaitsK-am} 
luoavflnD© 1, . eiotgs^^TUiirailej» ara.-Dj.nio B3-tio e.___canrn 
rnioertt 13 rroo^nasib aatr)» cnjiorjjjTja A-rtnlra- «-Se&alB---."»^ 
nfY._i1s)..v) *»S(9_)B«m-D nunrtiiao 

monjisiTiiy-iJtnYijm.alscisisiiTidtaiiiioiB, i_i_- 
rtTinitnauslATim ,tjs1, __5)g3..1«;i_ia«-3., .-.--.l^l-ab, 
BtBrBjipailnriJ^Bjliaiion) __.[.-n---.1_'j*, PnjoO-dSao 
«>TajflBi\'ij^rtb -jjsastnoajJO __j(ttt.u)o a_i_____ti 66 

siB-ijitB rtB.Tf»1(__ -JAsl-kJ^^&l ajiBitDed---. 
sai__rnBo hhIioIaj oJ_ amora..-). (»l£j n_J0ft1»Jfc} 40 

«nmlts. fl<_j*_fflni -o__j<i_Jlcn-isi:_f' rtr>1«n*1*mT>_ 

acoHcbtm&^j*] _nf>lcnj_j_r_is)nirt_i Baa^^a. 67 

oolcntjnB, U(6>!Jijj sias. 1 -ttuaui iijs1i--glGi_»><__.pai' u 
bkhbcioo aontl^sa,^® c_-'isirrricJVtt<Bafl__1 QT)1gl«; 
_.oa>1« 9A3u nj_.r_!-_>i__(ii_j3i0- cntnl&iio 
ai.iicn s__w-i 1 e_g_-"uo ot* gj^ _>-T>1a_-i---t--b. 63 

66. e»cr>£«_$i_. ^owlitjo OJd^ s,&JSj}<m i-jaln-Wnru 

(cjoilne <B*-3j ti_^«< iBBntnotugg A^o-unmilirib i-cTil^cuA 
^. «ociimjitnBmTp^o ___i_i AsnnliWo. 

67- i-j*>*u rij , jg3i5iHt|£ u eai-fl_ip_ ^o _i._.a_r__S)omriT- 
»ar>1ci4ea!U* crj1(gj_j1<Sfl._bt_*l£j, 

6ti- __>smlAD-_» o<Mn_io _><sr_.3c__s)ej_ ___,iht)ot3i1*_ 
_sn_t-to} _;_jo*9_*. scinnsltib rrt. ja.w sji.ri-O a.- aj-iscTrsa ___$)__,. 

rS)_cr_ (3_ji v- -li-nr-an» 1 anmg e.ml_]c-B-__iO_iri} 

c__1_ra s)__i^1ejo _xe.§i_i1, «vo_D|E __1rry.ol ; gj t > 

luliBn sbSCirYi uno cmni, rolmcg^cwjy»— 

_k_>jo _»^«si_] $csmc____c_i£ 6i_i_c^hh1^j. 69 

§_.ojieJ-1_-&n&a nrui-ns. ei«,f .y-*plef__ Hi1<__ 
cruia^enj^l-bD»!» ojc&nilg ^h»« icycnsirno 
-i_j.rn___i-l.T_j Cj__fn_bS)ctT> 6icof-*_ioSBci_n i. ._j.au 11 

_j1<TT}lfl~ i&a _■'! (3401*1 9 rjl3__._-_)s1&l OcjJO S-J . 10 

6. _)orr_ cnra s)_u«jj.:ijri_ mciilaa _bo,&j_n__ o<_>1 irulrui 
sioatgaojo -_&oKOti4g«n [._)__ fij(fc rulsrtjjo iiir_-si__> -i_ucs._i_»_ 
«ra 1»1<__ a _>e cir. s> _u eg| o . 

70. A5»-siUi£ama_gg_-~Jfc cT_4*mj«Ul*fj- ciil__D(_.f>!l 
_-__m^___.c_j_. _ia__1«.1_8eo. __(iJ__s)_' _jlnis_to<_ilAjo *__)T_) 
oaHilAgo «Bmn^^aJAJds acncrylAcn _xJ&ilcy1_-__*t_-il£}, II 8. nmaaiKjaleio. 50, ejn«j£ gciwoujtiu*»! «AOO 
alsnstscK^ t&oltuoo ojacnasa— 

a«ni tnso»i»1jft -T.ils§wU*as» 71 

nolmni ruirl^j (uotfi;errig> *gyS)&i«qpj 
TOsaoosj»'' «tuitiAnaJW ,t\i«*Hnf> dnatsmo maoi 

S-rfn-T | a>fu.3*B<fc<&'ai3fo'litftifc<<n1iAsKi>l£4. 72 

ttiainrjen^ inlrm it(.yn.ifli."iio aan")3ifl?s*i>*o 
tojirio r&eirm Hejml^eattlniaaJ&a' gA&> r 

mmamrrtara^JolttwersirooleriJHit, mjtitTiriti 

■wontiSiiaido arnjrTBi&tpluistiTiiniailiAi ■Wrrr»# 

(tjtani HJiKglijssir» ajsjojubiI.biG» sju^^a^u, 

<Tts uJtg nBomsiaiojtB Jtasiiji n.irno*jU«u. 74 

nsnrA a^rynolioinh oj#1 oj.<B<nnr>;>iis osya-tniaiBo 

fl>nfc an^nnaain^ rnj Jtj^J-aaJ mjaOl,B*> mlcajo 

at i o «n wnnljagjJjmWito^Awljys^omjA* 

ckjdmo ojlroa 0JI5& tuleoj airusiTMi snjindLSs, 75 ■12 

o4f>aa (UGr-g_-<u1 rnjAtiwt» cuioqft 8 mr._oo: 

■&ooe (OM-^Artot&MAB __.ro gj oiry.irib 

aaouKo' saau _nnsi t^g oiloT^j _>mnT 

-_iffi3.cm ,Ti_ism.ij1__6>-»iT- _jioct- _jos__t. 7fi 

[rujLtimcfla£o jaonisa.^ ;*$i_jff>:__ioc_,,a9 ac_Ds>n._. 

aLTT. &_&>£}] Itni fln_6> 103500 _i___-fl_jVu 

fjj:>i©1 *ftia>rm1eiWl rtuiotigsmn^ oi^e 

a1@aiBUgjB (TuaTJ^i _-.aj_.£ioJ _*_._.■ 7 7 

aj£jo@sr._n1 cj.i4i»6>o.g1 _tlc/o_sil£Hn igi_ 
rmtg^M^ c_m^«_K^ __uo{y-_ (inijyi»oi]«mgf 

OajLHjyOBPi §i«iiffl«n-7 -i-T-j-»'li_ aiT§Tas »___;>_ 

61_£J0» _bll_1 _»,_.£>_;--> Liy1_r_itl_5 eo\@*. 78 

^(Ssjcai" roTKicmisajl ailsm __icg), mau»! 
(TO->aijiI_J1 i._g3T_uT_-di.Dg^*l£_io oj.s_isi_> 
rrua_ii^S)fliTi m1»n_rTja _)1<flsiflm si _.__.. ej., _r_bidb 
a_yo_h___.OJ__i «i4_34>T«_io r. v s_az rojaio -._>&>. 79 

iuiIlTi};» gtsn_s!Yg*1ĕj ^jjtisb mcjgLjcn» 

iwocib -.(SjgTsgwi __1uia.LrB ££4E_>B4KD ocnrg; 

aiL>4*T>osa ^Ln-j^gcitim cruiB__iA^3'3_.i'_>1m5o 

m. H»aoai5jH5 enjrj8-«ajajy *_ 1* tuilsggj-. 80 

77> n #_Ĕ L_oonjct _i_i]_iT_HfiiamrjL_LTo aajoarooiae 
mjnnjj-Jdao-rT. 1 '. 

78» mjipmq.T-nsop *_>_j_.fis.s *e&jac^si_H b.o<__£(1_ 
aea^" _jo_JUne!-hi>6ti# mSijtlnaailgj. m1_yitiii3>1_*l£j|_i_><9Cflio 
njacT-jo-M oT^'_T_a(T^i_.li_LiaciJ3^ l_cj@o <_joayo. 43 
9. tiM>83fl>3©l£U, .ara njoitjl^j uioaiii b<d, ajms^ailcra-gio 

ajUBirm gud"P1i r&n ejmutJ E'jn>A^i iiuaA, 

acooeOicjlGiaak noai «lua, -amgjosa^ 

s)3w° njpcnj j anjy iiIi&biAb sujomld&a;: 81 

csahiB, c»</Dcfp, &aJ, uiBsnisamn stiDGj* 
nnanmA njs^nj jb^I OiLKirtnniopn&nsimDsl^j; 
t/a^wjrn» acwaaas oj*1 rijj.ijnjo 0«^ 
OcjSggjtrrjaisnicj anolAgg rumjl^j aajamonA. 82 

E.^;1«db Adon BW^Ti^ruioaacnl u\v:/ie 

_S£, nniJ3,fgg rtg,aitfJ5 dMriam jsawj 

T\jid|o, ig)1<SaaajH'tJi1c?jo, £«a;B&aaj:j.3l_ 

<9qc^jp gsl.saoiAnlonainj jBcnlernrai cnlgio. 88 

nensc*! E&^tsnj Hmlaonsiocnasldbi)!, aj1<rn1_ 

$enw nsmjtmTO aCJscnl, aoswegD, aa"* 

S.sniEJi^-tTjj ^rolrtisTB^ siama runtjo^ 

ejcm*ra! cnnnti&a iui&sjm ^jeusuB&g™^? 81 

ADtuonttiy* *(Bfluacufln nJioaBcricncij^ 
«wmosjlrib -ijowlsrn™ i&_j;sans mjsuisB9"jjorfs ( mcib 
«nanoimlajasisraiiSueJA ciiona.ulorttiiiiasrtil— 
wwnaHBDil&icsl oiairTijormo-a nnimuaKwnbw*-. 86 

n^jrj,o _ aDancn druar^lrtsaj 1 ")!; sn&« 
onnaomaigj _jjb aajsimleui/nl nwijaj 
iwaaooas cuiol-y ojcynilsicrn iniu, njanjol 
iSsSrtywnWasriB .iJi.iJ^TaslejJCJS oajOoCjj,. B6 

B3- n-iiD^rul ftvaHM ll 1m3ocp«ic>1deia»«UD*!i L «u»*. mw 
no-ruliBsniniJa^» (Stsnaiinjlji.icCiTn-ictjb sotia ;ffisctta <jn.iQ<4nY) 
njtlocn sjaii-iliyaidb *_ Hi^^nuim <_e1<«A_/lgj j . 44 

&jor>l«b AjiimliSa aihu (tj^sT 1 » o>.§ IrjuAo. 87 

ailajjro •nJKmlnai.lP eey>sitnLtajn/uSo 
oaeliTjlsaais, sdi»13»joIjzo-3j;, am^ni 
«aial.ylscis»'*, cujaioaaiBi, ejrugld» aaja,fl»o_ 
«ae^iYtniioianjcr» flirtYi1_js*f_'l _ooijo, gjj 

rtmnrua, «crn&lgjl, roregaajgro -jjjtrrj.oalrrrg- 

nonmjilelejG Ejjsoi^engsn* «n®, Bi^itniJdi 
.ojlartjtBOna «32 i^rmlititeKmiS^alsisaHio^d&Bo; 

n£)fll_1*_. WOJJ _<3-.1>a~i3>l .urDo .4, 000(00 @9 

flu*1flSj _j1s1^j dulsi.ss_flTiD hb Aaldtaa^i&gg 
cnlmlisb iwsno^n 6>(_$, asoiomtjJi>_j_oo.rjo<ii!j 

mi*liA dJlgi^J UlJlHa-Ul, _<5J UrSiRLOgl -Jjo, 

«intjnb njlsosnjj jfflsismflT)ufflflJftrttj«c&asgo. 90 

88. ciilajDrtS5aairt!ioAonj;n[Tj «e™sim_1sii3j> iswntA 
a<s>flTJ «Bol.rHsjiaiaeTiss^lo.iSoainT asonlsjdJaogjjirriej, 10. S*J33<g_. tt^onBlnsrm _aoj_ enigg-gj^jlBojinjas 
K^^ewejalaJajonra^ a._iogj$i <B>ogl 
Biningjalcj» 5>juft1(»m}otjy:"ij1a T) _/l^anriafit 
S> _J0 wrtnwlttj ^IlU mg_34Jb acnTrjlmloTsjo. 91 45 
___ijj<Tb uoola Ji^lnortiBsa^ so)1.'i !: j1$&, J_t_ 

cU_blaj1eacA (mwlwlsosrai, g«1_jKiji1cf__ 

_:__l<_ii ;T)>-fc<a_.t | w!'TQ« ac-oici.io-teiloeerne. 9i 

a;jLTia6>[ft:is>Jia 6>iJ33B^cnjnra ggaijjSaol— 

„BI)_a_o i_Ji£_;3*_rTS_;<_1<9g* B -» -tfl j _3 d&* \ 

0l;noac_)l<9«r»S *— * _o_-iM_b, _fflcjjflia«aab 

&ocriDznaoai^sscri3M <ft.Dfts?T)a|yffl'_ i at-. 98 

acjoai__ flfl_.1ajm.ii/o1-jW ac/nldun ranjorao- 
ss -ooasK-i; <j -#<*_.e>__;j i toj} tniasnH-) gc_l_fc; 
aj-j-nolr™ iJjgl _if_j syrmaj- 09ciSdj"o__i1rcib 
Eoci^nisriio n-iwlajaoolc» i^m^aannnrB, 94 

cnaiysmltina, ajioc_iftifljBpgijatogra 6w[y 
atjyaKBJicjicns _-s1sv:iia_<j5) s_.3§^ ■niO^; 
ejysi^jcDi.ro. a.usanitloi&AleJo ^TileiWnil-. 

6>soagj kks»:jx_thbi _>«-■? or»1_(j_i1iistTK> njo^srA. 9 5 

S_.ro1n_ tyi^da P;_Jftssc_is1_b -ijnnl^-, si-.i-T- 
ruiaeio Asmdii, aj^n^slsmjroaiai-i <i£y-} 
tujrooa*:'!!» o_!>ita tr--.y tjI u m _,lsc norata ,_ 

COatBOAlaejga), _J^_>atj OJtTlDgj^ <JCl)fl53e. 96 

92. itcntD _rofflt^l50_c_^fla ,3 «ra ar)1_ai,ic»c_i»l(y. <sft(Bil 
m.ros fjg@<JJcf)o ciJ.-blaar-jatYi n:_iBn_1 «acn^or. eomo <D__cg- 
_rt»<3u«. monib «mmaoil (93135) wtjjjB mnj A.<tii29&_--fTB J lnl 98- sjaaaimlcwan*^ _io_. -'^i*fl~ , na_t_j65't oil 
tjicm _r_ief_(_icn«ja> aar_ui_fai_l sa)j_a.iO'Tv1_iOo o-i^»!) 

ei]1,aJC_rr-o, -3.9 CT"J9J>gJ 9 8 CJJ <* _JI _ S ^yrTUOeOHSilrib ^saCUD 46 

AroW&ntWi" ____!_• &&itaAsimcCnMb njloo.JoruljSa.*^- 

«>__iSSi™. a_) e4^,QiTU[vyl e_s (_o_ia_j1s)fiio (a-jcruaaeicuij 
aom pta 3 g & _,1 <a aig sa>l_1 <3e>nt) s> e rm rultiil &aa . 

_t_**fcfcsmo nn^i r,&nos§3ij!>_ 

<-^_fe_.iiJ-.;iJ&i<D _i;si£t_i-itB (_ioirt_)^fl{m! 

£&i<a,lcr> u_m, aoabi^TB e:Kn_J.- 

D_1_i_jil __aj!jn1fl>1n_ yiwloso:^ iws^P 9 7 

&S>gy™ X>l5fi23_ SJSA^ anoipilg 33111» 

s j wojy..ft1-roia_i i^iudblmg SDm^.otjc^ 

flragj | o,'»1io1.aj (_i,_sa_!on[& p_--$g^s>_i<TY..i-., 

si_jo^j _,_.«>_ c&sisjoH! ^aiAS_ja>1 <v>1g^°- 98 

QTDr^_3_>1_j_@4 OAO^da cr>1 
-__D-)._jo'f-. (ui&Ti uoejisn-srmla-as; 

.U__._jo nTji-liail^u _JiortlB t .llJTb 

f_a__3_:.oo s>_ua_J-®_i>-in"n a<*-ioi_&, 99 

_si_l_S9 __uTf-J_i_io_i -homoj e-.snj9_in>1{„ 

_j_iol_y (T)09_ao«a i -UOKCT) o» u_iit>_)ao 

air)(-o_u1iDtTT>o>.jre> dri^1_n»1cit> ^sm_ ^_ 

_j3iSd «ijatm f_ji&og-*_Hls i^ct. jjaacri^, 100 11. ^t>:-Wra.Al_]r_-Ql63Bcb a_f>.<-_a&-i-sils<sfc Sl ^HjOAS artriloonoBo^l ailgomb 

a_na__1^jls1j)4His inAn-sse to$£_) (asjnaa^* 

^ino^ qn. «_nn)d9t._i__i_Liaiia|g- aajrab 

_uo^ao> ail <vr>_ii_i1sicTii)i_Ki) ca3_isii5ra> <t_ _k_. 101 41 

ao.usjw1tuL>srn , i : 'i'is/fSiziimiadi.<ais asuio, 
anrir.a ^&i^j^&lnSinMijmitoat aifl>3crr1- 

BaDLoowi 1 ej ooo (B a si attn aj 10 s«a al gy , 

0* !>:/>■> (1)1-94 AJ*<3* *aij. s l}i'])niWlW(i. 

uatBe a»8(j^.!s , efli1flli <&.« 10(31 ru s.'iy- 103 

101. amonocAtiSir rewciia.iBna-l.aj dnlnsrtT) mjoiri^aio* 
«BOkloTtnnaocaH^^ata _jn_j5>at-a da.s^D^TB. j^sijBenTn ^jo) 
wkimdo frLj_sc_]l_»n , ra6>__ L ,»l<ft &id HnsdrpcrtlejeJ nrbRju^raitBa 
onawto cn>orv^3*» nnn@njsv1 n^t^^^ ijj&sjriJi-boJtiriBEgsjs 

102- cj]OB@.-_jaiaais)>_. cn>a__i)g<T>v -..g^aaig) __*-' 
crjjriajl. tts ^g-iJ©(ij.a. Lii^i.rs-i.iaBail&jyail^ sa-i '£j(j-i°ra_]o 
mlAtyloai-BiiayoolnBiilaHiTH. trs" sra © -J@ »J -i * imjjjan gn ■ . 
a>oz g uigiaoa <_{_i-:i_p£e H(nij:l6T7ti_is>.&;)sfi-.1fl>l-3<B(r». rsrarail 
modb cn_e gj» sj.ai^.ijjsli-sLj^Li^^slLaliniljJsiej.-ijaiEirrn 
«ra(i.w[)s1rnoa*l t _r&_>l3>E<s>ioi cnlgj «>/> rTO^icru_j<3alrtj-rn>_>(Tflrj 
a*lDld}«srT)D. iqs irilyj LT\jL^aLsaajfl(iHti)lrnr>aiiSj att^u^ajcn* 

B3«OTH D (Bo^^JiD^SiJLBOtJ* Cj5aLyo_nni9lJ6l3mi gjanjl^SOSo. 

103- _Jia0i ; l»---^--Jjsjsl *<§)CifT> anAcaa 6>__i_ilt__<st_i 

«iO__f8-> _k3i_i- U 

AjiDSMJO-t-is fT>"-_i^Sf! im&j&imlgiijt a^seta-i^mtA gm-ni 
m -i LS->1_n_-'^ _Ba s r^ *a_3-o r&.t?l(ii.cTn1|SJ l . «saiituysjtit _j.fi onu» 

flIBj1(lrt>g_{l __Cln_lcn1fJo Sl^.Sa S>_b_f ggg)-_i-.3 -*££-. (y. fi(j)gj <TU J 

*3(U irc-.ci^awaJec.Lijei. a^jAmilai/jrS-rtiDaaicj rjij mHWJaj 
Cf0 O cniaK6-tnJC>» n^jHm-j1_i-a-ii>d_-inio m1sni}_cil(usjann__ 

Hi-.roi1rarj> aieS'U.^-H'3^ *&__•$_ rUiirl^cn^sB-jgj-me r_v- , ce_'. 48 

04__g_aajwi c_i___,_i__ «IJil^iiOTa aasU-i& 

anjgg(ir>s)lR[m n_>..l;-]ujta1s ? ni-:TSiji_53i)>5i3. 104 

ujnmo eru&e ojaruldHM^ (yijsijI^j <i__ii_._ 

mlirnjpo <____* 1-._.j,-m1™ii A.rosmaais^ *-n»opdb 

ajrmp ttnoio (jaemauleorai, gasal^^iw^a 

armliSt ojhito _jiB._j , lnjii>.&& n__i?g«a®. 10 6 

ic/jnuj» r_ja1j^jn1ssaifo «_ijjQ3l;_j^Jooa_S3_ 

<sk<ysi&o snj» asiaalaamloi) .-.i3-)iqoa(H- 

,aj 5<*3fli Irol «a*)1 &j nlnooo h g .laao <* s <_n_ 

aa _____n_<> _» , _i , L>jr_ifn5lfT_> asTaisnir _■___<>. 106 

ffitm_._}_i(T_j:_.£]i- si_,3-jra;ki%iiij ir.^rjo 

mlrtto- _k_idbifl«iio^1s)_uaa@1iE__^ aj.aniL^o: 

;v_.(m;)5$_-n-f_ ^ sm.rt-i.-ijl -->*__ 3 ^ss-.oJ-- 

_»<t(Tn_ft njijjt o-iiDrra ^i-.-j^.mla __i<g aojnos.. 107 

Asooona -i_s_-iBsai__tt)3 _.(jy julntnl __'lsroli_b 

£|ftAo -hSirJbiSsiOitPitB. c3»_i1?_(ij_i <_ j.miuij.! 

n_jD-mt_iJnS> i_jn1^| la.-iij.o, _)a)o1s__^, hpjr- 

o_iOBn1(ti\ ^*-3flj;itJi1(n&_j1art oj—t^ ft_J3_a_. 108 

_n^<f1iB<_ ai-Ui z_jxBo turo wrm-lpj.iTB. 

__i5*dc_j° -jorna njl!. o__i«gfl.BiB>ffl.1ejo i--ot> 

4(_-_-._ju(jTi1i_u _nc'!tjjTi"jir_) (Ti^nj.rruAJsti--. 

4 £t O* _Jft _<_i 1 1_1 d*a ni^WiTi o <_n_ _k.n* 1 (y t* d <_«o . 109 

105. r_aw1__j!_ii(r_1_ij_i-a> fflftr)1(_jlsnTfjdea30- cuomjctr. 
<rul4_>_ioi9i Branl^n m1__^jcnVi _-. 

106. ajn S(iEfflio1_jjTfl3(Vi<Tn tTv_ii_}£__ .a-t_-. ^_v-t<ro 

mn1oc_ <___i__f_1_^.__t_to<^nf&<TOfc_iw_3^1rQl--^.-«TO <uria<vms. 49 

slojoi _(Uji__lBJ*TJHJ;<i«U3tfai_ Ar>1j«_, 
cirm rulmmlctsjss c^jsmaarj-dii}, >-_fTr)1ii>l«t><_s) 1 
tt<o [u_f*c_1(j_if>, ffl1sj)™fi5>l«i'.Tniv^, nnlciri^j 12. (n.^_fct_u>®. 

_i-£j;iYiWl_»1 (&<$& itBSKTT} dJOBrtmlasem,^ 
_£}B_«,_i>g£ a»1ei*^gl, ««onoansonjtl, 
&_^a(fr)u$46a%« 6>__tsiigB, 6>flj<£gcrnTr>l 
SiaJ/gLp» ar)d9nj<tJ>1_4o injggcnlrai aa^nj, 111 

orjojyaA) *ig) snj^oaJlw^Aa* rrvi« .oiarA 

o__i0£y1$ BlflsaajiuciidEisi1caiejo ^^idoiboi- 

sruiyp ssljja™ ^lgalcnlnJ, aojax.p 

cu&iohkj) iiaijjcaraioasnaim^ ^■aiias-tiiujyp 112 

cr>a&J3— i A^EJstaTjnrao cTtlsimTuy.ijLiA^^ 

S) cii ^j 3 w ojsrr^ , fti ftj ojI ggj "! ej ri^ *>og *aJ 3 1*; 

OoLja&jacuji ctaeJacim.TjjBSLiniii srufintw:_j> o_i— i 

B_Jajy3rTi> aj -S-BlTii-ii-O^-hgl s_>itj_i1fl}) H3 

w__bOG_£i <_3__1c_ ^irrjlrj-TnlEii^smaD 
ci_i__0!t3tniD!_lix_i_3B a-.al^a^-Oio a ■.> Ca 
flra__o» (UA30H) oinra,i&&ai>aj.fejf!a s _«tii^ 
anj*iifo)0io1«.iaj nruK.ajiia ■■* _j1_wi_ciodo. U4 

cnaejaiolrirjo *jcj^cijlnoS)g£0« <&>rr» 6>aob^j_ 
cmaej» (ua1<ftaaifjj1.— □ ^ij1_j*j wsnuiamsgjjD 

C—Ja&ilma <%_n$r_1_Li; i_o_irt7t_j_t_t_.-if.ri_ qjc_ 
Stsiijy-- --.^ i_ju>'__e aJSl » icao^ldb, HJj bO 

«ar>! *_]_! oo_--* _^u*T-a*3W35>u>ci-jr_i_ .. i.aii 
sjsawinuo^ a)'£1'<^k18 _j__i't.#a1p < , n> t«oi 

aaolgj _jnriy2*r_'6t_;'.g} .-..^--l-i-ils-i-, apini. 1 1 B 

«amj.i. njKTjljrie ^_> l _M»33C_i-_'i'fl_i. *flOju 
tnaiD3(sjaiim „j_ > 'i'aivo.it'i _a_i'a njrolag. 117 

aM>rr5_-ODa ir.:ir_ a>ir>_: *__£>;] .i.eJS-WB/l.ija lamjb 
_m*1i_-_il!_.l&j tn1nai.e»aiOirm '-_..;'<?> £.1 
tu___(F.D,1rra_g.' r^aTitfjr.DcJaf,0»ejom?>, -. ia<-j_o 

rtBflll3'Jjafll3 _J_.]_!_^_V<.[ _afl*I.H &i -BlI U_- H_. 

_ft3i_i3ng arm1f_,_j .na _xt,a_'1_i™i -ujsism... 
cn_:>__er^ ..J3 -»3>a >g .g i_;_& rj_r«>1j!jj1qi_w-c» ,_ 

a»_fflSf>s _-L,j_i_B__iT}a nrysu-^nrrj isacsss* ^ig 

HhaiciH-ila-iiii ^_T.o_-_i-f__>__s__,flS| a_~Da 
i_isn_i_* -.jl-lst^Hia-.-BtHi^uletcm mts3«__i .n1jpi_; 
«jjtori- mui ■.-!.>(.■: j.iirli _o;_»!_ii LO-iijjjl^d^uaua 
■ruairj-Sl __&S ..^il» ij.T)si«™tcn5_kaf 12O 18. 3-r 1 _8 P d-»_^J&lJg'5Sft. 

e.1_1lT. 4j1iBlfltfT_i KrU>S)AiStj-__Vbci- S_r>1_j1__. 
u_l_jn_ -_j1->1-rairfj> «a -u^gno _ l^» I nmnriletmi 

4_l_j1^1^- Cll_lCli? r fliei_b3jj)rj^e r J^l 51 

saailidb ,i.]lrnTTnDl<a>g1g o.ilrysinj itBgn 

aag(SKu1afli3S']Btajgg1d)iia[TTj3.iB ws^iilanniiJrorTi 
stksojlnSs n.ilgl.jy o*3aisi.aj.eflt gwl.-ylsarrns'.^ 
ABitgjo' ajliolormw^tail^ri ojil^p^iBBa^o 
*>«44<5|j^ ^iDlapjnjjrmlAi^sKii «iwo. 123 

RifTjg> a 4 ujjrib mant^| ^*QVS)<Tmii» as^ajo njlrib 
.aiTaaiiDS^.itnlaaiinla^o j*isnriSizflDaij.jafli 
Tumiatol^ajo siA^uijtlomls S)G).&ojiei* *£>&• 
^aianthlaioitjs (TOaOnooru L*l^rrasK'iiflT>j>3>. 124 

121- aJ^Asgldsb «(jjaisoiaDo «IgJ^ii^H™ **S 
«..ijooai zOdTV)^f*3^ a-ss njauooi* jucaw mjsjJ^tnSi 6>m§l 
(WO.<osi1(»ls t ' sl^lail-Mrti». flHjw1tna*!l> r*nrS(i3i^fflrtio 

122. cfionjS)6 ^jafi»osavT)3iifflba lUdiaaliai^st^ ^cjj^jcojli 
ojsu^iasoi TOjnni^isnjnB m^ i»9^irv>TBla.ibo ooliaaiaio*»!' 
mraqeis tis^LSsiOs rnaqjS3 (rojii.mo^^.ihSiajja ■^suhbih OJjy° 
flaak«as)B ST^ijuA^^jijrii^ orj ^jlrtf>' L *9^Ji.ms .y.iosy.ra 

123 smstTsliSnio *» jp s lah aj^ssl^MmajjjjOo jjiLjpion 
«rijaArjrDliiti^enti 13 . im^lsKir-Hi <y j 3) , l*i-jraai3*i , l snoo «sjagi 
aieirAn sasi^nasitR) ojlmeLi .4.^11 aro^Aliao^eiBOi nij1afiinirLja»(m 

•jrsmaaoun gl;S^LS^A5)alrH^^^SlL^6lfRl , '. snanolrni int9a (loliaajajj^Tio 

124, eru.3>ej Hlritl-ii^rr&trijsrasio wtauoamsiTcriasrTij 62 

jibcidI.cu njiiiaiilturilasssiasiiB rYCSMsmaiCJlnB 
onrtaDa njgrra aj«H,a1ci§ a£jc3j_ uej^; 
n{jjnfrjosS> dflJa>1^4 (U«ao*gi tjsBi3cnrn»i1<8fc f 
■o^^r^^aetn) ad^aecim^a^aaeiaye a<fcOo 12(3 

(TVa<nnmB .nnml&cBiaicaajsscma^ aiUrrts arucmairjb 

4U3fjffi^lejaa «■aau/lsuaiasnggiomn »jUqj1(A 
o.^-tagan g*»»cflaiw1froigi1aiTn»(rn «■iji&iao. 126 

*ea»1fljiaA<H3Kna£i ««unwt mlgtnBl 
sttUjSan^a cnftDJzieLi.a>£a^iiiiB kjS-isid:)»! 

eyasi<flfi0aY5. ryAHiWimlsKajrtiB ai* Hfl.au ioei- 137 

«ojnlids «tR»a1e«rarai3¥*1$ 1 ^' «hj» ni_!ej1fj^o„ 
«03ttono^Qpg« ntmrjasAgggi cujflTUL h 1aJ 

.rnjriOo aJ(6strmo^ii*1&afli* roarnldeKi b.t.ijj» 
«asnalj^jjnj rm.Tmwgctnl® anacnlao©* 128 

want ailuolmlanmorornjl <jsrj^<fl,<oflimlBjasQurifc 
un.fii rjjocjulojls, aiiejcnacn. 1 ', a^^djranjli^w»; 
qjom(TB tnnJM^^A-iJiaicrnoKl^^jio» 

i_J3aa (iiiej1 < 99aaUifli3lt>AirJl1(Tr!iiJ!3i5)o. 128 

ocnarm&J! «aJiBKrileilmlensj&lp^aiOC/b _»ooo_ 
tT>sfflUffnamjai. c&lsKnaslrmltHjattnp) .&o_j» 
cnBaojoawBl^o ecutsc/Dljjl^, aanjjuimjBOtjjO 
amstoijlrnTj nuj^rmu.lcw cTur&^lai raaj^1osasr«f 130 

128- ^ijasmlABggpa cu_^c_cml,3-_&JfT)jl_ii icjjtrn 

-jioaijaieiaroim cnao «isrilciyrmnjsrjaiiliDldKjsnog, im&drattya 
aCT^nalf9-& <m):m woismjJt^jgit tB3itfl>acn rtssjnirj acnccjo cnrwl 
da^cStcm^Jjoai;^,,. r^fl1roi_iiD_-yT]Jlai™oiT_em acnjaOo fljsfiffi 
cnatflMjw.1»m ^eacna suucgjaaai a&nlwrjAonsjg),. 63 

14. oila^. 

a^digscb .-L^^niSeic-issdaoa^ia!^ .oj.nron>, 

oag^D .ajjrogg] ao'lfija«mvf Jk3ifl« aea&gg. 131 

isswijonn ciiinmsai* cnjiasii^asriiajl^j, ojI— 
(T^ma ainsljy «*:i_iTirmg> imrrjiiialcttjej.o, 

nri1r»*gi1s.gia njlgrtysi.Tnaa sjm&yisimdJaj&j;, 
.a.lip ' HnroloajisjmolajgiLa.isjcn&laEja tutnb 
4A<%>Haidi1<3iiai3ii u ^jnliDimlAJ ou.-jb n-j aemAg, 133 

o*5i.-i 3 [ruJtTJO BronJ&(T)fi3>1nsstE34fl« siirrrsa- 

ej3Hfii3nnfl]1dacuiOi1a^!p1aii1i6b ■n"-*yj.-i'3j. i ; 

aajriajlj^jlejBBO) mlculsidurns ^lnenra^, inSsiOo 
aAEn&orA rulrmDni ^aa-nKnis alsnaWrnsanY). 131 

waajjDjAngj rjnjlajlrnna ocrj^aruDni^ 
nijayrru sieSileimilnsst^jm .o.Dr&snjo tAb 
tlllrm^rrjlj rj;sraolfu1,nocj»22 « sma® t Jo ; 
cnlrm^jaioo i3i-i.no ™g cnaroijngtun. 

131 iruwv<^sfiai»rijoeaior»^i9 «LDorntorijioiliAi «noi 
ojIhct) aoirpjojosTira*. 

133- SJsmacoo cnjr&ri^o^b^*^* 

133. eWmDrrio «awlrjjjjjroijjoctust^Km ^ra1*rttl*nms. 54 

mlrolnrYn _3nr>l_»i_1 aaojaaicraijeilc-assl- 
eMilioo gsljj-ina ^.dnrm anm *Kis;>»jq 

euSMartiainiHirajtms airplmls .■Lislo.jAi^gj, 135 

[«|'t_ dfco} 

OAjaet^j^oimaSrtlTjg^ig» acn 5& _n e ; 

mjBoam» maenjaia^ls^itMBl^a^iarB oig^_ 

^MOMMAn ma- -oWa-il s.fta_1m.j&ap'i8>i_flsnisF 1 36 

<wmj,o t <i.joa8nr), lygitn^ (TOEtajcaiL-iiij j-iaLaj, 

mluijo aji"fv'l.gj njenstTiD n\s_«i3HU9iijfa!Dfcjios3> 
_jltsmo d_&1i& b^ tnacplnJj nrcu^Jj rnmaJjA -137 

OWGtt~jy^f* ~»sei wni _»_1ib n^3i miotm3_ 
i«niteuogj -ijoiS^gsoiB b_jbhh | «*& 
nruitmjoCiao i-jU—^aijLiwsiB c/na^ry n_s*e 
m3laui.^ii_frfrt snitoaioa^garjta' rruauio 

tr>crnacai° A*1(m1nDSi9 ^aamnaa-Tid) ml™ nnpo¥a„ 
6)§frn__ «5 _ujii 14Ji.ua o ^>B_srt)£ 
mamjanna <t>5 aj_L&i(T)4i$g_ »m?a-_>(o1(ftj'ifii4 
63.*3«_nj6»1_fci!>S ir~<v_ rttig! Uoj&si-jaiio a*Oa. 138 

n_afl_^«_&SB l A aaolrtj) -jiitBliolaJ, 

a_iaiq L_i"lar__>'LB_);j:=, &'s , i_0 (Tusj')_<aflt3flb 

a__~)rro ;ul_^Q->_a;_ njaatiran i&eaw». ) '*{'< 65 

<_j1flts_nocr)aaj<& flmrg<_Hijil_b_)g __Jal<_fc)-i-. 
iwOTsEnjujaatB? iubj ej ;<&> Ita. uoo^ruaisgjae 

oAHmattt&Bstt} mlmarjsjs i-jol-aeloe-o iia. 

gltwjrn) n*i!ii'lii--isi1aim6i5BS}-.\"j rrus_J_ii__iofvi-!' 140 

IdO. «anvBi1d3Biai*io oy^nt 6ro1d-Hi_jo B^l^nls^iy- 
anj&emsjBirji ^OsS^usirtilBljmaiOH) «mmu _a;g>r_J-n-' 3>$r_.oajfl 
§1gJ. sa^A?iQ« rruBQ03ioOfliitno5^s1»3^ii miaiailojl^a^ 
___• fljj_Ml_)_i H_riVjJ.£gi<-i«- mjiaiiJ:o^1d3«'affiifta3f1cJ. 8_o 
eulcJj* a1u2ica1j£> oid«>o ^Ssiei^OiCiiiiil^anl') _o9 <ry_aj1---)<-ii 

fft&5 nJ5jHHf>1^Jn .T> l__0-t__ B3 _J> Sfl f}1 T- j &J . mj ITB 1 _>,£10<-ffi> *»C}1 

<-Ul_)cr}<_Joarr- u . bidbwhhmsboiaio __i<"jfxj;cifT)<g>". loranplcnaoab 

«M&^p M«lA oo^(yyfflBgltf*!^slauo ..u _.<&>. &i_.1<8«rfr>a 
sinmu OT-OStstJciio z.')Q<>. nnifxsst:\^c>6 laiolsm^o nrunnisjom 
oruglsiaJ&iwooiMJiiwlcnL;*^ sa»_u<-7--i-lfTS ff e, »- ! **1 dSa(Vr>1tJ. 
<^f>rmoe_j-. _j?3 MoS.raiimsii-iii-iai.osri-'* jeu _■-_■(- ailssmatrjsiBitTo 
■roocilsUioljy" <_jo>jy ajddriiol cn-Ttl^sj-bJiarulcl-jarTTjg! 1 * 
aiTB ajajAajrulm' 1 a_-i Ai_jSinj1_3<fmo_r;;-W>1-Tb eu ni3iia s 'iiLj.Bg[nLiB 
aitBjfmAai"i^j_, rjJGBsamldLDo as^nei <Tu_-<_flJoriS r_j.?Kraa:n 
_)as>n_)<n_ a<^o ___''• _yl5_t<*)_ aranii ruo-rtmnlsgjigjo sbobs 
aiBKsli^^slcaojTW'*. ■romiJTsinji ;^Wj_-fl-_™ii;ri_iai_i^1an(T , -i 
«_:_>1_Kr> iijAoWjlrajliwcm -Tjru aJmsrjoog <so*sOo snaoslA 
s)siffio a .un^itB. @JSU'm1n.ifflK&ts)ja ciilio^jmmgjoojlajsjarrn 
«lailiwajjsai^ mlru do)1 ^b 1 * •__<!] ara-_.c<j f ^a]__jm-_»g£j j a_r_> 
_so<n _<oom ! ;oe1__S)aofifrafi .j^jaTair. Emjsi-jsrmltj ■(jjojuIcd 
ia)<B,l!f u nruacijj1wiaiTTijjawjfli.iiJTnil6)ej ^<db^<_B<_iijr]Bj(8<jjoc_ii a$1 
(_j1o__o^_*_o, a_;_-_uej^ ma.ioilcno, «il.tsissooo, o_to^o, 
-_1«snj_ru.i_>o jecu <n.i_._-> i^rjcvifi<.asaa_fcfn_.. Kais orowO- qy>rn__ 
ijjBS-Sa flMQl<a-fTTjfjids3s a ffft 'jyjmjaajusi 1 -** y_i<i»1-_ioal_j<_;rrj 
ao^js__.C9 ^nffl4O'<-';_-si(-.<Tyj-»04ri-' J «-ij (yin__iffl_^s)S 
_aluciDoa_o. 15. ckOjlrrKn). 

^jiScil^gletwas, aj^ggjarjl Aloliao&je 
onSjgg 1 A(ii*(.r>* ojl^Aljy A^sruaaTnp^ 
(GOoWsrrY) +ivq'\si&,25(& a;aa>QjfiBasiiS3 

i-1aol*a laioaTJ igjsmajSYisl^rjJaritj aaainltLjr 141 

nrunaajhnjo (Tuo£)ataiiTB-isie3^.fflQiaid)j 
»1flH -_a 1 sreal bco nsg Iej ai jcbj ^ 1 rffl*; 
g)jUJej&S njflCiDairn1cj@ njlorTTjlsaaiJiisja— . 
iflfi1jyjisVl*j1s)« _ifi3i@@ y^ansoaos^TBs. 142 

nv^dS5iga_)sm1<3¥, aacndtA aiir_ arujaaUjOti 

a>3^ifi4 «jurmnRKJUjl.^j nrocoij;g}«._jgjo, 
baibjjS njlialsnnal^ _nrassniffl_tsKis 4tB] imnb 
BjoimnaKWJigisnsoios ^oai^^RJHjBinnlgj. 143 

tnja^iyoml Si.aiagoJSiisrit> nJOi1fii1tJtnajiBi1iA, 
oroe^ojn oobioiwcd^ij (yBWilAoaaJSPliattij^ 

OlOjyaiS OJ«Uti_iO>l*ifc OJ:Tffl^lOiTtt«OJ(T™_ 

sajjj^SAnsoADl nnajiiagai ejsl^jlaesmnP 144 

ojla^cg^ ojiTTjleji-aoo^lp je» M3$> aA_ 
OijJWtiliM, irijaojornmDBim ojlml.i-iiiiliairib, 
ig^OOo.i-ilsrDsimajl^oji^ils&pj, ainitolacsiDeis- 
cml&ejtTBio^jislRj aiwul^aa caaildinA. 14g 

«IOfp&*_ «34 gl *1 (TllCrB , 1* (Tl DM» 193 5 § ' 

dkstnlaJ 9nsa^ctbmiDniiia>i>i (i_j^jdh ojlrtb 

aoLymjnodri aao^l, aanBaaacnlml, aniriD, 

_jDjflairLi« cju_a»l_jaJHFiasi(rtofflW'*S'*e 146 d7 

t~lsrjgJttflisjn nt!e4ifB3au1sT,flJOO*oria 

^sle^ \tzr, »(.vai {nnna*1_»fli_i r o gab 

(tjuaioa j_i1aejsagi<i aJ.issl^j ^craij^da wai 

eniolr^ 9is\i_fl»1cLjo njrorDJW&iTrpAi. 147 

!m(TTiaC<T>aaj u riasrn1 LiLj«1_w1raj aff1J j mwb 

alonlaJLiHBSj^LJsial^BntBirn t/3Lios&ficn<ta_icrib 

cnlSaiijejaiao £*1<s:jjO£Gj1pj -assj&i^TJi 

tu__i cri6aii5>lojo ijj^Ic— 'leJii-^i&SBjlmLTi, 148 

CJJnta* ojIsI&j -yIsaiIbIĕii a<Me>1rnni> 

u>__o sjmssl&j nr\i5U rt.i»^ajT(LLjJ*ii>4eje^LTii 

OAasinurrailcnaaJSByJBiaaajlm, jajnslaco-osl 

«njjfnj1<ssjnBl jij iusaajci^iJiiBc/0 jaogjc. 

Aa^OoJB cTUJ_»e WĕlTB OJejLj^a 

Aaeiisimlejo oJoaosii 
•)jsfli1i&«o cfl;o>1a>oa. itfinrm3V£tU:iD 

■gj D<vj1 *S« USSCOS' s> a» j 

rrjjoolotmatri» ljjobit§ ojlsfT>cri9l<S¥o 

rxj1ffl!)fl <*slfBOJUiaSiJiDJ_ 

ggool rdb fes1 cty scits _>ci § *9*H 9 A ° 

liJlmOo a>*1qj1iB<lOJ 150 16. «s^^i^. 

ajcnolnj rijlscTjlsJOJD&lajlciijl njnmo uD00uJJ3>nriV, 

(_iO(fi1iiAfl9lBl1gL7igSJ_3r!» CY»iflHl rEODo rYHJBKTSOlij; 

«BHiSJwnartJjcjo^cJSuDl ».i jnr\flwril5ss„sft.1ejo wr^ 

(UlBjc ©r_]rjoiJSBimt S)W&i_iijwa_rT40offWriLj1*>So. 151 _8 
a __ <£jo_ en g oj , si (c&rcB ry aroi 1 , <_ $ iu* -ajjo- 

E^gBrmei-t/aj r_}_Jn_o lasrnGKjt-ngi nolcn*, 

q4>>q_>qQ aoooiolsic-psj—titiipj SJiS^aio^ja. 152 

!E^_^_u3_j3_j,8rf}$w1_j nrmwrsio-. 
»ls>&jflia io stgjriTMrj 10*35, "iTioiTra nr-i-ioaj 
&noruanCifc3p _>_iif,«i,_,3srrir>1ai__<' jssmlAb 
v__oibio_t> -jl^issai-^ rudimlACki aajmjlg _.__«. 158 

iwnt> tiiiiOTFiniu1fttes3i1(D(UitBo „j<g _.,)_-] jgicria^o: 
mciioniias 1 s)flnt> _j3l ^o1^__i_iftij_oi; 

_»0_Afiml_rJO.-r> C5f6JflfflVj» ni!flABng __J_(_!Jo, 154 

mL*TOo_» <J ajol^ EHT»ft\j«tajS(iaOLij,aadeb(iiti 
arani ni5fflwnofiagig3j ajlgrailc-Ja-jo 
CU l«6a aioa_ _ _ fl tcrtt nn-j-ru j aj <& y c_ sero 1_ 
£u1*ftOOniw-tBSffii^n*_iflgj1[iD a_i5irrujlflinB!jin. 155 

mmioajt asI^j nu).wim1_ja1^j_j_tft 
loirmaA ___*^,_i1 l Ti1ffq*_i_t,_.„t„r_1,T.j l iij 
loisjrmaumni r_j«i_(_ilBflruo_Oc>s>AJ^ ef)1n$it_ 
•4j^o^4«ik_Alaao__bt&_THW<-_hV, 156 

_i.!TJj,m„a „o'[s)fiJ'^-rn.TiuT>^ .___o 

B)BLrJj-_»iliLh^_i/ , iiijC^1_«j__v1jy AaSnP 

rolnal^jlsa nji_»cin__i>3Sj aomra ausejo 

_1fm1__)_b-l^j <ij_o-fjj_lt_ ^a1e_3Rjo. 157 

-baiSil^d-iYa n-inii^ ]£_*_>-. a_fe&a_»«L_i3iT>D_a ,, 1 
-M(Ql£j _OCi ajai LTJ-r_1*ftart_)1i0.4_O!lri l 

cnonjlstgjyiojiSiiOisjL-ij nooJ ^n_il^j <i_j:_s6a_ 
ml-gltacrnn.inr. __no3^B tu___, qi_sfujP 150 69 ^okaAcol niAlnioWldS <inlgj.iin1rn , hi^fli , l|ya_ 
BdPTCBgaaiB'."i!P' i n «ia_isa-fl.oci1 nitrago^ 

mjruudjliaiiTb riJ^(iildb<i:u(/}S)zSto1oc)Cijrma(ijt'' 

(iroAHiurnouid- esTriiae^stnoiA *>oiib«, 169 

s> ija a rma ncd 5) o3 a locjua a nna^ « 2i3s Iwo sl^ 
njlcmosipj a.ojTnojnD Aciu^iaiwiyajoA 
8nrnii»j«aft sasitBniginAn ro^gjg sjajoritJO- 
£>cnrr-* annuci/luulsi.ijan y2aEKst6rua.iJ:)Bj3o, 160 17. 2<iDfil3)<9st5)£ m}fl3l (330(0)1^1^(31. aono^ni s?ja(-<Mff)2i£n5)3irra cnlrDjjj m1om 

«jm^nt anjaaaiisajuCulLaiagAlBssagjj 
iwcmljrib innolrrj^siajaitH a<fh3i_}£<u*rtt@l^j9db 

(ulccmBWijdMojiwlmadJa Lanroo^n^AiUAiA, 16 1 

aaaao &auq^ pjjolitDao» eiriDiuiro^mJocno, 

ifB3aoi»'',£j »1 ajauilsiana^ hJipjo m.tJODO^i^ani 

ABaDjiTjejal^j crusdpsntKn ryuj&noanl joj 
mtrnDiSiDi^riimjotiigsijajocgJBsa a_fUD:T>a©. 162 

ttg^po* BcnimmlLTiolnjias mctjo ^jtla^o,- 
aojjrnoo, ^yCjOnAnu^jajgsioJ^l^j^aAjinajtntiaa* 

r*4jjjg$1saei as^atm™ njslsisilejo, -airib 
ni|^1 < fl«lGj # ^ 1 Gin.ugljjsijjr™ nt1<jnioft.^as2!jA. 163 

n&^rm mywa.oJ^iiralmal^rscrra* 
anjiljijlsrmlsl culoioraileiiTi-cml^aniiao» 
«Ayg^aaasl&jjt^o «.-i_ir*auo™«ainjB 
si5iTJh5a firua ajsulctJJoJsnmnTH a-u.5^jj.3rm3iijb 164 @0 

'mafflflfrjiolsraHiPJ*1fflai™s5 sis>..TJsoiejTi-i_ 

julmgjijsurt) rr0J<_D_)n>;y;SB, -iruo-yrii-St-m- 
rtnanJM^nnm Rmaajo^rtKrio.n.octtDt/^o. 105 

cnojj.on n£)1cns)*a$ <tnicfa£n}i><& ctvs.!^ 5 
rti^arim^ieimlirmejDjsrS) -LjiuJSKal^A ozinfc 
anrynO* anDJ^mlAago^ AejnrirashninfYvo_ 
->j,anl_»s>, g^aojdoo.-Ycnl cnlw-Ad» k&jjd. li'l' 

oja,i_ilitBas *gl* seisroc. a^ostmts oj-~~n» 
scy a i-il gj o i .sjgra-ia aat j«» .1 j ooontnlsj _maJ0 -4 
gnjeirrto t3'_i1, cuojnilidb nr^eii-ij» ejx1<m<> 
mjnu^Jn^^.olstai^rmTJc^j^ etajrgriiA. 1R7 

cDlenols.-JTCi __■_■-_¥ ^c_]a:T):B_i , Dit>l_iai& 
ar^nDl^j, (ijlctb, *_j1ol<3-a-is runsaaculcoio^sj 
«aortjo^aisaeinilaaojls ^ylojo _4__i--}itj)1 
c»Q_jaftaioi1i6ldBa'i]^'e)Sicim mejn m-Doamo.. 188 

CUOjjimo ojoI^j a_i__njo6>.nic_p1sia.nm'Tho^_ 
crug^[_tet>> Ti>cm<_l_.ffhE i-jsmlt&oaiBSciioa» 
9t3iti!J)Oftriosn_j r&Ei-.o-iitscwl-s-imrn.oSo' 
i_j_i_«ig1ar_3i_ifl1s)(i]*ui_i miwsiaicnl^ sirjagjoa. 189 

_u1a-o<9j1^o 0JĔil!»ci_&rime1ei-_ijnjBj <_jl'n_ 

oiyib-s ■_jj1^j'-ijts isvrmlei_i__9n^o u*0- - 

tudO- airinarj. T)1__.a5_l'_>1fis. ascnriio aa-db 

ajsJiTBo n.iwTii_W)S)aijit_t3_)5)TX_)1"sifra A(ro<jSASCi* B . 170 Sl 

18, otowdoWo. 

e~fflocr>_ c_!_5<-~» i_jfficji<iT_i1_j.a_»i>criA-i-!jps:j_ 
g_3ctj. srul^-anlrjjsjacijacoos «_.ia»o 
aaMMfl-_r___g „r>__m_5 rtjsmomlopjjEje 
m1*i_rm_._jj<d- —^i—ilpj^l^ij ciiBBrm *oo__. 17 1 

c_ajj}„ „„„i3jj.ti_ c$sm _j aaismmgiiinicangjKSj, 
(n>__l_b ___sjrfi.i _j'l- _)_sy _m>p^-j. an_jgagffi 

a__bruls nilnj_* p __i _j-il-ii„c_, _ira^_ 
•rci3*_.oiTl^o ®_D!f1*^oa ■_<■»'! jj u _^-tj 172 

__n\^(S«K>i gicrb f_1<n__'_-, $tsl T _ijocii1*5«i'(y;j<i 
n—cjU-i.^jl^magajlitBnmg&ciiAn» __._ff$ ,, 1 . 

_i^tti1_fc i_]1r>_jl»m#^m-rj1„-_i) an_a_;>_ 

«isorroljJ _j_in < ft „f_nj _j^n^._J_-nn_fA. I7j3 

3e_j£jeo crnsms «1_i1wo_&1pi» _iVA 
cj-ssb^iai^ [YUoong)_$ _scimo_i ijtm^ni-nia 
mjm-l4j_i_rt4ij _£)3_>->-ffl35 o_urml_tfm__b 

j_iic_il_)fli3J)1(y m*„c__iaiai_j*l-«3Ciit' 174 

<n1_ct,_l_b mlmo <&_i, aoo1r_ia[&o=> a__jriYi_*A 

___i_ie a>f>lb-JifH cin„_o_>_i_ i_li8__-_> uiz.it*; 
o-.o^joem ij*«(_o _r_i___i1_ja_ ^«„_-i__- 
siA^j-aj^. ^smlAOgysls u—jrmtield-olisij. 17g 

178- qRio-_g_ *Mrarm n_cru>si_9_-^3- o__1-„~hs 

i^ci4mlc_*B!5i'l_j__-_ii - mc_i_>3en_ . snjryiiJai.em ^i_jnwi1«- 
AtH-sm*. «_s__„m 9ji>u<oiJro> m1c_i„_1__5( _ „_»!_&■ _ icd1<b« 
__o1i__OSlo^gg __jnf_)»_S)flYl SEjyOioiliolcBssmo, ju_ ssnicTu; 
m Tty_i_ld» D si_ crjj _g1a^_si_iafm _>1i__j3_(_n-_^_-m _.„_ol 
ayctr» _s?>^^d>s]^i_.y_y___ m.d_rf«-_D<_nj_i £ _]nh_1^acm__! G2 

(ulgRlnjh tiBtiM)B*svm!-5 a_uri- uDoos_tltiffl B «jc- 
fU|m<i rj_nBm» _J_-c_iefmavo-.ei-1<9gc; 
(tJttmadb (SaDiwjiarolaiwnbliij os_i _.__>_ 
«jPjjnmo^^rTYiamssneogS? *__in_6in_rii.3*_.. 176 

_t33_I9^ 9_Jl_e>_^«3 CTjlnBaj _Drt_ (_ti}_l3_i v 

fl?n1(_rno ctiliol.Tj-atHanssig _.o1_(__i1s_'a'-)} 

r_J3-it*l_fc _J_jl|{t)_ AetJ^ a ftJit»fi0)3lt>£jCl|.o HP(_, 

B-jalcra g _i(__"lgnc_of\ cutuI^j amj.s&o. 177 

_jOS<UB_1_b St_J__J_**Ul_.£ll-b <g)«T)'nB- 

£_S_sit» o.1gi(a1_0 ._j_S_5fs)f_j-tfo: «iftt-; 
ijoss&l _j» a-.ijiola* «iush-ijs o_if>o1 mlm v i_i_- 
_a__3 _»_:_ _i__._»' 1 -^3i_ gAsijjiiicnso. 178 

smei» ajj&sn-lGjm-t^ a_urrramg.rYia_j-irih nr_(_fe 

mj-u.- m^alamj-Mai» ai_inT.si_i-i.trrn ^^m_. 

CT)1-U-(TTl(j^CJf)fi™ TV>i*$£Srf)f-Jfl CTTJTild»» 

_J_I014 ^S-7Ti!__._l:__J_C_^_5_llIl>1^o a._J3i_b. 179 

Aaaofjn_, anjM, mrn _u _mryi__n_|a i^_ 
soo_A,_mji»i» fiu_j6-B__) bomjji _i3gl4__5 
d_f.f>_&ii_!_in--i _ii(_siflmts__io.-n- cnj--"^ 
6i_jnf.3-_iC-._d nruai _a<_ra>__.it». mi-t>l£ft_. 180 

17- Mgjtii™ nry_^1-i<-> tu _J n-is_iflli5cmg ,> ■gs__]^a_j 
ga___i1_i1__B^fliD _)«nflg # . «o^lcT-odb Qte_im1_ysim1--y% 
ao nft ^j _> j __ _ l*fc £S 1 3 _■ _i ;_ Iry -IR 1 _" . A rrn oa a _j m dJBilnna 
(ytnncnl-jgrTT) n_jsm^aj_n_. __3<X¥g__ m.mu^oiwBrm [_i_1 
nDom_-ta_. tv_ 
19. aaDejo, 

d>ac/Dn(iaaja, __>_4oz. cn ;__>«>:_! cn^ Pr - 

(Oacol.T.jTitBmry _ n _ir1__Tj']_b,anraj _)/* unjr>o t 
cmtra SB«9o _J-S6)_D^<fl_ a-.^ojjraj rril cr_i_ 
«r^orruo f_ftlje« (Tjri,_)u&[_HT) A3ejb_ nncmt. J81 

_.__1irib Ajnolai^ Eolnjon aieljiojmml- 

_j.g_. ah/I^cto «ojoajsm _i1oriffi1<_j°5 

ft_>aaa3« im n» _j_$iol n )j__ o I ra rr_Q 1 ro^ j-> 

pdj.OQ^a"n) oai jiftn\|_i6)_JKTmD_i _b-_smioiC]__b. 182 

cn1r_am,i_ia mlH^Ta1ji_LHi_l$i_jjm(_}3ii1«£> 
— Jiwnl jj(t_j5flt) n iro.Ty&Jsinitrt mlrtj^lnOasimliritj 
_)o_«9_Da a_Ljfcsj,T](oi'ln*_._2t Si_j™a_i5rc« 
*iTi„_«B" _j1o , 'Si-_ov;_'li_ a.—iocurtnlsCDsin m»n_. 183 

a|tu)« ajoens ct\)(-i<ji<___ _o<_OD(*_-fl«_ 

gno1?iiS«?j«!W ^ejjaiiscilns arysn* __i__„j 

Horio A_ir_pl£jj__ii_ nn|y_sn^_ji Sdapo 

S3_jorTi& 1 oim. s),_J4sAl_jo crin-tl^A— -tcttHH-ld». 184 

mrtlrn}!»' cnlosjsnjjwj^ A_.oa._uOs l___<b>->_j-., 
i-jlsjcYTJiMul^^ejeAB -_MiBi_. cjD^L-wniotY 
_ifTyiliinTJ!HIl1_)S_4 ._i_Ij: _1.ftL_.-D gs<ip;.|DJB)^ 

Si«kt_q m/ji!v^iT-ft'HAjia1iHvayst1it>1 <fl90 - ItiS 

-hoemcrre, aftio,_s_.on*as;n__rtj (5_f.ijj_rrT)1_b 
_i«rrmasi D , sjciiSAB* w_u_ranj)*lcw _ijd'fS)maa_io(Bb' 
ojlsflD(_— (^ns_i e-jiLjaJitJisicnri cnjsioK]j1t_"aG;e 
o-imaljjwljy ciicjsjisirtr) oilcco -j_ia ■£-};«*>. }M> u 

WotycmlidS a>lrrtoqgcu:>Ala> mraoyo aa_ 

£4&}Shb1 ueaoaa ennilcria&jgB nslooaooaAmDo 

«aoon^ BOTO,nenjo=afllaj«own cjolaigao 

Uaoutm ofi^«ov,ai£3d^)A, aes&snOictjo. 187 

cn<£joo cnty 8(»029^ cusrndto&scjtyo 
cfiAoJ, c>r> uD^rulna Ar>_jnr9 gt&ijmoa^o 

■&■£&• ou-asiOHicij™ ct>1*>_»DnB A^imam 

tJjSjjD «As^ommo ul^aij-aatlnljg, 189 

«jiecm^cl^ ^«tamgaoimgj^leja cr>1 
BlcrmliylsoSiKn, ncaonB eliuaiailcTB aojosciy 

olcilri1<ylsarni3i cnl»dfr mlmtrgjunjoaaj onlrtYiT, 

&3i>iTA« aaSrSj (UCif9Dfiig>,a>jUStiiiJ&ja a&Oo. 189 

lasmne^^cuitBlmsss cuatr.o_ta.1_ 
oroonrasnilj™ rtjcnnleoi^ aoOa-cncn^cio; 

_j<b cni* ygono mj^DNao<3* u ciJ!t»a!>*^ aacmorib 

tJtcjom aoseraimniplay flj*lQ*liift ^roLRsroawtJo. 190 20. (Siacaa]1gnf)cij(ol^®o. 

^eldio^gSjl oj«6>AcmcYj1cjjn oigacrnjai 

i_J3ooe<B«;»jl_«_iijftCTo #A Djsrra cnlcmoiribj 
OJSOoTjlc/alaiiD^Sjoio.-a fnofD>i_1itPSicTio a_-Q!.*jo<0o_ 
«|04l^ _j1»o n.)8fi>Ts)ia^3iu>cijaioniB <$ax)o. 191 ojlsratiDAlej* mtra cu_Ln J rro>.wl , db iB>SjSao_ 

ajldinJ t ci1^«_€c/>_inin1ecn_^a ci\_ao3Q>'" 

aDcno cijlsaaitn _j1<i>iijOfisJS>_1ajCiJrTV>r} 

CTUCocn* rolBjajjg crjlcim1cifo1^»>artiBo_oA^*j 18_ 6.J «iaJciA anlcm ijjejl w1(TVil5i,ij»0P(9si*iS3, 0- 

■gailsma ■jujsaldawleinslrna.ioo s«3Sr?1eje u tfia1(Mo. 193 

o^wgi^ flM3!fa»aaS)nfi[»^ , t> (Lnolimji 

$aoni! cru-icyamldyiolroa&nej a^gao njiocYo 

a^ajscgrmioiaanp ojjiBoSiiBij, aajT^ji <bni£e 

6ijjj/gTsfiHJfnsriiaja.Coaii swi^j-jtsa^p, 194 

mrm&ara, «cmlaejamajooti, ?ntr-£j ^aoas— 

«irmmBn cuioms >xjncijcmioilmEii!ci njasnaar' 

mcrt>aDB° q_ic>1^j nsuaaia^ ojsl^iil^a^ 

cncmsco* nun»cm1«i.TB3itHiiM io»ej <ifijajBaa@o. !',.),-> 

^ejaaolsrcrHB ma noigilaisido laosl- 

sicmgjcj* (jjalgj m1rJ«:unnls tjjcnnoam jj 

£) jAJ tjgLp B C»D 9 J5 ITB 1 *&> HjlClt »£-) ItJtlaGBL AIWB OU 

ernjjyo bw.ceo rolajOJTgjg) nyjg^Atsoji. 19 @ 

*j)ei1nfciBO» OLi1^ciifln1(flrjl9a*3Jifi)l35Hfl!i 

..uupjl^jjl^o ojlynjnlni* ru1'$cm amjyoo; 
aoejocj, culsm «m«a>ma m lciirrb mljy^s- 
cn3BJe$rjjai3ta u leKpraannjAB aarjjnso aatob 197 

etomtnjg aaj-asm )j coaanjijlijj;» 

■ajasj^jrm cul^tjBcnora AO^i^aeaiaailm 

ajsiOitnD ruiimn «nosmsjjm ru«)1ifl«lĔja ittrrs 

am.itaiJo icigrj at1sryintJi1ftO> sjuhp oj^oeariti, 1913 

'MlB^-aj nrulpciEimjsoajciaaJ ruBirV)1m1aJ- 

«^lsaj ^AaimwiswliArjJasrianaaiijl^^rio a.^ 
n4j)£fl2j<s mjyjciroj ojTwpJaiBKiiiJEB-usioEi ^aiioriaioB 
6iivJa«DB3ioTOrjj»-iio Abj AsoalaiiSigcwliOJaj.r 199 airmlidb jvj3<fl®&) nfu9v&6 nJiDamAl^anTiO- 
ermnov»^en^ i-jaiiSo ajATDeAgaicniaL&j 

ojtuta OJkl^J, aOyadJwoliyo tftlt aAOu, 

teidaio rvj«5ra .&ci<_5raia)1aj[B3B^a-ciO(Bi0o, 200 2L aL(iivtrB_io. 

giSiisaaooceeswj» >u>jg aotmlso nAit 

«6fino|pfj1sja>5f^soa1ftj3§l (oalgjl^anuooo; 

«jitrnnijios ajuaitBajTjastij anr^aliatjo. 201 

gljO(.1d A^oma najaplaajaa <mgciTiaJ<9«>3_ 

om-nnD imaTsaj lai&rjjo cii1fids (U'££JSz9cl_io i 
db^orajlmo crjiAAColm^B aO&J^j-aio;* aiucnsls 
nj.miDjlituejBnjtliBb aibj^iiI^a cnl njsnitnjOo 202 

ogtastjo mlitKtri aflJ;TJ09*ggj& tJOSTTuJio! 

■Biocstjnna cTujLDtarnaoinjena^o ij jL-j&ibo: 

■■ni-.jjttl.iJii.iil^mai nJsaJiaAliw ,a0lt>"lj a O^itsS, 

nuosuariiATO >M3«ij(&aios1cnrfT}l@«aio aitKTOili*. 203 

«lAHriJy - u a_nnQty£fu3.&'l£>j t ReiBibsas* 

«runrajij scncanln* mltumliTrjlg a^*u_j«; 

aJ(Tl!>l> <Jti_ia<> ^c|«TjlLfhoga^AajnLTVi'^o airrt 

mj(TUJo ajnlda _u_o_i3:y_;__nitt_]__,i e*ca, 204 a. <n »£$:),»___- a-io(»,rtoo,m»cnj, _ (-ms_, 

-1^o^_i__j~*_icm;»c» r_t_i[__ss>__gg_» 
cri(ifna*ff asaJ *@tjjimciiam scobw>1_ 
aaj»ffT)3zsim(nr> st_i1ase_wiin- _j.1ri9_.1__!. 205 

Siruoeja^aiCu, __Hj1a)o_-;)_J££g__;i9-]<3_ 
aJ3£pcomroe clOjoh&isosI^j (—lacnjToooej, 
<_£_,_£ _-s_t_1 _k_laa>i-§1$j_- .wl.gj i-intea- 

.Tl»£_3_ «lir»(imw1ft&J^» _S__1_-__TD 1 &1fy 1 20B 

«Rniajgg s_jnr-_e_-m~ro1_j__!Qa/la_j--- 
ojanuol^ o rxi1_oao-3pi9fiixijoa _w<M« 
«jni_ ___!_,«_■ fTU~<s>_ttn1_j amA-OEnl^ 
<8a9(i_]09l_J^o1i%g-._>o(_»1ml^l(Dl_H<>. 207 

6_>agysKTio ^a__j4.ijioej ^ai^, _ti)cnjs_ 

§ljyan^, wna «_onft_.-^*ejflrV)1_i-is ( jf[i) 

_ i— a ej o__o cn a ey M_ _J cuo _n1 _--rn_K_ «unol 

©n^ajo tms_oc_i1«>(-1-b1iflb ^htj! cru^a093-3uf_» 208 

_^(TTi-$Acrnu)l_j<ir)34l(-f i-isrn^ __1nai_)! 
«vfl>cirt>osj alssg5<» _i-_--- __.a_gl8 _»i8-l 
acrn -»£_,<«« »1s«1rrr>1_Tjio < as)l9&!wntB^_ 

__1fl[T>1aJloQj1_jliw1_4e _J(OS)_Q_D 0_ll_Jt90-f 209 

sij-io-,» rruasnnj ^sroao _i«-6-r__- oj^§1_> 
a!§- <_i1n_>--Jcr>_Kta>^a-i-i aa-s^ __+ a .»*-£_ 

_nsej- isnolg^i <T\i__._»o(i)or) _____c_j:t_ _>_ 

mnlg^ggjisicm, _il^Atroroj1(Wa_i_ii _1cm». 310 

206 _ j _j 1 m*_i 3 _j_. n_i _j1_(vs)3 cnoj*fl ._iua_j sku 

tf(Mf|| 

208, E9A3gjscr40 , a-ij_(_6_- — s)«&-^j_rrto ^__ 

4:_J5Si_i «isl^sl^, m1„s_^«>-.l^j- *ijcx_-'Oq s-bo^Oitnoeji G8 

(X|snjADa siraAtijrrB tejoissrnl — .««.^mk j^a![»asfTiT§itj» 
ajS<i-i^a-j1 c^ Q iwslauli* «igdWttoruatta amsI a 0*0 5 fes1 mlon 
&_i n o la :y oSil n>1 d»» 

310. culmt jel ♦,,...,, OisysijO ^411^«»«» «yAau&ldSs 

mr>flnJJj.iej ig-jACKislilWCIT) OJ^OOOatl sn&nQD«& 22. ^ewaRCDi^ism^, 

ic/)C10,Od [UolstsjDnjs ojlatUAlsnBoaaa^^ «£§» 

i®ggje itj&li&l^oloai^oSHBrijacno^ a-ajcrYis- 

«)B:nw3e, *o l 5onj1af>BlsntEa& gHlajgBaiuLni*. 211 

p.ijoiB^i, iSUJnlauj^W-utlidb fi(H<ia3d>°£]jv)as- 
Agis&go nJOtrrj b&jci1!>$ < &.§^i loasni! 
^gWomaABiijKnpcn nJnlii^islono^aiarm- 
•flssg1&»»rttJ t&eiaeiiTii**-» imlcnsmlgg, 212 

anr^aDB cou fl «ajciojroilsscm «ciislsraini cnos^imab 
aoryaDo o>co1{9<j oJiosainm m1mg3^on1*T>aOa; 
si&seii, Aittl^cnloEAlAgjOia ii-iodBaacnaije 
«ATieJOoaia^* cj»{n<&.ama<&& *,oegcnc«o. 213 

OJiWinsejalra^ njajAsejrt) tjBjapioos 
Aocmlgjj e2?a S)jua*aGu^j2!3i*ciJoT)1<iSi5 
mlsmoO» njlgsm aranjlalej aadYiirumJUe aadSdsiOo ^^ijStta _rj* ^tnilrYnooOKB aglitSs 
fro D wrryci£)* —onl,^ <mOTJfflj^1ftjit»a6tTn aii^Ooi 
(lmhi.ii tulsrris eui ^aiilciija.^irjsajtwoeie 
atr^nDlajaimtm sojujaroas aitsl-Knttlgj.. 216 

&ana Aojsiana aooMKcA «j—jn^ajoe ^^nonra,— 
S)eja<asjrTro siitDSJralssmoj eCJDiaCTBB SiOdJmlrab} 
nj^rnsBiot-rtit «-uciraaaaioail&i mlerwAOHJ 
oasTTnjBi aeiaziaa>05 ^roeu^nDOtiDcil «u^th^o. 217 

dioca ,0 <d*i0irib nj1iDjy,rrua$^na?i!&OTaloLJa$nua 
_jy^3&)*crr)8ci4_r&iiJfl!i csi^j,1sowrfs;>ot5i 
a.-ijaaD^a-nt^iaiioiOTimrj, o>agy:jitB ajnosim otSs- 
nMtD^aa-pco^—*) U)&j4.b snja^ss-rtDj.a^o, Zl8 

flracTliijnnciJ6)cTfct> ajaailciioictai y.-^ajltacndJaaO», 
njmjocj (loat/jaiBlejA ao.wlass <rgajn a.u^iaS); 
«>*5jy, zn>* w^raaaOi njsljajlsirssw, 
Aag^yotin^w sujamlaioBitJi oa<&asae,^ 219 

ngjsio «"scnanasigss tnlens <_sjflVia;LjOoSie 
ft^*§gaJS)flTf>&*1nr} a_uma cijct\j1s9s> siutuc&s; 
^yoGmnb nQie1<9(is>-asai djjctulomas*» njwij^ 
«aaamljaJ tulcio, ojliolt^a&iBii-asrre ctjjcjbo 230 23. n)M. 

^glms fUoolcffOJOcntTio tj>lcT>©jajo«caa8o_ 
sIo^Jb AGunrr», nj1folT>atr)lsa>jifclGjB oatit* 

rJSJa^JOCTW aejOI-IHBJB, St n>gjttl 1 fTD3», 1 &\) SlYSo 

Tjyoigo seiiawilioTj nraco, juIooI^&j n-j,:iil„j;<j —.aand __1 70 

«_-§1:i]£.i ! W--«n I -_- (u™iB0!ft ft_j!}5)ej 

fflo3uni imcn1[_r_ r_j1<fa_Lt^_h1ejo -j1srns3Ba_ 

»r»o§1ru1 9l.ru (j.jaismml!a anjeola&inioA 222 

i^rn__j^iiSiUi-im1mij_1roi)(»Arr)'j<» rno_ciV 

4LiAiB3!t>i1i3)S>ijn aj1*»_!a__«)a^aai s)i_jot__Ma 

jUAMJ -tl-r «Hiic> ^o-rnoaa» njlt^la^aaaA^S. 223 

ac&LgjiiU i(>flr)S)(»scaj!f-1aii1fl& qi_i_1_y*£i1«A 
_S)A6)dowtt-rs *£iOJ._Laye «ftB_j£_yroo«§! 
«B!ifi^tJoonJs)nSin' ojlAKiOtawBt s_f1o_LOjrm_ 
^tiir-iooairA BtnajAHnaslrj aunltsanjo. 224 

sajaacma^&sl aciicn6)_tfi)fi)_urold9a1eje tinae 
eul^Kja nilsan-oi _rtn_.LS)trr> 7B$p£ ojog^o. 
njDanTtj*m atMJHnrusulaiBoajADo suuMlej* rjAb 
o-i1ffl9nj (jjlcwo *r»i_ tscffg^s_jtiTig,.ei9i(_. 226 

(Ul-gnlrrib owa^n rgfl_.^*>_t. BeJg^ujlc/cto! 

■*tfOlt* __.§• nj1*___flii)io_ea*_^«si_of 

«*>3^i3ai(T)ii.'V)l^snDiii^3 ^lonne __i1ejo_j__- 

«*?gao^ Aas.— 1^J.->_i .a_il«m«iBlis)93«y. 228 

BOT^aoljsjojtiT) Q_i1^*aiffliUi™1ej rtdssajo-oA 

_nrii_i- i o «rKriT-KT* iStcioajiDaj, 4_joao 

aaoircit) djl^cy tinpli-StTTj gsrrb r_ianr»o 

njo^cm o _ftn _rr_)_ri*j_iStfliTD srao_n«. 227 

«j-rylajl^-n. _)___* oa.fr r3__i (-Josnru^o! 
_j1n->1d9n oejy* n.ilt-1 «t_tnj_.njfi_i9fidte)CCij4 rnl 
_>1®o laiitBcrD cu,lcnr_cii atltulsisnJi-Holintjj- 
a_to_fajc_jtij^_ -Cjy_LBSAr»_crr) »__$(<>. 228 71 WffnnAa-iof>oco u aci;ffla:j«1_Mejjn_yci_n"fj1«$fc 
ajldmnul r@cna__*sn*(o1:_jg_j.1e4o cnl 
*aiT«Jin1^1&oam ^aroiwitl&isdasil ciijjj 
i&3imliy1s3?^aaaj(nj1ora cril «jhsItojo. 2_i9 

anr^ooljj aODi__is:jj,rj&s£! ^«rnDtgemoBBD» 

ft.T>c_Olj_J aniislcjsolajan-oilmDwejirtntnoriii 

m3,n D«-b~\ meiOnmartCuTa^g mnonnj^ amn^— 

cSosstoiA (U#(ra cnrjsocwggj (ii1tf* cnlgjrjwjildo. £30 24. 3(fras>0®l. 

aaJanficTn __,,*) a.ojjolayo Hajngjoiio aatdb 
4A3«1dtayMBii nils AloDajsmsngaojaga 
hj3*d rt^-^^sitlTitgdjao groayi _yf_i_u> 
«jwlato^sjaiilsoarroaja^j (i\^biuijo. 2:} l 

.mjgra^aga^ Aejisrm g_snr)g nja^jraita^lrob 
adbij,™ jaoiolsijiasclcniciti^ a.ijspjlrtrldW». 
oisTOtnn^iKtio^ ABjoojrms aa-jgĔa ajOJOitoassh 
rymicjlniiajoiuilrrib a!fi»ociaiiri'3ni®o av_:j<!3V 232 

nri[ii>!n» (uoliynlsiaj^nTnd.iacnas^sl- 

ajy«fli>sroaj(ifa rr_,r&a__i3<s> mjsii. tUildWo 

ameo ns<m1(9$>ole)CU!j>ooaitRaiacnu^ __s1 

o^rnroani) ,xj1(rt cr>roifcrBi3wnp^a rtnoilia-ao. 233 

fe__B»tf>a3» eeit»9is9_tD« m1rt><T»i_j'im« 
a_o;ijt_>soH^___ i£--_ja:fnt ngacjjirgtml __l«e» 
^rj6j5dniE(OitB^nognjas)(»o,?s drt^^gas a_)oj_ 
oc^osjIi* a_isnVism<sv _^_MftjdHilr-,ideo. 284 73 

aiesaomtmln* gjcn1(jij(ms>,_® &_jcgp_ 
sti&sWb £ = )ryffl©1 ry"^»— '(fh_> G]£on_a_jQ&_i 
msisT—JiueB - >osrr>TU rBifl)rml£j $saj_o<£ra», 
a-iasnu^l^nJ^ai^aio i»vJCfVjT_orfko. 2B6 

aarnn bcjo a aigilcoj asacajsilsirao »rtJ35l<fls>rj_ 
sscncmaATeia _^g<B*m*w CDsm* e>ajn<i{rr>or' 
cruiari/aUi 4*n*?o1©^Tiia1(ii asnsamooniiLiidb 
grruocniaorAi anEJtta a_ai_s_« e c»iQ« a<8jC~. _36 

(tanmg^^gT^ cul^raoetcacuacm crasgjl 
_orr_l, a-daanli&iicuailail^ ooiajsKiJKncojgTgo 

_a»1cftjmo rul&Jcrol^rm rumsml mlo&ol 

^crtDl^lso, aQara t/jjm i&ip&sjcrr] snnnggl. 237 

i— larrtnj-imCasb anJ«A(m1s aauslsj _»<«>> 1 
c_(ts>4 BAa^gg} ■tnrul sjajpb ojlsaininKijsnm 
ajgpm <vj<p1oj mio.fttj™li3> cul^o, (Tussjaojlnt 

Agomn mjoisnmn) mlo.-ulsi.TjjanB ■aor>a_sias. JISB 

3Ti-ri£|y ^^isjuaumnlonculc/DtcnJ tA„ 

-libbh. oxi_3sKacuem culsjgiins r&gjiaoDos:)-.-. 1 ' 

njianH^s^^ciJis, cnrti^_«'9i}!/>jfi_rng 

cfln*1.^ cnliinjnrrYJ^sns gj a *- 13S1 & b! »' J '*»' 239 

mjDiajja^oJTU mi^^smalgj, s>(_><mad!j 
eiasrrjsn» ojoajlsicna^ cnlitBAtucrU aajaoJDe, 
rulejoni stjjerrnoslsm _$s_*1«eJ0<95>, rruitLio 
_a«U8)r>n aj^ojrola-n «ju™ mcr&l/y axJo_JOa. 240 <3 

26. i\kiia>o, 

jU^rjrra siaaj Istohb, ubtitw» {&nsrcrrm ASdio 
»(ijmf)1^ 1 ft1gy!3> , !scn «w^o (ii1tfs^a!iimD<» ,> 
«ajATril^njDmnlanjjPrrr) jam°3B|ia ajlcii 

D)^jfm1^Algy t *lA0a ^6ryej6>fflfTB Asriiiinjb. 211 

oia*1dwglA «t^n^LsijHOc anl^j, (uajmu^o 
rt^sf[fl<* itmsjnmji^aatDnsm^it» gntnmo 4i6,o»; 
ma^rrrj.wai cij iGjsmsljJnrajnjsrTi nwimsnaCG 
■ujsi^Tra itB«aaaiaiarm &Qts>awRz&e <janib. 242 

aa-sro ■**>"'** «>s»*D«a <ftpoartfTO)1(o nil^s aTSsmjoa*' 1 
n.iefBl^fla*1jy, aisrrjogl** asjlsmiajorao 

cijlKgnolsij, aojcmirm yjsnio (tv> jAaho 243 

rwoLj^jiTa acywainn, cueoliy, KU£jt_ 

n"%sffiDHagDsl9 <e>fiiflii oi^rth.aKtajjA; 

ajtitjjoo guin™1ift&> itnnth oJEjrff«iEil™Do «i— 

C3fB*JWCts flirtiJ0flitB'l<ft.it@dV ^coj^Sb ***.!>. 314 

2L4n_ir>l^(im »5j&j3»aiD!i1fi>ejB, <n- 
(ysi.ijcm d^J3«* «pj wlatjH s***®© »aJ«»»*i 

oj^^GBliiS-t a35f>w2i3«»T.i™ mcnr|y1oims^a. 345 

^diarm l ^rm3>*a<*-*>n®tstfo n>siow>;>! 
^«sssiieawsa s*Jf aj<™™ Kanraaaa^iia-* 
wgigjjeiii^iis^s &&trra B uWl8»HdB**rt*a l * 
julsBtoaaoos.-» ^lcttstasoa™ eumileSti- mmrioo 246 74 

nprtrOiA i_i_rrfl_)i__:rSia.jj ^ss»'l«iaJgyj<i 

ntKTBs^siarrri ^^mnacfnct.ntfi' r 'j^ (t_JrtV)afri_ 

(tvjaiBii09 _OiriU(___Li l am^itijasaiaa) onjcrnj— 
ejcuoarLjo nj<ai__:W jb^I ^smii* aiOo. 247 

LBcmldS flsiaii(6q cinlai as__-.1._b ajdagjtg anjDrra_ 
aaiLjiTiaa-i» aaO^ajg nnrmrils^ijo:™ *_i©o. 24S 

n^si_i3g^"_iaLTiiviso1rijg3nnt_o scOLMilirib 

AgjitBdrtign m>j» ajmo^a^, $oCiQ_£i. 249 

_i_iT»n>!j-«i3_i, _n»l™Bigfr3flB aaauDTjjo rtudb- 
r_ja^flJHii1irib aarT) alru gmlwlirib inn1n^_f)1ojLndh 
■,_f_jB>_»_ e_J?t_k__i t\js<s__ imauaa" igilool^jl- 
abO-jggjTTi ro.nsi-:-^ ».Vu1*s!_-ffi-i laoliiw» 250 26. 3B^ii»a(T>_. 

eps1(j^ _1iffl_^1-iifjj1gs i»_**mtf.;_ri-j6m_., 

Otljgje Cinlmgtlpnolrijo, iijn?|^irp1fl)_f^ai, 

'nrulmja rurtiloji -i^/iamij ssaasUrtTHii caasmi}-. 
■mjlay* n.jf>EHJ d-iP-i^__6iTj_lf «ujeiiii. 261 

(JJjJTAi-o <_JOl^o1iJ-i|fTlrmji_i iTJJiSl-k&J-M- 

fl\i(ttn d _i fl_(% ^itnlrtSii j^ . jkb <jr_i^aTi 3;tsr0ni *ib 
«_nr_>e mjew J-ilonJrrsryj ^t.sisrm a»0ijji* 
«umJJSieua „it*s oJAir.i—^l .■s.tlBlsRiirtB-taTja» 2152 15 

(S-nuri- <UQla_.jnji1a> ct>.frucji si-Lic^siiiJormo 
adieljjlssnsrai c_j1.s>.._j*K£_'-j <.4i<2>acfi;>, a_s«b 
aisn_ildw-i3fl- ejlail^siaionrw ._i_i<& n-T>jo 
i_g_e1_jo.Jcm_il o*3^^-i-^lman)3imTinm1ei». 2fi3 

cul. j_ ,"u1:-^r)l n nnl \|_t=l"H'J tmi .Tu-,iajl<Tfc 
_auirwi>1._.TBs>_i.- _. -jglctblit-.n'» «ijjmao. 
_jl»r_n&1pjo ,\jo_VSia)__1 eJCllrii _jion___ 
«rcKianerto a.&^snpjr» _j§i «aKOj^jjgjo a_j_r_b „ i\ J 

«raej^wji.itio, s1_no1.T4saa(ua_o$4_ a__i_co) a 
«gjlsji^», nj_-5j CJ__:rry_i__!P'i<&s -.-mo---*; 
i>»_u^agj.i§ol)injTri» siiTi, _)vT)joa _jasi si__t^e 

o_uogjrm ni^ej, ciiconl-rsiin _j8>__j cructao _!&fi 

r_>o_Li_™lsftj;>--_¥8r_i__tj ^smssal rji1-tTn__ 
-!Q__i_a, ury _*1e_ aioioai rj_<->_'l_."lr-a_ 
na&_.ioirriol-rcy™fj.>rt> s-jirtT-SStcJiocTB aaos__ 
rm1___,_igr_. __ifj_^,^Offiifl oa.iTilrrTrsn aadb 356 

Ofj^_ioja*sr_ffl> mronr-nsitiia i_.3uj«i_®«- 
itta™eji-0(_ 1 1-___ dBb.sl e*s^nrajl^ci-n-i 
__itTj1<_* mejo*--- A__bm1 mlralst r>SJ»_-_, 
n_iofj(_jog2 ojiitiaoo-lysisl^j®*' in__i& 267 

njaailn- i_iwaJ ojeumyg*-» j^ulsijii-taj- 
rtnoejn _t>c_<-B> Aro^Si-uO-s «..ti^ -nn ^a^s\iof 
esmjjlajitii^gAl^, oogrjTi, __,o'h90 ^oiis- 
njnn^ ss-jc-sirnrjotiol c_i1__j_,i<a u-ocmlnj- 258 

(_^9fi_i(Ti- st j_j . n. 1 aH-AS. amjU-An __<_r>1cy rolma-- 
staninn. ^_)laFSt _.i^f_iJi1.'Xj l< e.Uq M-i-il^Wi^-; 
uj-mjsi-j^tTo^ _-. ono-oltBigl-iuiiJi _>j1_Tr_>5'fl-, 
n-'2jg^_ii» «4(rr)^fli(_iMm1 cu1_pa sgmrjo 269 7fi tntmatst* ^jol^j *cVlajnrcCjj(o93Sia>iDoi> fli1_ 
SWUKorTnj *ja1zMSiar)l<Bos>itji oJol^JTnaAo 

at9j*3fttjj>*B& «iBgoiBnsKUcnasnb cnlnrujci», 260 27. aii^cnriiroiap' jU0(omfflWoiflit5Bv1 fi£QJ9zi@ aj<srVld9si1ej,& ci)_ 

oJ3it>l^b iMi 0.iJffla^!)cnm : i!nrj :-i.jo 

jaJDnoBiBt-ala^n tjDJim ffenJd*g5Cii4 r^oinao? 261 

e«snin>lejd aeiM Aggjlajjlnei^oiJa cn&o 

ept^o ajnliM^JiiOlaiaj^n aasnjiattiaE!»* 

4o4TO3d.leJa cumsntg skj sicncidsjcm ghdj^o 

idsIaiwdsjto [ioOkaolnulĔSSkwttlB sraans* 2R2 

jaJannmn cnlsm <&SGjf^nj«s itisljj^ni 
gi&CBJ midtJAJtma tjimsl msnnsij^iiK&c; 

jaJOrtHMBl n cm ajl. jgj ch ctb uano stJtho^jrajo 

cjiog^a Ainra j/gsmlacjaiiJ^ <B>ajftie> «ULiwa 263 

aj.no.oi d9.5(dh<B«>* AnanalnjiDjcm ^cijIcA 
iLjcjo1iflfiOssigs)a^itB u,smittS>.uiacrBCjfijojo; 

tulajaai ajlciurno As-tsie^rn^ ®«og nj,1gfa) 

uSt acnol.ou nisaiis ^ojgKKmsKncsaii. 264 

iTnma2j/lej1iDzc>1ri>oT4 p -inn>o WjiUifl>1ir4 
Arm-m m1cigiairoi1nii)g>riao<g) »cinsociLiu!Dfo>onft) 

Oj f»d mn&aiB clhoIuda njjeio mnljyl— 

rmltswaii iac/tBAEiBisjama njoBinTDilSuaasP 265 17 

rro£!3v<floos!>s rt^nn^jaaustoiBiasim ^l _j* 
rnlis^o rrilaaalausio-i^ gjsjrrts ajrarrhnjilrtTMdb 
(TU^nA«^4 njlsmoanje.Tioau-jb wo.-jlijj 

o.1«jvj_j_r..i glul g*l n1gioi1aii3iM u a.uaa»''. 266 

ojo^aweaBsnn ojl&ouict 3<n1>3_ig^1__ 
crtilagj itu.j _>_ s>j_,j_-@ f_aro_i«-_3_>.-;tfj.' 

_f_Kyaff>5j2j;>$_. ajajscn.) ._<-■§ W1-»froc_i>aeB_ 
»_(ya_ajrna ruiy-_s-rrr>g> - 8(-4_(_l«lj»o. 267 

*BiOTj>3_1_:a_>_1ai_ a _ia_dniiwlfm iYni£ja._ 
(D-iUnia^nOa a-rs^ruiiB-a-ns ru.oayo f>>_m_o 
_m%^a_j- ^3ijl»;_-2]Jg nryaj^^l^^ *Jir_ 
^ao^marrn, wtu1_igg->«v*^ s>&ij£j!>fl--' 268 

UJjrj. jo A-Lgj^ A-mloioO^ <*i&1snJTO>H*^)JjC- 

6)_jrmj^_Jjna &i_j_sp1^Q/affl _._> _sa_l_-Uj ( o; 
«-SJSWSNmiP- fj-;n:_j i^_!l3jf1mtjrim1m3_Q_ 
r_[_fi_ s>_iDS'1_f_nTS r___ | lT.1 1 gjeJ^3S>!__.35_5g_, _89 

*in_1riia„oaiii ajol^j-.ej-i 

__JC_ld3_J _ TOB ri.SHT. 3iJ _! 3e> 
W&^ 1 14 1 f)j_ - O -.! ol u J"-i J _(____ . 
aJ - 1 JJjJ ig ru £1 CT) 3 ij fl63o . 

a_jD.u____F_p.je: <__b1 _y1__ 

s.ommajn. ^y.^rua _j1^ d 

rulimaBH^Jiaini-D e_m_ 

s>__j»1s>^frr.3ioti aA-Temoo. 270 73 

28. 3lDD533^o. 

5|fgnYn»DJ™ Ai^iM^*1aiiTieJ3drfa oaoA^gj 
arfrVWi& ^(ostrrnmlraa ijartjilnj&ajool^jjASb 
culsQl*4i Arus^assiyTT^IiSinjrrs acna», 271 

eiiB) < asojzi:.:.'5Triig -4 t jtfni "ijaan^i.irtleis^ 

ajlSHYijnnrnjrTt aj^l^msjujl cij$n94 rnjfo. 212 

ASjcrb «mslajjy iJjusaIs TnjrnuBtiuljylstjiortsi 
nvouy cBs y a <ss ■ a ja < cu o& t 1 ui Also si * 
^nomlacns^aiAl^ ruysdisgndmanjo^asil 
gogaij^^o *tB45T)T>o« £s»n;o ralmljM». !n73 

IBtdnba 4T\jeu1j3j1BlgdJtin4Agja24^j f 

HBDocnso ujctjsI tjJTiSiacrrj Hgsnio rrujsfl*-oi 

aacnl^jsi.-uoolBnnig sJkjj laat^&BKnasiiJo 

fl)3*in6iUBC3 aortitiiTjla^^itB .i ijgjla uiaftiio. 274 

ojaoba a-im<rt> a&juilJaio nsrml^iii i.htbo 

oUockijOfflilBai«o cJJ^Ti^s^oira aejoalspojj^so— 
a»L-Oc« mej l itBi!>^T} e»lgaqf>iAgg. 275 

ilomaAiiliisaTi cocr^sjiarrrBSjS ^YVlJlYJla^s>.*fT^ , - 

arrrjsro™ najoiTsj(ffCifliriiiaEi© m&>*l30flnoi 

.ijj^irnialarm-rilTitTs^jigsiaAra snn:™, 

9jgQoiflrn fi3)5!eg^4xJissiao(in)cn1eJd?no>. 276 79 

f--Cns__JJ_dW_3_l- -ulny L'T8, Oj-.rj l •;> . 1 ; „0 : : _■ , 

a1mr_- tumo _nsisi'l crjlgcanggjlasmas 

&1<n«rU(ti? (jpaiiDJdn» <*nn3>ri>i»1m>o_u 277 

AKi&ailoraail™ _j_S'Tj_i(iv._»'ly iBiaftn>3 

ifflttbnul£g_ _1B a_Ji_ iTiu O <ftO 3 ■-_(» l&U 

nnaniTieirm m&?aloj-^_i-_-^Si_ra;_i,igiac_._J_ 

loitnlggisgitiAlAjtaDal^j imrri'1— tt_.a:>j!>Di>. 278 

<Bffiiffiijo"li&9iJCV!3iTi sirunA'ls:^j T __bu^aJ (_<"_■ acrt.,— 
cus^awcioa-JAl s>_jti4b<if_ d-Sl^l-semo, 

ani")io i_ia_snn_.ta1iimAl[_' oju-esaoa ouki_ 

aru— ifTT>4 _i3«b ruiuaa miob_,1sar_Gi_ ujsni-D. 279 

rrucnj ffl_) aais.Tt.'i>>"i_a>;ia_ c_i_ifi_>__u _jl_ 

nro___iD^ Ao_B_ntp1am_r> o>ffflJjwqi-r___ 
aniiai! wcna ar>an?*1l._i, _jcr>iioor>l_H^B 
jgrr_a *!»flT>1,s« "lcwoasaiffln.iljgiEf_1flfli.il). 280 29. 3.(_ie_o. _> _j s_ - r_i1 s _. § 1 _ji s «__i lej cu _ obb 1 is._ _j _. 

_Ad AOD SJI-ll '1"] •_ dj __! ^) ITJi O nTJ6>_ i_ja J 

iTji&igltulgJ (JUiTuci^n^OisrrB -iirmanji 

/_i_bnr_ ailsm njlKio_aiffr>!£__j.a»i'!_1_«a. £81 

m1o1rnoo»s.n e>g*li_n SV__ 1 am^|1_e a__ 
ajaeasraTiijlsatniw _vr>1_>3e _.].* rr^iOs^oarmci-» 
g _i!_.gwj _ r i>g a_To <jyan.* c nOo^_StJJsia_ 
ci>3_-affliiT:SiEBta33~* a1__3t_.6_flji a_,c_ . 282 eo 

^iowl^j orai&A ojtsoj^slrri <&oalcn1y-S)! 
114 (LjodBlsaBnajrocnATstjyaitB djens sjoraoo- 
ffl0.i_iiiHBlejo sinjn>5fii3*levjy3itB iTjViLi;Tiarm. 283 

njaiajolmlgdsaorjMrtJia^tYj njftSKsrai a&jaotM 
fl.oix__ni_.s_, __34<»lrt> _ul«_T?_Kr>lftiflin>lfi>or>OuJo_&; 

2i3Bft]fl1(Tn1rtn.alAsrDifl« irulmlsrrrriBHiGiTnat 

A.-utiBirajsKi-O (kooeisisca --.icl.j.iiiKiatiyP 284 

nJi*1«b ojaaSJ.lin a-Jftl .._J<>H9<_-i:_l_» n_Xli !„*__:, 

■j:Tj(jiq n^cuoAYtJiDolc-ilsrtTiaBiSnOiolcaa- 
-*o«a*.ls)aJ2a, i_Jsm_inn^_j»on5, .ljlsmoioiioti, 286 

a__amn _i1u_or_i aj-BKi-Li.sir-j-S (rws^ai-i-iil 
a-^oolgjacarora -_Joc_;cTn _5r_n_€i-l>3ni 
_fn:_1m_. si-mej dj.sooo _rj<irao sinjs.ennn 

^*m_i1_>rr» *_ i 1<_jrm2E.T>i..crr> adai^-.. A86 

iTil.1. i"rt cnioerrbn ^jth ^ij _T-rs'.-2i o _»1 «o' 1 _^_>1j - ^ »*&_ 

rruitnru-ooana, oi^s-loo.iJinjJiT^ii '!*»*, 

_jgj<fla ggcji-iasis. a-igj af_ifinran1(Am-. 

(_Ja)lfTB q§j_sem fc£)TJ ajggaoeriiJP 287 

ib si rtng_j$rr>ls>sr_rai_. ii> n.i c/i> rrm n _>. i^ i89 ru .r> __. 
s)>_*Don__ njlrnDitBong _____rl_»*l!_.-3eft-@o 
£«imnff>l*»rn_ Lniailaj-Bleg -.orij^nyglnjti 
*iaisiriiTBiei1jDl-i--H **li_VfTT)^iw_irm o(_*a_o^a, 288 81 

onJOrU.iranrlsrcm&gni auojjCiu qo^| *)i&— 

^ag-jrmlma (ljisrilejoiSsil, ame aasia 

mle^yagnAsaig njaunjimn oi.rjosjtlmlcmo l 
aua- , yo ,, 3tio oTieiSissaiaiiJHi «insiSngldrDidb 
(Ujjjtal^l.aTiojsiaoaliaAĔj saaalnanwjil 30. E!)(T>0. 

ojmjggluejol «isi&j^ajj-nrnjn a.*aiT^anuoCp 

aanjldas.i* Jkrti1^»a acn bij ojcnacma 

«*3flfo ocn-cjiij njlsTsiua Aiiolisrtnail^e s«jdpA, 291 

elmssJro igAniamj^ b eio gj,j3iait")e_j uiom^cA; 
nptmmtsirtlanHi ^m-smsiicij^aiiiiilono ».aj|yo 
ajciiiormossas ^i.-naiohT^saliilaaaao aAOt. B92 

AOSml-^yl^e ytosK» mo*.ttiliCi1fiia, n.lO^ii 

nilsmtiJ, aaleAi* j^>go^7i3 «aej^imnlialEHSp 

§(/&»> too iajnr1iiiTna».).j!o;tTO;.o gj^ 

mlgasTjJ^S, ia1niS)flj5a^'l*sriE.''Kisoo&j 293 

ftm]°2s1ayo nj^Asisij-gg) *«nrioaesi iookh'. 
mltBin rnn mriloDuit>a]Hft@Tsi6i3maanja.*i(U 
aKaiawotlBo^iaiiBi^nTil^ uBocnnl, mlon?» 
«»tiP!am*ao^eiA»^cJiliai^ornjjal^. 2&4 ^■H^im^m dttC- r_jlrtc-j1ej a-S»«u;&fl, 

__i*HB>3__1ejo jgs_i1_t.gaa_g suu^anl^p; 

-Lii-iml^-ni-Tn-ej .T>1i_bi__ an___nsmo -latri 

erjloi^ 3s1*9Sfliif(* ^oS-^tjiI «-.--.ogl^ijrthanb. 286 

--Oiolijj i i3n>1ei->1 g(B)1_baj!_r_.1*_n_i_ 
_*_ cjliyaisinTiiinlini e_j3tlTi(_infT)^p njlngin.; 
ngj3S*tii3>-«jffii_ii» >3__j -.(i_>g_ai-_1i__J_;i.'T:i 
ajiigjaosrsajdb {ygair-as gail«oa>rt_i (it-.ra*. 296 

o™_j»ljaj ___i3<& _____-n_. a-iO-ldAneml^iri-iDDa 

<t<_jfll^l5- ^nslettli-b _)fu^««i 4 s«(im>li_b 
A-isnl anlrm_u_i fyfflffli1'»1p4_-0__i_.Dftras 
a^Jsl^l^e uj*1t_*1_jOffl>a/_ifl a.1m3cin». 297 

**nr>flgj3*1fUfic- _bit_.BTi_b-g1 ciirrul ^j -ajortio 

_;1jy_*nii--_«&!B) a_1__* o_i_imfisfljnjS)flm s<t.yd&al 
s-Li-Pi. tudiaru- ^,*S -f*3siT>ei_i0_._*-i_in- __-Q_ 
«)[*-fyii »(i_ns<9« aimejdrB rru_i_ gjAr^ci-. 2_8 

fjjyat_i' , .i_() f_ifflnrti9ro'_i1__.'l-i_-ao*» esm __.3-*» 
Rdjp^_>-i1i-ld9n1 aijRauagjB fr>^-mzfj<->-; 

gi-rmnpil-cgasJSi ^ou.ac&ig; Jigj- u=*-.i' : -'-_ 

«aryonnl A-U^l cji_is<i*s(_if-i-sn6 an__n*, 299 

fi_h-tfft-n.1^- :i_.jgsaj1s>m g-J^' 1 . AJisrt-^lartTi-. 

(WnlinsrmitBl^, .u-itjligjp^j _ii-1_*-ileje oaoj- 

aionie oiuwliy OJ. 1 ! a _J0t-j_-cni1^j crjtt^j.A, 

cnoAo _ja1d».i.n-la>&snffi HWdJ*0(S¥*. SGO 83 

'srasni _)3«Brna <uionaajirftal$, a.aoHiJrri *n_ 

«sru(Tnlipij«Lj e>iUO,g;ai£a}nlai^i njle_ranb. 301 

aflfc)irrt' ^idI^jid ncnl^yl^ a_oc*fi mc& ascA 

anBASLDl^iSiiinrn nJiplatgrij n_iro1gJj-i-_-taao» 

j__qf Bfij>*1^« ^»W^aaajfljiosm> aajy». 302 n_jgj» mont, ruamnaias *t>Malg3siui 

e_ugj», <$su* _j.r>1<qj«[_J_«ci-f> «^ggi a,_j_e__aF 303 

nv_A_ii)~ru&4i->, BtnelminiBoaa^j taneo— 
p_nfce)i_jfmla_* <_j1*1tjvr_i_cnls f_irm1sg|2>» 

n»ijinjio1anj0f> e_.tf&s>ri rusmjjltiooAiloi 

(<.nr_Titft_aHma i_i____m1_M.«-(_»1gj t_ lari-. aOI 

«ajanrrnaci-n** _-SBHT>c___3£ic_io*,s>$ai* _;_j:hs-* 

Ojurmaia1rtinYil5aJs™i_aigj «j-ungjpD 

|-_,D at"l_M,"-]_i1- 43111! _blt>1_N» ri£}SfTBtO 

<_>..__.'> j^ _-1s_;gac_ia c_jVuaiij>1__o--*f 305 

gttruo DJitt(4§ <_iA6>_Q>1, Bi,»ms aoJDag 
_»1n_j-n_S]fiB>1__._D a<_ja6>__i t _*1 _>-nilaar>3V» 
S^j^OitJS - nl njl^Eiatmcuams smj», 
e__n_.ggciml<r»3_» n_ciil(&_i_.«m sjj*1a_A wtBirib. 396 84 

eolsmsBo ruladaiaarlaiosan moJemnjsSHDo-, 

«oiniil^iajnrtio aisijojmnl (inmjlijjlsarjioKnaa*! 

a-l<snefr «nDnimleilotl cueta !i_itft.fl«aiv1|y. 301 

BoiolgisriJDajaip-ui^mrt^jrtlaj* <vj1«olGiffirai 
aool -Smlrai jjj coji 1 d>si ctr» ojsm s> srawbsra snm nt> 
msaiiljij^sniOBa, itnlra) fiiij3y,*1gijsjKfissPrBi1db 
Ajssnay^ mlrtiinjsl rasBBsim aAmsaajJdstia, 30& 

wamlerTnarinBWisia) flvao^g>cora3a>" rusl^i 

arjonljyruanitn £&tnr) amslnn&o&n»,. Aa^g 

aama $>rus1ei;srai rug>ja*os al<o..T_i5) , 3><S«)ziQo 

aoa>» ails^S)* a*lsr&lflii nj1«mlavamtpa@ 309 

Q-HiffB<i>$'gea oJ^AtmjjD rjjnAcnlarisnT/L 
sicSennjrsnir* [rtr^snis; anjsnig GVfnr?n3lsanraj.:t>a 
BslsttaaitBlralseBl ejgaiso ch^uj ajciijar^aiutii;) 
t^GraotsilsaaB <uel mltji^nmna-ulsnnsi&ao 310 32. (TtsiesDiotjUo- 

(ulej, fdb<3asja trusaifla&iDgi.cu££(Kii o^CooW.a- 
(pigsrmjroae» fT\>JBi»sjai!>rSieflCivos)ifla aajo.url 
OJo©l^isffl>3e«es ojGJSiiottb OPa1<y r^aruija 85 
(\i3not1,tfe ajiortn _ii1wfi>_ngjB m«^J, O-i-Truo 

4-__l£j-o1_>,_'i aila 3.1*1 __-» _y»l...co_ 
<e«aafla*g__l^j _>i,_og_» a.$_^tt1_i*r>;.i*, gia 

_-icno3si_s a.]o_B eh nB^a^4r}jios?s)effio i-j£)0_.'. l 
o-.ssroalejo maM$Bgjj0 (*§1.D6lflJi | 
rP!y(n«TOe^-f"i aswo ____-, (_-ct1eioiO)_)* _b_ 
oo3a<-5§a-s-'_i1i-to1_i'ja_i,_iB)crfi a_i_oa. 3 1 3 

Ajlmnlsj flr_jcrok.il __j<_Ji1i_b S)__in,0)» __<_>. _fl_)o_ 
_<->anD)3 ^:5-_5_rt_«)_j(B'_j1_3- fij n .i_ aiBl, 
euls ja ckti ^ o n_ _£** a i __i la u> j 8 *o i- 

__j°__a^1__j r_nrt_ ?e_iw__;)g1riitB_ _j«__ _o, 814 

«5.Trj«n*o az «& _)-«(-oj _i_sHi© csJisas, ^yjo a _jo_. 

6)___rrT9o iy;c_l1i__-(_S)__"i^ _i.T)* *_J«Bl 

__rm_ a__iS) _jjfla_rt3^_jj__ f_r_si ae.uian. 

6)__i4Tr).-ra iMrrn&l _> i_j&i-»0- d.^1-_ioa|e. 3 15 

n_iiicn)3a___)_a)-[_1_a«!sp_)__i (UO.^y, aAOa_n_.)3_ 
AjPjanSrjaglw _i.4t_j(y) .^(OjjJ BrLnTno^ 
lailg», «r_ieo3g1.<3_n J _]<s>i_r_eQja»1oa aoi - <_*-rfi> 

_Q___Ho mjnOl iy _16JjJ <lM.3jrm <fhlD__D4 0_l3d3ro. 316 

tonaosoBOs «cnslw u)1_>o ___<__1^ _ja^o_ 

ei__TB>3ST)-,!l3-l_iri*0 _ J». _KiBJ_*.ft _D_>l©a5.-Jo 

y>oi___!. -lolajnlsioi^ n__jijD_i)^ agjwrrsilcr. 
_^ntB(i_i_i1fT)_)Q*iw1aiT)^o q_jai_j_f)l(n1gio h 317 86 -134X095 __JO__CUl_h H) TTl H2 <g) a_bfli-; 

-h-l-ft gfriNwlft*ffjirft1^> eE«ii®(iuoRi vtnatf. 818 

AOajl^saeie (jnmaMljjj msmriaicraiBH 

aaioei* aiTul.Tj am4&f>S3939 ij^u^li^aj 

_a;ej.<. hjoI.tj m.-uo.tBglrA st.i_n«amga^g omotesi- 

Jioiejl^js&^ si_j-itbDo n^<u1rro Qjaj<iV)i»o»aDP 319 

moejoaa nj«</!>ai;_i1isb mma nj1orfr>ls^3'i5W-ni 
$>«qj« cijeni t_ji»o1 ai»!JS*1*wo _j1ml_j«.» 
eijajajys» <&__1m cn^joowyetaijge jjrmro 

«i>ai$}^t_>]oj« $BflT>n<t>[S$Al a&jn ;ls *'' 13 _^<>- 320 33. ailsmil^sim^jo. 

mjgipfls@n_ s)u_5i_ s>aira f_i__iajj1e^f_» 

m>SK!KB_siifl_i<_t- ™«a>i»i_i(tj> mloojA n»sgi3& 
fnjfflm1fi]rm__ls)g- fl>cji1onj,s*'W*Ĕ3 Q(_n1d9-o 
<niio>j(Oii!Bl(«fe mo^otl mc>fflnjgj3Qs)Tnj6iaiirtTi_(M38}_- gyi 

rt}:mr>_s>i_j{-o ^j_.pj_l}1»Qjyi3a oijo^ njjiti- ^J^-. 
aoorj. t^smo 9_h-a1^d E*mqRg(-t--_:3F 
aiDonool^A^} siai-wl m-3ilTit_r--iml3- , ;>_j> 
<_>an»l<-b ojoewil culsanKBkTJ ^cuesHojyno, 332 

i9.S)?T!orflr>_inj® ®fi_,j , o)1a6^ : l__3 J » q ' (OKnnib 

_bgt>3ca ^jssmssm-pl^Bmn iwolH-Tii^iH-cnaij 
adSbij.ms aBKJi^niSrijAoatr-twaai)" rwidQ®mijdl> 
jLiaHjaejsigs, gc_j1_ilcu»m;)«S[_f-l!_jm». 323 87 ttAnl aJBrOB njral^Yrjitro i^<Q^jstiaijyao 

sranrj^AA aiuscidttit «ijlcjjciisJBScn -J-itnla-sma 

ajlniBa ,ui;r>1„ia_fJra1fii1.aa Aliugngaag iront. 32& nrulwgdi) o)__ a; _i .&1 ma « .aJ o*1flffHB'Ss u«biojlho!i 
flu^l*p_1fijBniacY) c_1jjj wnfniBa^e ( aeidt 3_fl Hra&jin~icTiq si^jflio*1 lOiacii nuj—JHGirtilsdanji 
Wataiw nmianri3fls tu__r>.ia».ft1s;j_i_', 
89nn-flHJi1sifi"i!)2racfl)1io1ftS8 irnoilacnslscimui 
aj3sa*e«1^» _.cra_i slojlm aswoisnoejCiD 327 

(igjooonjciojanulaBi, _;ia_iaA (tu^dsiij— 
aaiooeioiDA ujiitooiajluijp gnilsinj^lgaotBBJatT!) 
_js>-t6J<t_u,J:pji£i cT}icjuW_._.r_lflQiDn laAjenj <Msta1_, 

«B|BJj3Siaa,an53d>i). (-(Tp_oc_ e.tt^crLia^Liag, 

„_>&ioa sioi-.jicri 1 * s.uSiJeasjnruasjag; 

etocri_* n^iolitnj, stg nrtS cnj^J* CiiBi4fliJflCo 

u)__o «OtBB^j-.lciiocnaiBacir) soaasariCiai? 329 

mnc- «Irijpmj^ -4.-93>flT> cTus_a_-ag.«jo 

AsraUcA ^■_arrm*io: , _.iggoo.1 nilbcm suoiins* 

*sn.i3Gjji*-*3a pJ)rtj(jfl.i(ifu cuititiojro-a o__ 

ejostnmo erogi -OJtnlsng dolcna^wlgj. 380 83 

*i*apicm rijsMsili&rBijinim.eid v>3 QOitiligiaiO ,, i 
o;ijjyj£>gi>r>£_ '*-i-&rufM)ugQ .istlrmtal^acinjiioo 
mjo(ifx>3ioliwriiti «i ifla*»icBi rjjg__;.>l*1___a 
m>QcTO-<__ii--jj£ :_i1ga_.l_i a M^l-alde.. 331 

ar>fT*i;n» u A^-si-J arQ_ii_-_r_)-i mlirijiBK_1 d^u^l— 
gcrijoaji Isa «I131 _ cb__b tti'lqjj wlaca^ss 
(ijlirrTwMii^rrn^ i_ȣi_j jj'ia>ji'i uiV.* 
«i_u nn^ijtnlmntk cu wl».T-Ci_ 1-iw_>a __rjr_iti>tt_j_eia« 332 

aieoae. oilartiA^wnjckia _-&i__mi/ito m<(Sb 
^yud>o -^ygtij xi r \:'i>if'^n^: - ^ aj^mWaiBo 
•a^ron-^ .2 = Jtu^a^ ,, , ctjscu cnJitB^anlsiuTOlsjsnjTCoj^ 
tocujj. ss_js___-i nrtiW««igtaitBlcinB aoottSe. 333 

jylunnjj_i r ilo tD*ma?j0r™airrijanf6 t__3_ri»g*9> 
(-iiTno «mlroTry l^.iij-as ._,«.!, _b1_K_ra_J j T>r. 
mlcmlsaiDOS ^c^ltb, _j_u_1« 1 _._np . 334 

^tTiTS ■ i .xln Ttl- 1 EJj -l.alC%L-lD£S]--_b1-.J> tA. 

t.uniL)f» s ij.jarn -j _3r,->*T)j_is>r> a (_-_rj- 
a*tjn_l» _i£_M _J _*'1s>CIj:j§ , '»?ii5(0?3 i»J _J- 

,i_i. -jajeeiSi .j-iroLj.il-jj-j •■■ ul^Ti.ttjTOJSSe. 335 

r_^sicr_>{rrir-lj fU' l: i3t(j jja<u1>*Jt^;i^@_i r»a_imi! 
crujnrnio oa^il-J i_r>'1._jvasji_r .mroert-cr aoiUg. 
*jTjcj.1.aJ*CTi_bl_j^ snji_n(ii1ror_. siaasrl^ __*)(1S_ 
(Tj__-1jiJ w jcts i_j >i ffl rjjacTr) 1 s> ■".*!> iTi"(irn _i_.j3fii0o. 33fi 

333- ai_MMa.»..«.."«*«.tro«i« — wcu(Tj_cvfiap_h_i5(_i _-t 
rru^oio (ulei -.____. fTu'ir_i-s,_™-.i->4ffi!>( Y - _>c_i§cij«jgi ___joij_ 4 '. 39 

desjlcnsldw pjon, asmatortt rul njlejl K3bj<j 
iushj» *ia,vBji6 u>in1,fts>rnr> «aosgjsj.Tnrrrnaii™ 

uto^.T.jsJj ■H&.jiit ;j>1'jdbo Li3fflflJ o^ajs sfe^ a - 337 

flKU.anfi1ml<fl6aaagls-j5)w mjsue, wuoalia 
BKinoiSBMnnattii NSjoajnatlaB niueml^rm? 333 

§jaas9L)S^i™ nuagBiJin Bsm^jjcuatimB^ 
easnugrusKKn «a-s^tm (Tjrosirran asng)], 
*BijjBifo^is)Oiwosa*av» asq&j£<£<f1 

sKansigaeg!» anaBAlejA rtLyirjleaoiHil^. 339 

iumrrinsnid ditu j..v.jh- .! "ussj. j«^« a&m^na 
sj<a>3Enjsss>a;B>1s)ej£ifffl aimngs nroJiai-aAe, 
itBoma^o^iTfei|g ann1'Ts-1ej0fijio0(Sb flnoi 
Bumo sjra^AjrtslniB r*^©jtiai>rrWi>1|jJo, 340 35. 031131® \o, 

ciJ0ft(0ff2gnfTB aKiujarnj ibI^atjIs^» 
4a-n<pl£4 *ai jajldiWJn sj^iosI^i rtdsimiouli^* 
sjAJn&jlEii&sja^iaaAlaj ^njwiktcti-Dn^mij^AJa 
«j^^fmlnji1soiifjLji6ifc mljuaisl**» *o©o- 34 1 so 

Odjttuo hjoIijJj B_fli»asifri<i ak^g^jinisu flrvJa«n* 
trcamjn oji^.du n jonooialailsnajT* 6>ju;>(irr>jii3s 
oO(gtiai'J sacjjsaeicj^ cgrtJflsji,7j_nlo<_ aruuio 

:l.'1^jniQ lUaA auJCJJO KimolclJDiMllO^o. _4_ 

ssogj-Oj^daisio o*aai36*efflasfi aanat^^etcniTtiSKib 

oeJuSo iBsmliBa mlnisenttiiPSGiiDi rua^e^ 

n^CJt) icgj o_ri1:u!iHnoJn mgaigjniuaiJa 

eiauolajl^B CjulatjjloSBi ^3cit3a>1 rjJas-ni. 343 

ijjjOOo i&oPjTTDtnuiO uj^BiOiTirailsi.Trnjja a<a>_ 
gooe siiJiHAsri tusl _<uyoo1$ i^gtniairttoA; 
ojo<io mnj^OBSnoiniyios-ijAse^j^ «gjsKBrrrweoj* 
jajaooT:i_irjiDHi1cii^ zej sciisjBigcn&jgg, 344 

itnlonl^M cij£j ni-5t .ruansgg SiusaSntjo&isijiBilAb 
itlilrtnlsltyo itB ajl^.-i ISdSinitnpiH <"iVJ<saj. "u g 

ti^Dajl** mJonuT-ciRjcjj;» ai1aj } tf)ij*oa »a_ 
a.l^joejaljTHctiiit o^oJnjijliM OjI*:^* 345 

^cns^Ailsi^irwiiojaJCKiioiBirn arjniibnjaurijB 
alsnS rosl^jmlst n «ujsiAa^ae a^c™^ 

«j.leraosl^s n.i5lflBo.ifin4o w^-^m sijaiojtTmaiB. 34.B 

iTUJSpG^^^ n-isrtlla aj^^_b>ifTYl1rt>0OjB 

A3fft1iift n.iJsrtiTmlao uja§«i5)_<8) cnnTtDnP 
igjgnthcib emj^baioj fj}<ifi 05^0.1 a.i »'\i; tsja _ 
SEaH^im-iisiTtiO a-opliulrtb ^«rua_.oj__»aig,o. 847 9X 

lao.uasagldb ^jla^anaT^jl^, __nua<TKtti> 

Ooa-TjsnKJ^is «j-wsmitto^tuoj/o ml^ lajcA 348 

«crtTi n4smlsm»it>nAlii3s rumnaiem a_^1-»B-a- 

AjjjtmogiaaiBtuajrriL] croaistjCiTslBeicii- 

ijjdnjjasuatoo» ^nolnnrrolg^ oj1§« orjlaaa*. 8.9 

ojoitsglansai go3iitaj&&i «ij^ijWiictj;* o^ 
ajaioa num>n 6>nJiBfii1aifoej, agEriU n-jjC^p^ 36. mloJGj-u 

BsmHcOo &i,a1qj aiimnac\ tf _jcw^_j_y_ 

BsnBadi* 6sa_]na(3i^aiTOl cyaUnTi^^Ji sijucaie 

in1;i>rna a 111*10111 uiotj cymml^tda ciuiirosKBacnj 351 

cnlenrmaj!^ 4c@n,zafm1«& ciirrolas.laie *_ 
«mu^-jo ijoa oj1tffjj1tfcu _5ga™i>«1gj, 
Cffispfvs8»ipafirift osiajmls as1<fls ■Tsiminja 
as^)» ©nOliJ mn»aij> s)jiiciiOj»iJl<!3;«^ij5 B$<1 92 

AgnnlsKttr» ^«uleejoae^.isirrto y_8fhSJ_Dj tt__rjej- 

meml-yl^crriw _-ii-"'fii1< j J, '^* a§:>__i- 

n^aslo.^osisrwittaitB iiveTru1pjc_jS)riit:c> wanna 

agtiorSol^D (OTDwntB^anisaiia aeiorio at.jc_it._r [\q?, 

ffln t Ji3«iBlo., , ;afri1nflroTtnia(TB mWismaa^t aej|nryT 
<^*i/ r 3*aci_i_--a3- isvo§*«m1sfisoi »_j3<d:>; 

aJjSHBKlI} »t_J«« :_.S!5>fl-®o AOWSSoC-jlOJB (-SClii 

rrylouo o_j_i_-p1 (lil^ aimi _jug_J- si..gj5«. 36 4 

rannaiĔiocroTO) ^j5liffi_-m1§—_s3i3--aflfr | 3_F u 

womassnaaitBTtiBistajaia cir.r.iiOitaE-bl^asjti) 
<»flnj!e-n-ra_-f_ifri- e-stjnnasitJjo st_.:>^d9«o 3E5 

_j__&cr_ *js cii1&.on»<v:iin- cuonwwW 

«0<*Si rrilaJo ^aaitACo * _ft rSscT. o gB^dMS^; 

(tnTiSiB^o -ueicrb mtonisoop aea~__jo ua&. 356 

(PflrtT13TO ___iaE _j1-' _l1rt*>fl Wys S»!--. fflfi1 

scgcrrioej aaS-BC-Ji sjixJocjnsim1$ ^rtdscttjA 

mfflrmct_ aAjcojstnaoa n^yiE^-scrraa— j:jj>-je 

cirnmej «nai-lej-uacii. cnjdbp.i- an__n 357 

iij<rtj1i9(jciJcii> AicilsrslcyLO A5n*cn1^'aje1_ 
egnmoejj alanag» _9o 6i_.<5_-n\J .■ r ■: 

-IgCiJD^nitj da_H_n1 aj .^-n.dliD i-J*, ^T(t^_lha(J(P oirri 

■ay>xi-Hi1_Jo ojjncra cijgj,ciicna^jo<i(_a^ r 368 93 

Bjsi 1110115*1^ cJjgsssacriljjal, «llmasiprusoaottt 
CUeflt>fflB>1so csTjmcrpaglj im'S©w>,TW63aiina» 
nj"fBft1iij , 1'ffl snrnj^idsiajaniB njolsmittls^issi- 
a>rffli^o cUitSo cjjcne rug>?/i!ts r .^» g>fiiJ,o. 369 

enlalKjb Alsms, nilrjrtjtt coa «jj^anaai/ 

talro» ffl.-iJsnsii;,5iLjnB y&.uisajinl snjacmanjsjDJej 
<d>1i03 «ru^^ulaiilej e5*(3iwcii1& *(yn_ 

3b5. *!at,T>5*1 rjjsthiei^noairm &sj'i rLgjiijiaiJKi^SH iswo 
atrtiaaaiit **i©naiaog* «■y#rm rtrag^TjijiBai jajTojfe g^G 
OjldAanma^D 2jo@* Ei.mj(Tucin.3<aia sia.icajTra 

359 OJTi,. &> a 'J,° Sjfl.^g1aji1*i6 *QJ$J£gf sjh^I 

cp1^>frjl?TBfljK5>rtrh oignna , 013 * flug':cHlirii «msciD n^esgctr) 

oiwtiSt r&nnm ssrtspcoil agissgrt» 5Vjjm>3^o1«« fc8SH$ a 37. ojpioiAnl^lcii^. 

ffisagyrtrj1io1iSs>1sieJ3itB crtsdtil* luASW-riKtopl^ 
fii 1 S>ej 1 rtl9fj>a ma nnH stgi opo <*1<& ctn 1 B- gwij o 
ojaJaTMDn aii-^oi, isnra s^rcujl-TinEOrtji^^-^g» 91 
fxi-Da ai^iiMS» ruailco) ajoj ai Irmaalsei nni a 

036 "IJa S>AD^t «HSnjTp^o !IJU_|1 :}___1i__3<UftR0 nJs 

snsaooa-olsiisiBi aasoi^ia e_-JO(i«an_>a 
ni3iaooogftoaaJ3Tn lUeAo sojg^-lA^wJaajyo. 362 

'__.3*n>_g cnlsiooo «as 1 )' ^rmojOa js.-i__.cna£) ( 
AaoeisnjJ^o™» cuty d>9nflnrtD Anoioj^ imaoij 
'isloia aJ-^-j;— -'-«KrnnjOa aua^airBi^cml- 
ia)fT© ti4X3ta Bprtpw^lOC*»!* oj(jjcga&.. 363 

<Diffnomfflfl>SLa(K»fltJ 9**^, ajswra» duaawa 

(ultra» ojaIaJ s_uc_y, (_j1-rfl1efj_i_oli__-TO:)fn 

eOiUils^sostoKn ni<rnt9e inaaiKKiDDHiooosii 

i_naci_<_) mijBs 0Ql_ivs>_u^»mfl>o1c__inT> ai_io&tuis. 304 

culfi1<& itBojjpj^aiauao cn1e_ -jssraioie (_j1_ 
iTn1_MSi<_-is< rr ' _OjOi0iP D o.iJE buj^*- n»_frt 
(alS-nSLlpj», c_-cnaK->1s)cm3 «s *_ioalioirA _j1_ 
mci_i-g^_riiol^ J 'iBC-fflWjr_isi_™o(»i ,, ^g. 3G5 

_w_ _msitsw flcm_1_i_- nfl__s!<i_, d^C— 1^4-Al, 
e^srm* -t^Tij aanicrmjio oicm^i-ioaiaA 
aojawcTtia _i-inS> -ii_ ci1sjcn_i| _g_us<-i_»_j_-i-_ 
<j<a4irj"l^_1_Bfij_TBc, _. —lcrjlesjsnm^, 366 

<p_Li_rm&] r_j1fltuV)__ *_i1n_ c___<_-j ojlen^e 
BajsnTngJiiBij _i^_ii>s>* _i_cfY>_E|1i*& 

n-iTniioTJTiiO-. <*(.l_>*i )SJ->1*§___. it>,>_:"rii 

<0>ctn2iiB_g.io1o4 cn :_■._:-- _j«1_Wo 367 95 
tru;>dm3A& ^jj^aa, ^olcij^oisse «><&saciruD_ 

a1? v aaoil^jrm ,n1a *ci)s1c\jf_rTi& aao*a; 

*1r* aatjjasrm Asa>nn»es A9ong ooasiei 368 

ownnjlg mlstnt ^itmoaryj&aKSsne a*6e. 
(rocrij - n>fl>ljy e*s^8 ^s^ooddowlc/DCi! 
mrdiBQ_i3s masm ^«iiW^ llJl^sm^aJ^r^C)^,aJacn^al , 
ajcrulglssaitt a-^sscua* ^tionolaejol. 889 

ipjoolirib Aajta^OT. t :j_sin.ia*?f-j, aiasKBccy» a„& 
djoacrn e.nmlo^as «Inrtjijsasci™ a*-3_uo»; 
cuo&* mleu.^ ft45Ĕ»^Jgfiai^», cjjmamlrib 
cudint mlejt^l ajdiejjrml® eorrulsioiiBe, 870 

361. ryaaism&airib ai1siii1cuja3asli!a1^ii(tr)^ g <&a§1<r>!p 
Aa<m°. •njDBi.i^ai aa^Joisgsdb cgsOi^gliDlasrtTnijsn. 
ndjrtiriisej» oibj n93n9d4^^* #j3§Tt)*o <&3snjorA <B>9l$v_> 
U)iToE4(Tln!0>nflTis w r (jjamg» aoci rr\xn);jraj.fl>D* £tgji feiiB(-pnn ijo 
macalAcwlogLitEJil— b <^ m i a ao)j Wj_i a A (TTb . 

368- *s as-*>1 cu_yl*1dacKru;>&i *oib>1ot4o Aomj* 

irjiocm1fl>1iflao mloicMjnruoCa ai-jasw^o. sgituDoei sjijo 

4iw1isv1i wosmo cunsrm .Osoaaacnj a>_j_6>->J 

870- sn-i -gaa-jJCo maorjl^ dATBaew «aseu^t, 
bif itBlitBamjjDa ^^3as3t^*l4QjuArm^ jujue] n_i«nr>e SAi)^ 
i»acrua#-iT--gj> sctX)1 a<ir£<i_i- _-}_r»> i-ilnsacrusc. ml&JiU 
Bnjaciji™. 96 

mi) m 03 cO> 3 srruu o 38. autml 

i31_jd .uiotSjijniLisal^e, gc_1,aanru1 _.3£>o 

3 >uaO$tm^o, _j1mla¥<&l£} c^AnsnnlAb aeY_.D<sr D ; 

S)S)uiftio aoraimg:}} ii^ § _i1@_9 «.^.iJKSnciincio 
<j&1_ie njl^ (mtiial ri-jyjj} «iJtouirajiit -«naidb, 87 L 

cn^jocn mjs^ai _„o _:)£«) snjroC- _Jae_J)1_ 

®^' 1 S§™'' {nsoAaens cimoiaecn, oj1<i_Ai> 

a*aaatirui.tn «ej _j3_1^«_?ni> ->a£o, 

Apaaiml^b _u*^j!avo -uaaogl^D _jlai 372 

L_aacna_ rusrpaiHlojilioaiD _j_.ejc ar)a1<seo 
aocmasgi ruacrul „Oft1«i;j*"le4«;>n5| tt&oibgg 
O940gf1^u cliwdo <ftoa^G)_._>1_i _utf- nslroljy 
<Mja<i>1$tiJ0 cnc_g_iacm (nuil^j rolgjjO. 373 

njlrtatl(&»1<teia c§geh. 3 3rfu1sm1ai3<i>ia a_jt&_hna 
_lJ{_)o fi)_i<_:> dJjUwyi m*v)l;_? tm3ft)aaDtt.i a 
«■aj-taa^l^nTi _Jo:ii!jsny<_>L'isa<-lpJ.o rticit 

acoj^Oo lusm» a, i__.B_&i1ei<r>ocj) aHjrA, 374 

A9|« -TOmwleiic _o cjJuDtoaanna altnl, 
cTTia^cisuKt^AaiuiHBaaiBlaii (ii"|i3tfe1("ra6 a 1 jditS) 
-»a£jo njanjrra fljuy(t>oacn1(L(V; _1 SnJUo __j_ 
B(rV>_go(T}$offli tfi«ii(ri :><£_. si^iat Jj^io u.at-. 375 27 

cf^v1iA Br&oaasni «smlesKmgj a_jDgi_j _>o»(i- 
-lOKjnnlsm^ i_j1«1<»__i— bjchb 4<&o__(tjq s__io_fe, 
«oajliy ujlonTP) $)_*_$_ a_joa_iao_-* ipilio Issgihjisj^ 
ctrvnj:_fo_ £_»!-_ «Bio^oaa, ojl^aeiD -ktjucth! _."_ 

-gjosml.^ __os —-jgtajlma m>ae ^.isvn_<rj«a_ 

__nj5mo njsl^® em*1jy,LD ^(_1_K»8_.i-irih 
oj l.smaiolsiDWs _!___) I.^tr- drls„4-aiof>£_ 
anjsml^aoiosKT) a__i_>1irib i_j_nn_ oDtuI-Mo. 377 

wwschb _j_1.q4 _j1id q_N_i , las_-rijTO)1SD<TiDC(» D 
cujatno _j<ol_y ~)~<M>;>iis.».i»1[y -jaroli-h 
snjacinlsKim a;_oi_wri:_.c_-uji : i_- oj1_.1ciV) njr\u_ 
s iJSft'' n * a -" lso, ' B *junfflfis ci>t~1xy Bojoiooni. 378 

B(TUa ,_n_mra c_ilgc_<l;yl$(_ioci- ajmcrul- 
-uctuoo ajlntncacLicnam!! nasal^a ai^s" t 
eunmj — -m1^_j*_i1iriVr_j1i» , _c>f>_oai- 
cnacnjosliy AeJSg&nJDo ai-in}»i_i_ _j B . 379 

*j1«™» WcnlwJ i_oc_ic_is-«o=, _■_ lqj lcbla-hn, 
aililWiinCBlrtJisB)'' njsiana^a 'Qj1wer„34Q9laJ<$£e 
cn«SKaKSio_io3(__l«Vffl5 C-]l«3^.ftC_ _ir>nni__in*i ■_>_ 

"nD»i!3W0_nl3S»a lEnlc&IWS ______ -OlloJ. 380 

37_> 4_~n« Al5_3jii] n aocrul £__t__o[-b gaculd&e. 
Alglanjcianajo i3kt>']_* ajDitBoroilsjcAo pnjeua-UiSijerT- 11 , __(m 
P<9aa6ns afTY>1~6aoaj1gj _gjm-" e-cnlaa.. 

374. 4j(malĔ4^i_m[_Bi.irj aorrol nnl____fl5i_ji_iD__j 
si.aamt, iu_rin si_-Op_j«rm_j_tniin i_icm_ ig)_mocni-Vgg 

-~>fT_. u «D(_04_mo1-Q-SF1- 

375 «B9lcxi_-fl oc_ig_EQ"f njcioioo* _»o,g£j]- n__ 
alcDlRma-joo&i nssintri _i_oacii1oTjaniCa 3d~u1 -j-nolpoool 
aj8»j_5l^«_--_!^"itt. ya 

_76. igjaoj^n _>«ro 3__trn'lrt>1„_c'frj aAaASWiilctso 
rulamsgigrtiD mjTOtj-l^tJ-urjaaj-ija-etiB" grjrrol. 

37 7- di3Sn_l^ SyO*5rifto iZk SfT> ^JB Ci> _ 44«. r£ rol . _tt'l_ 
mr)3_c _j<Jrf) *1sti_i". 

B-J 
380. garrulc^ea rryiosBBOo (i-ialj^cijnso rulartnaye 39. cu^lojdj). 

H(j33fimlfi<ffugE& i_j,*c_ «,_joomg___1ej(> iminb 

_tiri9t_ innnjla-irml™ Ajitiaas <_j1«rrt_]o*oge 

njilsCOa (_jr|Be3_l!TiJs_»as~Tr> «kistawlsiam (g>ia___ 

enajagn <-J,_.afi_ _._jcnr_roj1fiie n_-1aii-i6»;D. 381 

crilsn-sblejo i3__a->tn_«nl_i™l^j oj-iroiiit 
BcuinanMi Aa^iaanli&i» B_iacn _»1_irfn_<Bi a 
Jii^o h *ri33Bs>g|c$f. vtflnj35 rrui^(9vio1e)^_ 

f__~-_ Ary&ilay >>j_1 tj__srn J l$__' ___jltn, 382 

ssowTiBaaiBiSs _J,."U.«a1s1eman nil^rrr» a_ja_to 

^rgaJOr) (llipl gso<l"ir> (J_in_j1_Jn ___Dy 

tjjl-t^jo OJ*rjS)rflt C_laI-tU_ijlsa)^e _nr>1_Hnrj_ 

rum-dWtrrj n__t;ujl _._i_jiinr)1___i _£.c_je _«__<>. 383 

.jlraiDarg^ i_»n_ ijy 1(j_ >if>1i_r bhjiI mim1&_7j_w«_«i_1 

onlTJa^e ■^jloa.rtin mjsijlau-i»' 1 ', jul^j _cni_S)_.(y-o 
oimrnjl^jl^o -rMj&ro-a, a.__?_-_)_)3ij_ fnj__i__. gs_ 89 

(.aejmj,! amc/DjntO' u»1_«'r»} 
tt ._jfflOTseKtn aciig aj.Ejma.g.lejjaliy fii;>«Tj_ 

iw-lBr^o in,iftPTn grs/lssalsSasstTi* esajmj* §gflio 
_Ji«n_1>w)9 ad_Co_9s>9;ctffli ct^iw s</i6><Jis> a.t>3_-1, 38 S 
eacD* etAtt^em miDmotTTj njl^'»!, ooimry» 
Bnjsmliuoljy (T)<oT>3BrrVi3iffli di r L§^ ai_i36U3«. 
mosmo _riJ5tf1cy <ft m sjomliisT iotb-ctHo _jrnnn 
ailectii ojn-laj _i_ai3£l™ ® _!£_-**. 386 

f\_:jro>1.fli <tKDj!Plo<»ia^ n-iooyons) 

gj«no1ct>, *aj?^ >?il_ a._!3flr__'l _iriTji cUamj- 
Q«a&@;>a_ _i1(__<wil_j'l m^rrnl^t. bius^ 
asflb(9et n rmniB« <_u_hio_i>ij rLjsmnatro azaigja„ 
a<3<)*anra5_ia alrusig^ti _j,_d<_ctts *i^a ! 387 

(mo_i_.«Tbo ojlronossiains «arjWliy ■^TBl)(^l^^ ,l 

CTlO-tl _>«>;__■ _J!I_aoSEl!J < {™1.} 

«s>_sa! A$_J aj$ cg^slml-gigj q™l_ 
«gji-aa-io ^ylrai-Hi ^Dsmionnuri Bini68Bag3r6a3; 
«ij_i*B__A;#a rurnjmaimlaJb (--Siigaaj 6Qor_>1_ 
»cmo__i-c_i ,, <-ii&- A&Js^Cn^sil^sJaaa^nol -.-jsrni 1 * 398 

nri"io*scil ,ifs1»g (TsTftiqjst^gaioi <rs;jcfii_ifsA nscii 
aaruT^jj nnliBrgm^lpj- __._)OBflfTi;ro'v ei-sar» 
aiaoTo^i^ aariinicwsl _■,'.'> jiSi __i_i__1if_ n^y^o. 

rL^cjjltiTs _ht_j ajlslwsrrnsita _it>_jj;X--';)__i'"A 
nifl_^«Ts1sras~siag esainb (jjleorPTniw cisIcsj;* 
s»ojQej,itft1fo1ifBv *frv_sjnf>3!m cwt'' Aia^mjloi 
^jgjDuiie, njieralmlin) f-*a aKnjusl---)! awss^. 390 100 

382. AdiIoi <i<y3^.»l£ii* Q-jm>(tY)(»oaii1<o1ifls&, 

noiDa «bis1ld1.*«»s sr>jqaj1,fla.(j8io» J: |y. 

385. eortiiwjswoaoimld* a^^atiniB^najtBilitiltMom «rrg 
nOo ^ctasnm Aoc^rmmlcnoaiasm* rulrtnl^ 0, o_]itHfT(jT*Bl** 
^y1(»o |ft&Cl^^a ,, . crul^ — .mjml - jU3:0i'©i,oj«1. 

386- irtjj "■*&» *» ajg, cnosmmasriB''. sid «lacjjuio 
<5)*35nf' «bojps «isrrtn ajchoI^^boa rtUBQ<&ai1«arm. 

S88. UCTiilBrrtn si6^i5(T3i1 (flraoc><^ sunjstD-scnnoJ^ 

(BBDsiijsaaitP BinjdoTP <&1&iMe. ciiajgi) nnml 05oljjjo. 

889. fln>TijAjii3<i*1irft oJ»prylA«>g ojHncrri^l 

mo*ft i9racu,n»SJS iftjaja»g1itfti mi<t»B njnola* f&ol££5 D , 

390. njninru iAt>)£ i^jjajldadT) sotesonjl-ra crujntsa 
eaojj AAilctiilacrio m&ianjiisiej aujioasdCi* ^j«/tu1ado aiol 
tiulcA «ene«(u3fitaj arjjr&ljjj,» ffi-o1<fl«». 40. oilotin© 

(ajlinnjj ^«uc/&»CTi(0ini1cir)5(»l o/mrjsl oiccjsla. 

«i^joaja1<afig1oj molcajcm mrgoyi taaojD 
rw1«sqo rrn>djQAHBl mltiojriscnoo» ajSOTnujp! 
,a>oagrcft1 a cn rranu ju 1 oaion jiJitt4rrTitn1;)3«fijit»cidb 
ADa1<da rolsn» aj1»anonjniJffi3ani6 dj.3aji ) .. 391 

/aj1*nD ^sojo cn)nDld9nciigjD6)w cr>oo>1*. 
arosslttoaiD^ iuna]jcmc$ B ) 

edograj aopja»«n>1a»1 y wojdsI, moLDndi 
a3o1gj1«l5i™) <&&cr>1<£e elcnnm bsba, 101 

£341 £9 ajnfbnj, ajAlojlinnlsl aA|nvu3_ 

csobdbjscw aosmoeru «aiDSHJilinldMB. 892 

A3<ta,niiDOt9sinn^n h°* <ije«regs«Ti a , «^«.ooaoiolsai 
jqs1 oosrajo «B^iromrntija»' a^sok ciny qj Im^aSeorei, ajgejcooisl 
^9S ftflJ3tfl1co>uri6fls aaOainimosgjlcjias *i|$f/iit<x>fiiflfla aouiril 

oBflnlcn3«% Asalmlj»" nslsispaiaa Kawn^ao» <joja«xn 443 
cm1acU3<&mfl, 

(mDSAonlo cii1ton0^i«ueniAf1^j3a-)uCn moMilAnjj^smoaai 
amnjaruuooaeeKOWPo-iOrtl «f»3*1 mDcaAcjcrjo.^,") 

Aoas&rtKTail cinjflia*o lueiml^satcusjBDo 

nj lEHa ffl-7)l QJ JJ<0 1 (8*1 HJ © * ** i5J19l ^- ociuaOu 

n^eoai aAamnitjolsjcT) cdocoIa omadtl&lat&agDe 
"aojacnjj^ijaiwolcwaaii» cs«1siinic«i)1acncmD(a* B 938 

fai1*0OOsaa#l*8icn1cififfl4 ^j^ocnitJKDat» oi3C»*n*i 

oADod*r>ont ^vfcr)3$ njoo^n^S 4 ! 
gcnan «j^armwrjayB «351*111 aeoaiSeil, CBdMt^ 
ipDla» ssm, dnjBil yt<gfS<ltfib ojlsrWjiaioente, 

jajli&iciYi BsiAom)auziiii1itA ifli&j jsjojsj, n*±C£ 
.Tj5njp**ma <r>1cftd>Fi£jft£>1 e^wl 13^». 394 

394- n-J^ cijIob&Oj — . 4>3alciri AoajA [tunu<9>n« 

81^6^010 rj>1 ^tg^ig^^^lacm^siTraga ^jaooSAsaj mlooaijiDta 
Ab, sij ad^1a@".^> TOarnObjCJjl^jj, «otj^ajmrByrrascii 
flra»£ eitsojls» »c»><ii1orf»fi1oft<i a.a,asi«nims rrua*». 

fr»3flS <fteffl iTCoSOlsnijm macBiAciti §*4nr>v^, njoCHfcrTs) 
Asijmni. ^lcjngdj .eitsnob alcrilejmoanrra cngnpl^. 

tj^grjonii dh@t9GaCUl a-ilQ£)4iao €Ut)3<fl3g 162 6>LTJsm1ar>j" B_»ffnfuagfflfji*i1gl si i&aoitsil (_■'!' gy. 396 
393. A<_ntfc_1fli «TijjjimrolitSb niBi»1afii(jOH> __ioo1 

ajrjme «laildStrt) 6_tK>*kb «aramlijsMol 

ffT>DQ_1„_ nruaaTmiiieioraiHissiijtl cti;> -'.a.aTJD^. «oalojlsj 
itsilralsJS- <ai&'j} iJiowa» tulutta coa^Httsumi 
«DnlOTitB oioitP3^lj1sfifcf» — anriayrcoio.) 
ounaanDcnjEjlriii p,*msia^o nnoiOjJD, cjj/nJatNGa 
BuaunrntjilDijnj ad^ asglm fflntAi§o«U)l 
«) _jisraj3fi^rt3nft >dii6cn1*_^ej -rruno^ajao *u5_ 
9stmj^iSJni.-9>it* njoriA-iiasisi-in rmaoi rtunoltjj^l 396 

(C03_vA ojltinn Eolarstaa lD!>C)_1„>i31jS)S iUsnJhdJHaei 
ai1(us>"f* _Bi3*1 criij^Aarna^ ^jn _,?«_. i 

a^tti-niirr) *)«£»$ |2 aiiun.ianrt rruDi-o^- 
AD&jitrejilpj Mm^ii aetA aa&ienet acBoDn 
a-il^ysjseteo^sioioi, <&gli& rsiiLaa 6i*JDiniierrffi»1itBcrn 

miA_jnaTio wsrula&^ju; ciiIat» a_>smoDs. 397 

397- <*s&ja<rv cnsa-jln* ^KSrtDmln» H.t»j* ->ffl!f jgi. 

— nrTrao f_OTiD<fi)lit8flfH>. rruiiar—iai/iiiJWilaciiciiriojo .uonlcni <rua 
<omsosrm' nj1*>.Ti>* a*;>sfl$£a uiism jrjassarwjrtTijB . 
[rrmsDAaADD^ ,-_.iosn™o»i>( iTu-_>tnii_.ri_tiijWi1ofit-f> 
gcbaAijsiaim a3£fcj° «aiaiBTJW^acoil _a>»££m1_> 

OitHD^IaCBtD^' 1 CI10i_J'1.fl. n-lf>fflirTBi^ 

*3rtB)DH> .sAcne^l ^Aconsn-iiilrAjo Bf& 
_«iDfitBSinio ajlmjlcuco «aliyitjil m&j.s_u,nijir 103 

«aoojBStn aiossaToniiJnna ^ajwnaa .-uoliBa^ 

[ittaej elryrron a<&co Ajsml^ g^uooOd^tiMB 

S«3 *o*«nns .uldnoelrurruo HicT>^1fifD<ea1cBi 
ato^iKiilsjnin atimstmsiol 

AAKnlnj^™™ iusl o4*&a1 afra1(irr)£iu antaDo 
siaaBcnmsnlsnnot, cn§ialTn -.-. jeilia rjjarm 
taaanus a.uDoD aiTulono <uspl anjswlsa aanar 399 
(m&rtbn ciilmriD taiajjtjjl-tt^sinra cuoa/lia» 
a^aSlaJisrj^ a-incojmi,'} 
n._jai-*>f&a.«a lijaaMi d* _u_i-}_t2jor(_i aitJJO^l*-» adbOa 
jjdd*>gT)a;ii3^ njasml, Aadnns mnmci^» aato 

«iUSCg^ (SkOOjSrOll ^&OSIS lE3ffl[^6>ai^3a 

©.■Liaw^oKnHuil^ma njrrytiJl(To ej-ton/l.aj ^.scrajcrt, 400 

■i; , n. ■^ L '* J, SU * s.amajj-B - .a>ag}aerii5i;i> __i6)§»1 

gjls ciilenjjHa fc_M3lrn'Uy1q ! j tffllnina« ^aj^gsi^ rul^aalcojls 
r_ilt>r$- <tjfc3_UCT>Q gialj^ti^ is^ooTJ» d*a_l_u1si,iin ^gsKau 
morr-n ^glidh ™nSo*t>^^ i?n&,aamt1(Lj'liio1^j Tjl^rm &o-&r*zho 
n^SJOTi i^ycTuciiljj au^arija. 

ci^CJOn CT>l<»r_>l OnD$»fl1In* (v^fmcruo»o. 
"KBlOKDgjo dJj^ndbO)" 1 ) iD^rj^lta^aOa 

3) »»*me)£:najcn"|iei* 

4) atnouaaiUjTtt